ИКОНОМИКА

Банката беше като съсед-алкохолик

Като банкер не чувствам вина за КТБ. Банката беше като съсед-алкохолик. Съчувстваш му, ама какво да се прави, каза главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян.

Тук не става въпрос за персонални дрязги между бизнес партньори, а че парите от „Южен поток” просто не дойдоха. "Южен поток” има висока норма за печалба и част от парите трябваше да минат през КТБ. Това е бил замисълът да се покрие част от прословутата дупка.

Увеличаване на минималното трудово възнаграждение е популиско

Минималната работна заплата да е различна за отделните сектори, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България, това заяви в Сутрешния блок на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Най-ниското възнаграждение е различно не само в отделните региони на страната, но и в различните икономически дейности,

СГС отстрани Цветан Гунев като подуправител на БНБ

Софийският градски съд (СГС) отстрани от длъжност подуправителя на БНБ Цветан Гунев, съобщи "Правен свят". Един от основните аргументи на държавното обвинение бе, че предстоят разпити на служители на "Банков надзор", върху които обвиняемият би могъл да упражни натиск.

Съдия Снежанка Кьосева се съгласила с доводите на прокуратурата, че предстоят разпити на още свидетели и обвиняемият може да им повлияе, защото са му подчинени.

Изплащането на пенсиите ще започне на 8 декември

НОИ съобщи, че през месец декември 2014 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 8 декември (понеделник) и ще приключи на 17 декември 2014 г. (сряда). Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция в страната.

Увеличение на два етапа на минималната заплата догодина

Пред БНР министърът на финансите Владислав Горанов каза, че ще предложи увеличение на минималната работна заплата на два етапа догодина. Така тя ще достигне 380 лева.

КЗК глоби „eMAG“в размер на 551 549,78 лв.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила извършено нарушение по чл. 32, ал. 1 във вр. с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Данте Интернешънъл“ СА („Dante International“ SA), Румъния във връзка с провеждането на рекламна кампания „Черен петък“ и е наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 551 549,78 лв., представляваща 4 % от размера на приходите от продажби на дружеството за 2013 г.

Дружеството „Глобал Маркетс” ООД няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник

Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Банките, чрез които ще бъдат изплащани гарантираните депозити на вложителите в Корпоративна търговска банка

Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете избра банките, чрез които ще бъдат изплащани гарантираните депозити на вложителите в Корпоративна търговска банка (КТБ).

Минималната работна заплата от началото на 2015 г. в размер на 400 лв.

КНСБ иска от правителството разработването на спешен пакет от мерки за повишаване на доходите в страната за най-уязвимите слоеве от обществото – пенсионери, социално слаби граждани, работещи бедни, безработни и хора с увреждания.

Приемането на програма с конкретни параметри и прилагането на догонваща политика по доходите, съобразена с темповете на икономически растеж, но и с необходимостта от по-голяма справедливост в разпределението и преразпределението на създадения продукт.

Вложителите в ТБ „Виктория” ще получат пълен достъп до техните средства от 12.12.2014 г.

Днес, 19.11.2014 г., Управителният съвет на БНБ даде задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. да започне обслужване без ограничения на вложителите в ТБ „Виктория“ ЕАД.

Както е известно, с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ ТБ „Виктория” ЕАД, чиито акции са 100% собственост на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ), беше поставена под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност за срок от 3 месеца.

Ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“ или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS).

Схемата ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на крайни клиенти в други държави членки, да декларират ДДС, дължим върху предоставянето на такива услуги, в държавата членка, в която са идентифицирани.

Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.

БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „Корпоративна търговска банка“ АД поради неплатежоспособност

Днес, 06.11.2014 г. на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал.1, т.1, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 15 от Закона за Българската народна банка, Управителният съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „Корпоративна търговска банка“ АД. Съгласно това решение:

По такъв начин „Корпоративна търговска банка”АД непряко е финансирала плащанията към самата нея

Днес, 06.11.2014 г., на основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), във връзка с чл. 62, буква „а” и чл. 63, буква „в” от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 103, ал. 2, т. 25, чл. 103, ал. 4 и чл. 151, ал. 1 – 3 от ЗКИ, Управителният съвет на БНБ отне издаденото разрешение на „Корпоративна търговска банка” АД, съгласно Заповед № БНБ - 43011/28.03.2014 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”.

Разследване за корупционни действия на ГКПП „Лесово”.

На 1 ноември 2014 г. в 23.30 ч. е започнала операция в ГКПП „Лесово”, разпоредена и координирана от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев. Разследването е за корупционни действия, осъществени от служители на агенция „Митници” в ГКПП „Лесово”. Ръководството на агенция „Митници” и директорът Ваньо Танов са оказали пълно съдействие на разследващите.

Писмото за намерения на Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман, Джемкорп капитал и ЕПИК

Поради огромния обществен интерес и факта, че по настояване на народните представители текстът на писмото за намерения на Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман, Джемкорп капитал и ЕПИК бе оповестен пред Народното събрание, БНБ публикува сканирано копие на документа.

писмото за намерения

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2014 г. са 407.0 хил., или с 9.7% над регистрираните през септември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.7%, и със служебна цел - 24.7%.

TraderXP не e лицензиран от КФН инвестиционен посредник

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява инвеститорите за следното:

TraderXP (TraderXP LTD) не e лицензиран от КФН инвестиционен посредник или управляващо дружество и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности, по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Парични, депозитни и кредитни показатели септември 2014 г.

През септември 2014 г. годишният прираст на широките пари (паричния агрегат М3) е 7.2% при 7.2% през август 2014 година. В края на септември т. г. те са 69.921 млрд. лв. (88.3% от БВП) при 69.422 млрд. лв. към август 2014 г. (87.6% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през септември т. г. с 18.7% на годишна база (18% годишен ръст през август 2014 година).

В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики

На 21.10.2014 г. Управителният съвет на БНБ разгледа доклад за анализа и оценката на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ), извършена от одиторските фирми „Ърнст енд Янг одит“ ООД, „Делойт България“ ООД и „АФА“ ООД.

Към 30.09.2014 г. общата сума на всички активи на банката е в размер на 6662 млн. лева. Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4222 млн. лева.

Предупреждение на КФН относно „Глобал Маркетс” ООД

Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Не съм близък с Цветан Василев

Това, което се случва около КТБ и Търговска банка „Виктория” в момента е, че финансовият министър предвижда да създаде буфер, с който да може да овладее евентуална банкова криза, ще се вземат пари от данъкоплатците за спасяване на банковата система, коментира в „Здравей, България” бившият премиер Иван Костов.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА