ПИСМА

Писмо Вх.№ 9400135 от 28.05.2013 Задължително обществено осигуряване на лице за времето, през което е упражнявало трудова дейност по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, но не е имало регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ

Писмо Вх.№ 9400121 от 20.05.2013 за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС по образец - приложение № 13 към ППЗДДС,

Писмо 3_1470/27.05.2013 г. Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия

Писмо Вх.№ 202196_2 от 27.05.2013 Коригиране на данъчни декларации и ведомости след издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда

Необходимост от назначаване на прокурист в ЕООД с оглед получаване на парично обезщетение от собственика на дружеството през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Писмо 1_38/13.05.2013 год. медицински застрахователни случаи от името на лечебни заведения и застрахователни компании като представлявате международни и български застрахователни компании, съгласно договор за осъществяване на медицински асистънс

Писмо 3_1464/27.05.2013 г. формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък в част ІV на Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Писмо Вх.№ 202196 от 21.05.2013 Уведомяване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда

Вх.№ 3_1338 от 14.05.2013 Документиране продажбата на художествени произведения на трети лица съгласно изискванията на данъчното законодателство

Вх.№ 202184 от 08.05.2013 Дружество, което не е регистрирано по ЗДДС извършва услуги свързани с развитие на бизнеса на турски компании в България, за което получава комисионни.

Вх.№ 94-00-123 от 22.05.2013 Осигуряване на земеделски производител без подновена регистрация в Областна дирекция “Земеделие” и данъчно третиране на реализираните доходи от земеделска дейност

Вх.№ 96-00-204 от 13.05.2013 Дължими осигурителни вноски от възложител при изплащане на доходи на граждани на държави-членки на Европейския съюз за положен труд без трудово правоотношение на територията на държава извън Общността.

Писмо Вх.№ 9400117 от 17.05.2013 Данъчно облагане с данък на доход получен от местно физическо лице от отдаване под наем на недвижим имот

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 6 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 4 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]