ПИСМА

Писмо Изх. № 24-34-119 Дата: 13.02.2014 год. Относно: понятие за “значително по-ниска” от пазарната стойност при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Писмо Изх. № 04-11-2 Дата: 12.02.2014 год. Относно: изчисляване на размера на неустойка по договор за доставка, за която е дължим данък върху добавената стойност

Писмо 3_460/17.02.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 173, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с възстановяването на преотстъпен данък.

Писмо Вх.№ 960073 от 17.02.2014 ОТНОСНО: Регистрация по ЗДДС на дружество предоставящо онлайн езикови курсове без пряко участие на преподавател

Писмо Изх. № 24-34-121 Дата: 17.02.2014 год. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг на лек автомобил

Писмо Изх. № 24-34-135 Дата: 13.02.2014 год. Относно: Удържане на окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ за доходи от лихви, начислени в полза на чуждестранни физически лица

Писмо 3_345/07.02.2014 г. Относно: издаване на данъчна оценка за недвижим имот държавна собственост, предоставен за управление на министъра на земеделието и храните, представляващ необходимо прилежаща площ към сграда

Писмо 229/26.02.2014 В кои колони на дневника за продажби по ЗДДС следва да се отразят сумите по приложените фактури, обезпечение съгласно чл.60 от ЗУО за дейността по закриване, поддръжка и осъществяване на следексплоатационни грижи

Писмо № 209/10.02.2014 г. Възможно ли е да не начислявате ДДС за закупените софтуерни продукти, тъй като при продажбата на лабораторията на Техническия университет същият ще използва лабораторията за учебни цели?

Писмо Изх. № 26-Е-316 Дата: 26.02.2014 год. Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО при прехвърляне на обособена дейност и последващо вливане

Писмо 05_20-00-39/28.02.2014 г. Подлежат ли на социално осигуряване в България турските граждани, които са членове на Борда на директорите и на какво основание?

Писмо Изх. № М-24-31-92 Дата: 12.02.2014 год. Относно: данъчно третиране на доставка на сорго за силаж и царевица за силаж по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2014 г.

Писмо Изх. № 24-34-124 Дата: 13.02.2014 год. Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 33-00-40 Дата: 26.02.2014 год. Лице пребиваващо в България, изваршва трудова дейност извън страната - на територията на само една държава-членка на Европейския съюз

Писмо 3_491/20.02.2014 г. ОТНОСНО: данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 94-00-52 от 27.02.2014 ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице - едноличен търговец през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Писмо Изх. № 04-18-1 Дата: 18.02.2014 год. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на неустойка по договор за концесия

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 8 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 6 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]