ПИСМА

Писмо Изх. № 53-04-232 14.01.2014 г. По смисъла на чл.8 от ЗДДС, услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Писмо 5_ 55-04-18/09.01.2014 г. Приложима ли е разпоредбата на чл. 103 от ЗЗД при плащане на горивото по банков път, съгласно чл. 118, ал. 9 от ЗДДС?

Писмо 5-53-04-14/24.01.2014 г. : Приложима ли е разпоредбата на чл. 18 от ЗДДФЛ при определяне на дължимия данък за придобити доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки на местни лица с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто?

Писмо Вх.№ 96-00-90 от 24.01.2014 ОТНОСНО: Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Писмо 96-00-35 от 04.02.2014 Определяне на приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 г. спрямо лице, упражняващо трудова дейност на територията на две държави-членки на Европейския съюз

Писмо 5_ 23-22-81/08.01.2014 г. Задължено ли е дружеството, на основание чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, да подава данни на Националната агенция за приходите (НАП) за полученото и продаденото на наемателите гориво?

Писмо Изх. № 20-00-371/24.01.2014 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Писмо 3_287/31.01.2014 г. Относно: данъчно третиране на доставки на мека пшеница - обикновена и за посев по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), осъществени след 01.01.2014 г.

Писмо Изх. № М-24-31-99 Дата: 28.01.2014 год. приложима норма при определяне на данъчната основа на доставка на урегулиран поземлен имот и на нови сгради или на части от тях, както и при доставка между свързани лица и при безвъзмездна доставка на услуга з

Писмо Изх. № 26-С-293 Дата: 29.01.2014 год. задължителни осигурителни вноски върху възнаграждения без трудово правоотношение с чуждестранни физически лица от държави извън Европейския съюз и извън Споразумението за Европейското икономическо пространство

Писмо Изх. № 94-Г-325 Дата: 29.01.2014 год. Подаване на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за трудов договор, с международен елемент, за който страните са избрали правоотношението да се урежда от законодателството на друга държава.

Писмо Изх. № 07-00-23 Дата: 28.01.2014 год. относно: промяна на задължение за патентен данък при смърт на задълженото лице и подаване на декларация за прекратяване на патентната дейност от наследниците

Писмо 2_ 64/16.01.2014г. регистрирано по ЗДДС лице притежавате лиценз за търговия със зърно, както и фабрика за производство на белен слънчоглед и нерафинирано слънчогледово олио

Писмо 2_67/16.01.2014г. документалната обоснованост на разходи за гориво, закупено във връзка с транспортна дейност, осъществявана в чужбина и правото на данъчен кредит по тези покупки, съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавена стойност /ЗДД

Писмо Изх. № 24-30-27 Дата: 28.01.2014 год. Относно: Данъчно третиране на доходите от осъществяване на дейност по видеозаснемане на сватби и други събития

Писмо 2_1595/ 03.01.2014 г. ОТНОСНО: осигурителен доход върху който се дължат осигурителни вноски за времето, през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

Писмо 2_214/12.01.2014г. изискванията за обособяване на фирмена каса в търговски обект, както и да Ви бъде дадено определение на понятието „фирмена каса

Писмо №66-1/19.01.2014г. По силата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение №2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС е изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо 2_6/02.01.2014г. Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 9 потребители :: 3 регистрирани, 0 скрити и 6 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot], MSN [Bot]