ПИСМА

Писмо 2_214/12.01.2014г. изискванията за обособяване на фирмена каса в търговски обект, както и да Ви бъде дадено определение на понятието „фирмена каса

Писмо №66-1/19.01.2014г. По силата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение №2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС е изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо 2_6/02.01.2014г. Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната

Писмо Изх. № 07-00-23 Дата: 28.01.2014 год относно: промяна на задължение за патентен данък при смърт на задълженото лице и подаване на декларация за прекратяване на патентната дейност от наследниците

Писмо 2_72/17.01.2014г. Може ли работодател да поеме лечението на работник в дружеството, което ще е продължително и ще се проведе в чужбина?

Писмо 63/29.01.2014 земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо Изх. № 26-Л-64/11 Дата: 30.01.2014 год. искане на допълнително разяснение във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за услуга

Писмо Изх. № 24-34-136#1 Дата: 30.01.2014 год. Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, какт

Писмо 3_186/20.01.2014 г. Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени във връзка с остойностяване на дял от недвижим имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) и присъ

Писмо 3_237/27.01.2014г. Относно: данъчно третиране на придобиване на превозно средство и отдаването му под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо 2_ 135/28.01.2014г. данъчното третиране на предоставена безплатна храна от работодател на нает персонал в call център съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.

Писмо Изх.№11-02-215 Дата: 03.01.2014 год. декларирането на недвижима собственост в чужбина в годишните данъчни декларации на физическите лица

Писмо 2_162/30.01.2014г. данъчно облагане на място на стопанска дейност /МСД/, разкрито от българско юридическо лице в Конфедерация Швейцария, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Писмо Изх.№ М-24-31-88 Дата: 21.01.2014 год. Български гражданин е записан като студент в програма за докторска степен в Университет ………… САЩ

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 9 потребители :: 0 регистрирани, 0 скрити и 9 гости
Регистрирани потребители: 0 регистрирани