ПИСМА

Писма Изх. № М-24-33-95 Дата: 07.05.2014 год. ОТНОСНО: данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски върху възнагражденията на съдебните заседатели

Писмо Изх. № 92-00-1007 Дата: 26.5.2014 год. Удостоверението по чл. 87, ал. 6 от ДОПК се издава за наличие или липса на безспорни публични задължения на лицето

Писмо Вх.№ 9600207 от 16.05.2014 ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки и услуги, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор

Писмо Изх. № М-24-31-7 Дата: 07.05.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 26-И-152 Дата: 27.05.2014 год. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване при уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи.

Писмо Вх.№ 9600229 от 29.05.2014 3. Закупени коли втора употреба от дилър на стоки втора употреба по чл.143 от ЗДДС на територията на България с произход страни от ЕС.

Писмо Вх.№ 9600218 от 23.05.2014 1. Българското дружество посредник ли е в тристранна операция при продажбата на стоки на френски контрагент и на фактурата към същия следва ли да се изписва чл.28с/Е//3/77/388ЕЕС?

Писмо Изх. № 12-00-198 Дата: 26.05.2014 год. Относно: възможности за ползване на данъчни облекчения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от физически и юридически

Писмо Изх. № 24-34-55 Дата: 08.05.2014 год. Относно: данъчно третиране на приходи от услуги, реализирани от Национална служба …………… съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 94-00-115 от 22.05.2014 Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на членовете на контролния съвет на кредитна кооперация

Писмо Изх. № 39-00-1 Дата: 09.05.2014 год. право на преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделски производители за 2014 г

Писмо 3_1197/12.05.2014г. Относно: начин на документиране и доказване извършването на транспортна или спедиторска услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо 2_531-1/08.05.2014г. Какъв документ следва да се издаде за допълнително възникнали транспортни разходи при корабно снабдяване със стоки, за които е оформена износна митническа декларация съгласно чл.32, ал.2 от ЗДДС? Разходите се заплащат от получат

Писмо Вх.№ 9600212 от 20.05.2014 Предстои продажба на имота, който не е нова сграда по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС и съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, доставката следва да се счита за освободена и да не се начислява ДДС

Писмо 2_462-3/12.05.2014г. .Следва ли да се третира като освободена доставка на основание чл.41, ал.1 от ЗДДС, доставката по провеждане на обучение по ключови компетентности по договор ESF-…………. по ОП РЧР

Писмо Вх.№ 9600206 от 16.05.2014 Как да се процедира с ДДС по авансите, което е внесено в бюджета. При разваляне на сделката фирмата е длъжна да върне парите на клиентите. След като фирмата вече не е регистрирана по ЗДДС няма как да издаде КИ

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА