ПИСМА

Писмо Изх. № 08-Б-4 Дата: 27.05.2014 год. Определяне на данъчната основа за облагане на нежилищен имот на предприятие, върху което е учредено право на ползване на физическо лице

Писмо Изх. № 24-32-5 Дата: 30.05.2014 год Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облага

Писмо Изх. № 24-34-44 Дата: 09.05.2014 год. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Изх. № 92-00-574 Дата: 23.05.2014 год. когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъж

Писмо Изх. № 04-11-7 Дата: 31.05.2014 год Относно: прилагане на нулева ставка на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги от Съюзно командване по трансформацията на НАТО

Писмо Изх. № 26-Д-206 Дата: 27.05.2014 год. Относно: данъчни ефекти по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), възникващи от обезценен заем

Писмо Изх. № М-24-33-18 Дата: 30.05.2014 год. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх.№ 24-31-35 Дата: 27.05.2014 год. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-33-41 Дата: 23.05.2014 год Относно: подаване на данни чрез клавиатура на електронната система с фискална памет (ЕСФП) при доставка на гориво

Писмо Изх. № 24-02-91 Дата: 09.05.2014 год Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижими имоти

Писмо Изх. № М-94-А-405 Дата: 09.05.2014 год. Следва ли на служителите, изпълняващи длъжностите шофьор и регионален мениджър, да се издават заповеди за командировка и да се изплащат дневни командировъчни пари?

Писмо 2_631-1/31.05.2014 г. може ли при продажба на автомобил придобит при ВОП да се приложи специалния ред на облагане на маржа на цената, или е задължително да се начисли ДДС по общия ред на ЗДДС?

Писмо Вх.№ 08002 от 27.05.2014 Относно: Последователност на обвързване на постъпили плащания за непогасени изискуеми данъци, администрирани по ЗМДТ

Писмо Вх.№ 96-00-194 от 09.05.2014 дружеството следва ли да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и дали сделката се регистрира в дневника за покупки без право на данъчен кредит?

Писмо Изх. № 53-04-142/30.05. 2014 г. Как следва да се третират получените средства, които ще бъдат изплатени като възнаграждения на наетите по граждански договор лица от АД във връзка с изпълнението на дейностите по проекта?

Писмо 2_639/23.05.2014г. При продажба на автомобилите следва ли да се съобразите с основата върху която е начислено ДДС от митническия служител или във фактурата следва да посочите себестойността им, която включва сумата по договора за покупко-продажба, р

Писмо 555/16.05.2014 Следва ли, събираните от частното училище такси във връзка с обучението на учениците за учебната година да бъдат освободени от облагане с данък върху добавената стойност и ще участват ли в оборота за регистрация по ЗДДС?

Писмо 3_ 1229/16.05.2014 г.Относно: прилагане разпоредбите на чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

Писмо 2_ 581/09.05.2014 г. ОТНОСНО: изисквания на данъчно осигурителното законодателство и Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.

Писмо 2_629/21.05.2014г. Как се третира покупката на спортни стоки - ВОП или дистанционна продажба?Как следва да се отрази фактурата в дневника за покупки?

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА