ПИСМА

Писмо 2_737/13.06.2014г. Следва ли да се начисли ДДС при продажба на имотите, собственост на физическото лице В.Я. с ЕГН=====, като се има предвид, че физическото лице е регистрирано по ЗДДС в качеството му на ЕТ

Писмо 3_1576/26.06.2014г. Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 94-00-133 от 16.06.2014 Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

Писмо Вх.№ 9600249 от 10.06.2014 фирмата има договор със спедиторска фирма, която превозва велосипедите до логистичен склад на територията на страна-членка, в случая Италия, след което куриерите разпределят доставките до различните търговци

Писмо Вх.№ 9600234 от 02.06.2014 Община К сключва договор с чешка фирма, регистрирана по ДДС в Чехия, с предмет на договора - доставка на кофи за битови отпадъци за общинско предприятие, чиято основна дейност е сметосъбиране и сметоизвозване

Писмо Изх. № 26-О-32 Дата: 13.06.2014 год. данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО

Писмо Изх. № 24-34-52 Дата: 21.06.2014 год.данъчно третиране на доставка на стоки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Вх.№ 96-00-244 от 06.06.2014 При извършване на покупко-продажба на идеални части от недвижим имот с изрично вписано в акта разпределение на реалното ползване и индивидуализиране на същите като такива с характер на прилежащ терен към собствена сграда

Писмо Изх.№ 06-00-12 Дата, 23.06.2014 год. данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху държавен дял от имот - частна държавна

Писмо Изх.№ 12-00-251 Дата 27.06.2014 год. данъчно третиране на доставка на услуги по схема за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-31-41 Дата 30.06.2014 год. Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица

Писмо Изх. № 24-34-64 Дата: 16.06.2014 год. възстановяване на суми, внесени като осигурителни вноски след 01.01.2012 г. от лица, които са били осигурени като еднолични търговци до 31.12.2011 г., но не са пререгистрирани в срока по §4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР

Писмо 3_1599/30.06.2014г. формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Вх.№ 9600272 от 24.06.2014 Дружество регистрирано по ЗДДС извършва дейност по организиране транспорт за превоз на стоки /спедиторски услуги/, като ще използва услугите на български транспортни фирми

Писмо Изх. № 26-К-114 Дата: 02.06.2014 год. Деклариране и заплащане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски в случаите на авансово плащане на трудово възнаграждение, което се възстановява при изплащането на последващи месечни труд

Писмо Изх. № 92-00-491 Дата: 13.06.2014 год. дружество е регистрирано в Агенцията по заетостта за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа

Писмо 3_1410/03.06.2014 г. Относно: минимален осигурителен доход за рехабилитатор, назначен по трудов договор в Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА