ИКОНОМИКА

Банка и муха най-лесно се убиват с вестник

На 09 април 2014, комисията за защита на конкуренцията разреши на Корпоративна търговска банка (КТБ) да придобие 100% от капитала на Креди Агрикол България. КТБ е четвърта по големина банка след Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка.

Банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака от слухове и злонамерени публични изказвания

Уважаеми клиенти,

Както виждате, Банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака от слухове и злонамерени публични изказвания. Няма банка в света, която да може да издържи на такава организирана атака.

Само днес сме изплатили на всеки клиент, дошъл в Банката, общо над 800 милиона лева.

Прессъобщение на Комисията за финансов надзор

Във връзка с редица спекулации в различни медии, КФН би искала да подчертае следното, като своя официална позиция:

Комисията за финансов надзор (КФН) и Главна прокуратура винаги са имали отлично институционално сътрудничество. Израз на това е и подписаното наскоро от главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на КФН Стоян Мавродиев Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на РБ и КФН.

ЛИХВЕНА СТАТИСТИКА Май 2014 г.

През май 2014 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.05%. В сравнение с май 2013 г. ОЛП се увеличава с 0.03 процентни пункта (пр.п.), а спрямо април 2014 г. – с 0.01 пр.п.

За май 2014 г. индексът ЛЕОНИА e 0.05%, като спрямо същия месец на 2013 г. се повишава с 0.04 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец намалява в сравнение с май 2013 г. с 0.08 пр.п. до 0.47%, а този за 3 месеца – с 0.38 пр.п. до 0.83%.

Държавният инвестиционен фонд на Оман е вторият най-голям акционер в КТБ

Държавният инвестиционен фонд на Оман е провел разговори с българското правителство и БНБ във вторник за рекапитализацията на Корпоративна търговска банка (КТБ), е съобщил за "Ройтерс" почетният консул на Оман в София в сряда.

Държавният инвестиционен фонд на Оман е вторият най-голям акционер в КТБ с дял около 30%.

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Април 2014 г.

Брутният външен дълг в края на април 2014 г. е 37 841.4 млн. евро (92.8% от БВП), което е с 502.5 млн. евро (1.3%) повече в сравнение с края на 2013 г. (37 338.9 млн. евро, 93.5% от БВП). Дългът нараства с 215.3 млн. евро (0.6%) спрямо април 2013 г. (37 626.1 млн. евро, 94.2% от БВП).

Веднага трябва да има актуализация на бюджета

Необходима е актуализация на бюджета, заяви в предаването Boom&Bust пред телевизия Bulgaria On Air на 22 юни бившият премиер на България Иван Костов. Според него макроикономическата прогноза няма да се сбъдне, не е възможно да се постигне 2,1% растеж, каквато е заложена в бюджета на 2014 г. Състоянието на преките чуждестранни инвестиции е катастрофално, проблемите с еврофондовете и прочие, което говори, че няма да се сбъдне това което казва правителството. За първата трета на 2014 година, бюджета събира по-малко пари в абсолютен размер спрямо същия период на миналата година.

БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала на банковата група КТБ

Управителният съвет на Българската народна банка след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), заявява:
- Потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество.
- Недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор.

Симеон Дянков влиза в Надзорния съвет на ВТБ

На 20.06.2014 година руската държавна банка "Внешторгбанк" (ВТБ), която притежава 9,07% от акциите на българската Корпоративна търговска банка (КТБ), публикува съобщение на своя сайт, че Симеон Дянков влиза в Надзорния съвет на банката, като за независим член.

"Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в количестве 11 человек, в том числе:
.
Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);"

Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор

Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции. На това основание и с решение на Управителния съвет на БНБ Корпоративна търговска банка е поставена под специален надзор. От този момент правата на акционерите са отнети и са назначени квестори.

Ръководството на централната банка е в пряка комуникация с основните държавни институции.

Декларация на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ

Точно преди една година Конфедерацията на работодателите и индустриалците поиска правителството на Република България да подаде оставка, веднага и без отлагане. Както заявихме тогава: "Ситуацията в момента обаче ни оставя една единствена алтернатива - да дадем възможност на истински активните български граждани да излъчат нов парламент в едни нови, демократични и честни избори. Без отлагане." КРИБ бе единствената работодателска организация, която видя заплахата и реагира съобразно делегираните й права.

Индексът на потребителските цени за май 2014 г

Индексът на потребителските цени за май 2014 г. спрямо април 2014 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината (май 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за май 2014 г. спрямо май 2013 г. е минус 2.0%.

Средногодишната инфлация за периода юни 2013 - май 2014 г. спрямо периода юни 2012 - май 2013 г. е минус 1.2%.

Заетите лица през първото тримесечие на 2014 г

По предварителни данни през първото тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Заетите лица в икономиката са 3 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2013 и 2014 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 4 874.4 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12 лв. БВП за един отработен час.

Временно прекъсване на плащанията

На 03.06.2014 г. с писмо ГД „Регионална и градска политика“ на ЕК уведоми Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ (ОПРР) за временно прекъсване на плащанията по приоритетни оси 1 „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и 3 „Устойчиво развитие на туризма“, във връзка с междинни искания за средства подадени на 3 април и 27 май 2014 г. от страна на Сертифициращия орган на обща стойност около 90 млн.евро.

Приходите на централния бюджет изостават спрямо плана с 613,1 мн. лв.

Днес финансовият министър Петър Чобанов по всички медии се опита да успокои обществото за това, че държавата не е пред фалит. "Свидетели сме на истерично говорене, което е затворено в рамките на политическите спекулации, като отново има профанизирано говорене за „дупка" в бюджета", коментира Чобанов. Според него няма повод за притеснения по отношение увеличението на бюджетния дефицит. Изчисленията на министерството показват, че до края на април той възлиза на 864 млн. лв., неговият размер е в рамките на планирания дефицит от 1,5 млрд. лв. за 2014 г.

Загуба от 338 млн. лв

Вестник Труд публикува статия в която пише, че според техен източник от министерството на икономиката, НЕК има рекордно висока загуба за последните 5 години. Загубата на НЕК за 2013 г е от 338 млн. лв.

Коефициентът на безработица е 13.0%

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.0%, или с 1.0 процентни пункта по-висок в сравнение с първото
тримесечие на 2013 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.0%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.

БЮДЖЕТИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА СА НАМАЛЕНИ

ато се вземе предвид и това, че някои лечебни заведения за 2014 г. имат и по-голяма извършена дейност през 2014 г., при тях надлимитната дейност е 30% - това е част от информацията, която беше изнесена на днешната пресконференция на БЛС.

За София-град, например, намалението на бюджетите е средно 20-23%. За част от общинските болници фонд работна заплата (ФРЗ) за миналата година е бил 60-70% от приходите, а сега при намаления бюджет процентът ФРЗ става 75-80%.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ СЪВЕТ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

Ние долуподписаните членове на Медицинския съвет на най - голямата Университетска болница в Р. България, категорично осъждаме поведението на НЗОК през последните месеци.
Като краен продукт, водещ до ескалацията на напрежението в здравеопазването е приемането на 94 ПМС, предложено от управителя на НЗОК - д-р Румяна Тодорова.
Въвеждането в него на месечните лимити ни поставят в невъзможност да извършваме основния ни предмет на дейност, а именно: осъществяването на болнична медицинска помощ.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2014 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2014 г. се увеличават с 8.5 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2013 г., като достигат 2.22 милиона. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 6.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” - с 3.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 2.9%.

Важно е да се подпомагат не всички, а само тези, които имат нужда

В сутрешния блок на България он ер Николай Драгомиров от Съюз на енергетиците каза, че намаляването на цената на тока от сегашното правителство е довело до криза в енергетиката. Според него цената на тока е сериозен проблем за много потребители, но не за всички, каза той. И не е нормално да се намалява цената за всички. "За пенсионера със 150 лв пенсия е важно да има помощ, но за работник с 1000-2000 лв заплата важно ли е да има помощ? Важно е да се подпомагат не всички, а само тези, които имат нужда", заяви г-н Драгомиров.

Среден осигурителен доход за страната за месец март 2014 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец март 2014 г. е 678,89 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2013 г. до 31.03.2014 г. е 656,39 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Индексът на потребителските цени за април 2014 г.

Индексът на потребителските цени за април 2014 г. спрямо март 2014 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (април 2014 г. спрямо декември 2013 г.) е минус 0.5%, а годишната инфлация за април 2014 г. спрямо април 2013 г. е минус 1.6%.

Средногодишната инфлация за периода май 2013 - април 2014 г. спрямо периода май 2012 - април 2013 г. е минус 0.9%.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА