ПИСМА

Писмо Изх № 96-00-459 от 05.01.2015 разработване на софтуер, който ще се ползва чрез персонален код, т.е. няма права върху него, но се предоставя на немски юридически лица, регистрирани по ДДС.

Писмо Изх. № 92-00-369 Дата: 10.06.2014 год. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем на имущество, което не е в режим на етажна собственост, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Писмо Изх. № М-24-31-33 Дата: 03.06.2014 год. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с подаването на годишна данъчна декларация

Писмо 2_728/10.06.2014г. плодовете и зеленчуците, които произвеждате като земеделски производител искате се продават във биомагазин, които е стопанисван от ЕООД,

Писмо Изх.№ 24-30-17 Дата: 10.06.2014 год. 1. Попада ли лицето (като член на семейство на гражданин на ЕС, чиято държава по пребиваване е България) в кръга на лицата по чл. 33, ал. 1 от ЗЗО, които са задължително осигурени в НЗОК

Писмо Изх. № 24-34-66 Дата 24.06.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 24-29-174 Дата: 23.06.2014 год. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ли

Писмо Изх. № 94-Х-80 Дата: 16.06.2014 год Относно: Задължително здравно осигуряване на руска гражданка, която пребивава продължително в Република България

Писмо 5_ 53-00-62/10.05.2014 г. Задължено ли е дружеството при продажба на горивото, на основание чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, да подаде данни на Националната агенция за приходите (НАП)?

Писмо 5-20-00-197/20.05.2014 Какъв е редът за отразяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях и постъпилите плащания от едноличния търговец в качеството му на осигурител и в качеството му на самоосигуряващо се лице

Писмо 5_ 20-00-182/13.05.2014 г Явява ли се данъчнозадължено лице за данък върху превозните средства съгласно чл. 53 от ЗМДТ съпругата за придобития по време на брака лек автомобил, при положение, че съпругът е категоризиран като лице с трайни увреждан

Писмо 5_ 53-00-75/13.05.2014 г. Задължително ли във фактурите трябва да има гриф „оригинал” ако се издават от лица, които не са регистрирани по ЗДДС?

Писмо Изх. № 53-04-278 / 13.05. 2014 г. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък, платен въз основа на изпълнителния лист ?

Писмо 5-23-22-768/13.05.2014 г.Законосъобразно ли са внасяни здравноосигурителните вноски и правомерно ли са подавани данни с декларации образец № 1( приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/ 2005 г.) и с декларации образец № 6

Писмо 05-23-22-582/09.05.2014 г. Какъв е редът и какви документи, удостоверяващи принадлежността на лицето към система на здравно осигуряване в страна извън България следва да се отразят в допълнителния регистър, за да се включи лицето в системата за

Писмо Изх. № 53-04-313/09.05.2014 г. Следва ли да се начислява ДДС при извършване на посочените сделки (при положение, че парите ще бъдат заплатени на кредитора по изпълнителното дело, без да постъпват по сметката на дружеството длъжник)?

Писмо Изх. № 20-00-199/30.05.2014 г. РЛ е регистрирано за целите на ДДС в Румъния и е сключило договор за наем на сондажно оборудване и услуги за обслужващ персонал за строителен обект в България, с дружество регистрирано по ЗДДС в България.

Писмо Изх. № М-24-31-94 Дата: 07.05.2014 год Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за строителство

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 8 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 6 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]