ПИСМА

Облагане с корпоративен данък приходите от членски внос, внасяни в осигурителна каса. Признат разход ли е членския внос за юридическите лица членове на осигурителната каса. Счетоводно отчитане на приходите.

Становище 3_3674/07.12.2012г. данъчно третиране на придобиване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Становище Вх.№ 2015692 от 12.12.2012 Има ли право на данъчен кредит дружество „А” за заплатените разходи за работна заплата, осигурителни вноски и данъци на шофьорите на товарните автомобили, които са назначени в дружество „Б”, при издадена фактура

5_53-02-394/ 13.12.2012г. лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност

Становище Вх.№ 96-00-20 от 14.01.2013 За лихвите за просрочие на вземания следва ли да се издава данъчен документ и съответно да се отчетат в дневника за продажби

Становище Вх.№ 201525 от 11.01.2013 Дружество раздава месечно на всички работници и служители едновременно ваучери за храна в размер на 60 лв. и са сключени застраховки „Живот” в размер 60 лв

Становище 3_267/25.01.2013 т. подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Становище 3_187/18.01.2013 т. Относно: облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Становище Вх.№ 070014 от 09.01.2013 допустимо ли е прилагането на чл.161, ал.1, т.1 от ЗДДС за отделен клиент, като дружеството не начислява ДДС на продажбата, а получателят сам начислява ДДС по сделката с протокол и има ли право дружеството на ДК

Становище 3_6/02.01.2013 г. полагане на личен труд от собственика на капитала на еднолично дружество във връзка с предмета на дейност на същото

Становище Вх.№ 20257 от 09.01.2013 ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, което има отпусната пенсия и полага труд без трудово правоотношение

Становище 3_324/31.01.2013 г. Данъчно третиране и подаване на годишна данъчна декларация при преобразуване на търговски дружества чрез вливане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ .

Становище 3_225/21.01.2013г. Относно: данъчно третиране на дейност по приемане и оползотворяване на отпадъци съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 10 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 8 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]