ПИСМА

Изх. № 1029-40-1563; Дата 17.02.2016 г. ОТНОСНО: Подаване на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспос

Писмо Изх. № 20-00-223 Дата 17.11.2015 г. Относно: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са

Писмо изх. № 20-99-222 дата 16.11.2015 г Относно: приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика

Писмо изх. № 24-39-65 дата 18.12.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

Усазание изх. № 20-00-15 дата 22.01.2016 Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Писмо НОИ от коя дата трябва да се прекрати отпускът ми за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст когато е записано на ясло

Писмо НОИ Дете посещаващо частна детска ясла и прекратяване на изплащането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Писмо Изх. № 20-21-75 от 07.05.2013 Фирмата осъществява ВОП от Гърция и в редки случаи от други страни-членки на ЕС. Казусът възниква при получаване на фактура от гръцки доставчик в края на месеца за по-голямо количество стока, извозването на която продъл

Писмо Изх. № 24-33-320 Дата: .…………… .2007 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с ползването на отдадена под наем вещ, заплатени от наемодателя

Писмо Вх.№ 0700168 от 25.06.2014 1. Как следва документално да се оформи плащането на членовете на комисиите, чрез граждански договор, със заповед на кмета или по друг начин ?

Писмо 2_737/13.06.2014г. Следва ли да се начисли ДДС при продажба на имотите, собственост на физическото лице В.Я. с ЕГН=====, като се има предвид, че физическото лице е регистрирано по ЗДДС в качеството му на ЕТ

Писмо 3_1576/26.06.2014г. Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 94-00-133 от 16.06.2014 Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

Писмо Вх.№ 9600249 от 10.06.2014 фирмата има договор със спедиторска фирма, която превозва велосипедите до логистичен склад на територията на страна-членка, в случая Италия, след което куриерите разпределят доставките до различните търговци

Писмо Вх.№ 9600234 от 02.06.2014 Община К сключва договор с чешка фирма, регистрирана по ДДС в Чехия, с предмет на договора - доставка на кофи за битови отпадъци за общинско предприятие, чиято основна дейност е сметосъбиране и сметоизвозване

Писмо Изх. № 26-О-32 Дата: 13.06.2014 год. данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА