ПИСМА

Становище 3_27/04.01.2013 г. данъчно третиране на доставка на услуга по транспорт на стоки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становище 3_10/02.01.2013 г. Относно: задължения за такса битови отпадъци за притежаван недвижим имот - публична държавна собственост, зает от железопътна мрежа, находящ се извън строителните граници на гр

Становище Изх. № 24-31-240 2007 г. прилагане на разпоредбите на чл.182, ал.2, т.2 и чл.221, ал.6 от ДОПК и определяне на кръга от лицата, спрямо които може да бъде наложена принудителната административна мярка по реда на чл.75, т.5 от Закона за българскит

Становище 20-15-138 Осигуряване на наследник на починал ЕТ, упражняващ трудова дейност, без да са предприети действия по чл. 60, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Становище Изх. № 26-В-21 Дата: 15.04.2011 год. Социално и здравно осигуряване на чуждестранни физически лица, осъществяващи трудова дейност на територията на Р България

Становище 96-00-741 Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик

Становище Изх. № 20-00-138 23.05.2012г. Следва ли приходите от членски внос и от картотекиране на състезатели и … да се документират чрез издаване на фактури

Становище 3_1722/30.05.2012г. Относно: прилагане на данъчното законодателство за строителна дейност, извършвана на територията на Германия

Становище Изх. № 26-Ф-19 Дата: 08.03.2012 год. Относно: данъчно третиране на печалби/загуби, реализирани чрез място на стопанска дейност в чужбина

Становище 3_1644/19.05.2012г. Относно: данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Становище 3_ 2496/02.08.2012 г. Относно: Данъчно третиране на печалби, реализирани чрез място на стопанска дейност по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Указание Изх. 24-00-1 Дата : 08.01.2009 год. методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК.

Становище № 26-184/19.04.2010 г. - ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител.

Становище ИЗХ. № 62-03 ОТ 10.01.2006 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИЯ УПРАВИТЕЛ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕГЛАМЕНТИРАНИ И РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 7 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 5 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]