ПИСМА

Писмо Вх.№ 94-00-48 от 20.02.2014 Относно: Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот

Писмо Вх.№ 96-00-58 от 05.02.2014 ЕТ има ли право на данъчен кредит по фактурите издадени от ЧСИ, след като сумите впоследствие се възстановяват от длъжника същия?

Писмо 150/10.02.2014 Как може да се анулират фактури, издадени през 2013г., след като същите са платени и вписани в дневника за покупки, без да е получена стоката?

Писмо Вх.№ 940036 от 06.02.2014 ОТНОСНО: Облагане на доход от трудово правоотношение на физическо лице с над 50 на сто намалена работоспособност

Писмо 3_303/03.02.2014 г. Относно: Данъчно третиране на доходи, получени от осъществяване на дейностите дърводелец и земеделски производител

Писмо Вх.№ 94-00-34 от 05.02.2014 Относно: Облагане на доход от парична печалба от Еврофутбол по реда на ЗДДФЛ и формира ли доход за регистрация по ЗДДС

Писмо Изх.№ 94-В-43 Дата: 25.02.2014 год. Дължими ли са здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ при основния работодател, за периода на неплатения отпуск на лицето?

Писмо 3_346/07.02.2014 г. данъчно и осигурително третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално

Писмо Вх.№ 96-0-059 от 05.02.2014 След като е налице измама и след като от документите и обстоятелствата е видно, че липсва стока, която да бъде реализирана като такава на територията на Република България, как да бъде възстановено платеното ДДС

Писмо 2_161/ 11.02.2014 г. осигуряване на лице наето на работа едновременно по трудов договор на непълно работно време по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда /КТ/ и за определени дни през месеца по чл.114 от КТ

Писмо Изх. № 26-Т-14 Дата: 26.02.2014 год. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Писмо 2_165/ 14.02.2014 г. ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на месечния сигурителен доход и попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД

Писмо 2_ 193/06.02.2014г. Попадат ли в Приложение №2 от ЗДДС произвежданите и предлагани от дружеството продукти и следва ли при продажба на същите да се прилага обратно начисляване на ДДС или общия ред за облагане с ДДС?

Писмо Изх. № 04-02-11 Дата: 28.02.2014 год. прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл. 173, ал. 6

Писмо 5-23-22-10/04.02.2014 г. Приложима ли е разпоредбата на чл. 18 от ЗДДФЛ при определяне на дължимия данък за придобити доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки на местни лица с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто?

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА