ПИСМА

Писмо Изх. № 24-31-401…………….. Дата: .…………… .2008 г. относно: прилагане на чл. 64 от ЗДДС

1000 -  София, бул. “Княз Дондуков” № 52                  Телефон: (02) 98591, Факс: (02) 9870827

 

Изх. № 24-31-401……………..  

Дата: .…………… .2008 г.                                             

 

 

относно: прилагане на чл. 64 от ЗДДС                                                                                                       Уважаема госпожо,

Писмо Изх. № 20-00-15 Дата: 22.01.2016 год. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

- датата на възникване на данъчното събитие по доставката;

- данъчната основа;

- ставката на данъка;

- основанието за начисляване на данъка от лицето –  чл. 82, ал. 1 от ЗДДС;

- размерът на данъка.

В чл. 80 от ППЗДДС се поставят допълнителни изисквания по отношение на протоколите, като трайно вписани реквизити, номерация и анулиране и съхранение.

Протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), като размерът на начисления данък се отразява в колона 16 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди.

получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827

Изх. № 24-34-114
Дата: 27.07.2009 год.

ЗДДС, чл. 21, ал. 3;
ЗДДС, чл. 25, ал. 5;
ЗДДС, чл. 46;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 2.

Относно: получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице

Писмо изх. № 24-39-65 дата 18.12.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

    1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, тел: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099

 

изх. № 24-39-65
дата 18.12.2015 г.
                          

Относно: право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

Усазание изх. № 20-00-15 дата 22.01.2016 Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52, тел: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099

 

изх. № 20-00-15                                                       ДО
дата 22.01.2016                                                        ТД НА НАП ……………….

                       ДИРЕКЦИЯ ОДОП …………
ПРИ ЦУ НА НАП