ПИСМА

Писмо 5_ 53-00-62/10.05.2014 г. Задължено ли е дружеството при продажба на горивото, на основание чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, да подаде данни на Националната агенция за приходите (НАП)?

Писмо 5-20-00-197/20.05.2014 Какъв е редът за отразяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях и постъпилите плащания от едноличния търговец в качеството му на осигурител и в качеството му на самоосигуряващо се лице

Писмо 5_ 20-00-182/13.05.2014 г Явява ли се данъчнозадължено лице за данък върху превозните средства съгласно чл. 53 от ЗМДТ съпругата за придобития по време на брака лек автомобил, при положение, че съпругът е категоризиран като лице с трайни увреждан

Писмо 5_ 53-00-75/13.05.2014 г. Задължително ли във фактурите трябва да има гриф „оригинал” ако се издават от лица, които не са регистрирани по ЗДДС?

Писмо Изх. № 53-04-278 / 13.05. 2014 г. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък, платен въз основа на изпълнителния лист ?

Писмо 5-23-22-768/13.05.2014 г.Законосъобразно ли са внасяни здравноосигурителните вноски и правомерно ли са подавани данни с декларации образец № 1( приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/ 2005 г.) и с декларации образец № 6

Писмо 05-23-22-582/09.05.2014 г. Какъв е редът и какви документи, удостоверяващи принадлежността на лицето към система на здравно осигуряване в страна извън България следва да се отразят в допълнителния регистър, за да се включи лицето в системата за

Писмо Изх. № 53-04-313/09.05.2014 г. Следва ли да се начислява ДДС при извършване на посочените сделки (при положение, че парите ще бъдат заплатени на кредитора по изпълнителното дело, без да постъпват по сметката на дружеството длъжник)?

Писмо Изх. № 20-00-199/30.05.2014 г. РЛ е регистрирано за целите на ДДС в Румъния и е сключило договор за наем на сондажно оборудване и услуги за обслужващ персонал за строителен обект в България, с дружество регистрирано по ЗДДС в България.

Писмо Изх. № М-24-31-94 Дата: 07.05.2014 год Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за строителство

Писмо Изх. № 53-00-69/13.05.2014 г. Къде е мястото на изпълнение на доставката на услуга, свързана с транспортиране на стоката в посочения случай и правилно ли е начислен ДДС в Гърция?

Писмо Изх. № 94-Н-184 Дата: 21.05.2014 год. ОТНОСНО: Удостоверяване на период, за който се отнася осигурителния доход в сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Писмо Изх. № 53-04-296/08.05.2014 г. Ще се считат ли за освободени доставки по смисъла на чл.45, ал.3 от ЗДДС продажбите на гореописаните имоти или доставките ще са облагаеми и дружеството следва да начислява ДДС?

Писмо Изх. № 53-00-60 10.05.2014 г. Предвид липсата на специална норма в ЗКПО, която урежда облагането на разходи, свързани с предоставяне на ваучери за подаръци, следва ли същите да се разглеждат като разходи за реклама, респективно подлежат ли на облага

Писмо Изх. № 20-00-188/15.05.2014 г. Следва ли да се отрази в колона 23 на дневника за продажби извършена доставка на услуга към дружество, установено на територията на САЩ?

Писмо Изх. № 04-14-5 Дата: 27.05.2014 год. Освен сумите за обезщетение за положен извънреден труд, следва ли да бъдат обложени с данък по реда на ЗДДФЛ и лихвите за забава?

Писмо Изх. № 95-00-21 Дата: 09.05.2014 год. Относно: уведомяване и удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА