ПИСМА

Писмо 3_ 1229/16.05.2014 г.Относно: прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

Писмо 2_ 581/09.05.2014 г. ОТНОСНО: изисквания на данъчно осигурителното законодателство и Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.

Писмо 2_629/21.05.2014г. Как се третира покупката на спортни стоки - ВОП или дистанционна продажба?Как следва да се отрази фактурата в дневника за покупки?

Писмо 3_ 1375/30.05.2014 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на получена стипендия и задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

Писмо 2_607/16.05.2014 имате ли право с това експертно решение да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност след изтичане на посочения в него срок?

Писмо 2_536-1/09.05.2014г. Следва ли при извършване на продажби като земеделски производител да начислявате ДДС върху продадената земеделска продукция, при условие че регистриран по ЗДДС е едноличният търговец за дейност строителство?

Писмо 555/29.05.2014 . В случай, че активите следва да се прехвърлят съгласно чл.10, ал.1, т.5 от ЗДДС и „М” ООД не е регистрирано по ЗДДС към момента на прехвърляне на активите, следва ли да се включи в сумата на облагаемия оборот за регистрация по чл.96

Писмо 2_575-1/16.05.2014г. Следва ли да се изискват и какви доказателства от данъчните власти на Германия за удостоверяването на придобиването на стоката от получателя.

Писмо 05-53-04-21/20.02.2014 г. Какви данъци и осигурителни вноски се дължат върху изплатените суми за издръжка(стипендия) при различните видове обучения, съгласно чл. 3, ал. 5 от договора за придобиване на квалификация, сключен с обучаемите лица

Писмо 5-20-00-352/04.02.2014 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 08-Н-4 Дата: 26.02.2014 год. Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имот, който няма да се ползва през цялата година

Писмо 2_224/ 25.02.2014 г. ОТНОСНО: осигурителен стаж и осигурителни вноски за времето през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

Писмо Изх. № 24-34-127 Дата: 17.02.2014 год. Прилагане разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване; § 1, т. 26, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; чл. 26 и 31 от ЗКПО

Писмо Изх. № 24-34-3 Дата: 25.02. 2014 год. Относно: възможност за възстановяване или прихващане от НАП на присъдени в полза на лицата съдебни разноски

Писмо 5- 53-04-51/12.02.2014 г. Приложима ли е разпоредбата на чл.29, ал. 1, т.2, б.,,б” от ЗДДФЛ при продажба на дялове в дружество, придобити срещу апортна вноска-изобретение?

Писмо 2_201/07.02.2014 г. Необходимо ли е да издавате протоколи по чл.117 от ЗДДС, когато лова се провежда на територията на страна членка на ЕС и съответните собственици на ловни територии Ви издават фактури за лова?

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА