ПИСМА

Писмо Изх. № 24-02-91 Дата: 09.05.2014 год Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижими имоти

Писмо Изх. № М-94-А-405 Дата: 09.05.2014 год. Следва ли на служителите, изпълняващи длъжностите шофьор и регионален мениджър, да се издават заповеди за командировка и да се изплащат дневни командировъчни пари?

Писмо 2_631-1/31.05.2014 г. може ли при продажба на автомобил придобит при ВОП да се приложи специалния ред на облагане на маржа на цената, или е задължително да се начисли ДДС по общия ред на ЗДДС?

Писмо Вх.№ 08002 от 27.05.2014 Относно: Последователност на обвързване на постъпили плащания за непогасени изискуеми данъци, администрирани по ЗМДТ

Писмо Вх.№ 96-00-194 от 09.05.2014 дружеството следва ли да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и дали сделката се регистрира в дневника за покупки без право на данъчен кредит?

Писмо Изх. № 53-04-142/30.05. 2014 г. Как следва да се третират получените средства, които ще бъдат изплатени като възнаграждения на наетите по граждански договор лица от АД във връзка с изпълнението на дейностите по проекта?

Писмо 2_639/23.05.2014г. При продажба на автомобилите следва ли да се съобразите с основата върху която е начислено ДДС от митническия служител или във фактурата следва да посочите себестойността им, която включва сумата по договора за покупко-продажба, р

Писмо 555/16.05.2014 Следва ли, събираните от частното училище такси във връзка с обучението на учениците за учебната година да бъдат освободени от облагане с данък върху добавената стойност и ще участват ли в оборота за регистрация по ЗДДС?

Писмо 3_ 1229/16.05.2014 г.Относно: прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

Писмо 2_ 581/09.05.2014 г. ОТНОСНО: изисквания на данъчно осигурителното законодателство и Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.

Писмо 2_629/21.05.2014г. Как се третира покупката на спортни стоки - ВОП или дистанционна продажба?Как следва да се отрази фактурата в дневника за покупки?

Писмо 3_ 1375/30.05.2014 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на получена стипендия и задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

Писмо 2_607/16.05.2014 имате ли право с това експертно решение да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност след изтичане на посочения в него срок?

Писмо 2_536-1/09.05.2014г. Следва ли при извършване на продажби като земеделски производител да начислявате ДДС върху продадената земеделска продукция, при условие че регистриран по ЗДДС е едноличният търговец за дейност строителство?

Писмо 555/29.05.2014 . В случай, че активите следва да се прехвърлят съгласно чл.10, ал.1, т.5 от ЗДДС и „М” ООД не е регистрирано по ЗДДС към момента на прехвърляне на активите, следва ли да се включи в сумата на облагаемия оборот за регистрация по чл.96

Писмо 2_575-1/16.05.2014г. Следва ли да се изискват и какви доказателства от данъчните власти на Германия за удостоверяването на придобиването на стоката от получателя.

Писмо 05-53-04-21/20.02.2014 г. Какви данъци и осигурителни вноски се дължат върху изплатените суми за издръжка(стипендия) при различните видове обучения, съгласно чл. 3, ал. 5 от договора за придобиване на квалификация, сключен с обучаемите лица

Писмо 5-20-00-352/04.02.2014 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 08-Н-4 Дата: 26.02.2014 год. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имот, който няма да се ползва през цялата година

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА