ПИСМА

Писмо Изх. № 53-04-218/02.06. 2014 г. 1. Как следва да се третират документите, издадени от влялото се дружество в периода 01.01.2014 г. – 18.02.2014 г.?

Писмо Изх. № 53-04-353/30.06.2014 г. 1. Ако продавачите не представят удостоверение по чл. 87 от ДОПК, а само подпишат декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК за липса на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

Писмо Изх.№ 20-00-214/12.06.2014 г. клиентката е уведомена от немските данъчни служби, че дължи ДДС в Германия, и й е било препоръчано да поиска да й бъде възстановен данъкът, който е платила в България

Писмо Изх. № 53-04-488 27.06. 2014 г. Какво е данъчното третиране на доставката на плодове от хвойна във връзка с измененията на глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, в сила от 2014 г?

Писмо Изх.№ 20-00-186 от 05.06.2014 г. Какво е данъчното третиране на доставката, съгласно ЗДДС, следва ли да се начислява ДДС за тези доставки и в коя колона на дневника за продажбите следва да се отрази?

Писмо Изх.№ 20-00-183 от 27.06. 2014 г. Може ли за част от фактурите, включени в описа на наличните активи дружеството да ползва данъчен кредит в някой от данъчните периода на следващите 12 месеца или следва да се ползва в един данъчен период

Писмо Вх.№ 9400148 от 30.06.2014 Три физически лица притежават сграда, отдадена под наем на банка. Едното от тези лица е установено в Англия – там е данъчно регистрирано и задължено

Писмо Изх. № 26-Н-62 Дата: 19.06.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-31-23 Дата: 16.06.2014 год. Относно: Приложимост на чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставката на услуга по митническото представителство

Писмо Изх. № М-94-М-627 Дата: 24.06.2014 год. Относно: Данъчно третиране на паричните компенсации, изплащани на основание Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Писмо Изх.№ 20-00-205 от 11.06.2014 г.„X” ЕООД извършва доставка на услуги по реда на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС на получател - лице, което е установило независимата си икономическа дейност в Лондон и няма регистрация за целите на ДДС в ЕС

Писмо Изх. № 26-П-30 Дата: 04. 06. 2014 год. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при договори за лизинг на автомобили

Писмо Изх. № М-26-00-51 Дата: 17.06.2014 год. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях

Писмо Изх. № 53-04-421/27.06.2014 г. Адвокатско дружество …предоставя правни услуги на физически и юридически лица, установени в трети страни (Турция, Лихтенщайн и Швейцария)

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА