ПИСМА

Писмо Изх. № 04-18-1 Дата: 18.02.2014 год. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на неустойка по договор за концесия

Писмо 3_562/27.02.2014г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 20-28-5 от 27.02.2014 ОТНОСНО: Подаване на коригираща Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице след издаване на ревизионен акт, с който е установен по-висок облагаем доход по ЗДДФЛ

Писмо Вх.№ 202529 от 13.02.2014 ОТНОСНО: Осигуряване на лице, упражняващо трудова дейност на различни основания – като управляващ собственик на ЕООД и по трудово правоотношение в друго дружество

Писмо Вх.№ 94-00-49 от 20.02.2014 Съдружникът Ви участва в дружеството с непарична вноска – апартамент. Сега иска да продаде дружествения си дял на Вас и дружеството ще стане ЕООД. Съдружникът Ви има ЕТ, който е регистриран по ДДС.

Писмо вх. № М-24-31-90/03.12.2013 г. Относно: данъчно третиране на доставка на олющен лимец по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2014 г.

Писмо Изх. № 24-34-84 Дата: 03.02.2014 год. Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия и на ръководителя на ревизия

Писмо 2_ 248/20.02.2014г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за счетоводството /ЗСч/ и материалните данъчни закони относно отчитане на стопанските операции и съхранение на документите.

Писмо №190-1/12.02.2014г. 1. Какви счетоводни записвания следва да се направят за това кредитно известие. Тъй като документа е получен на ...01.2014г. в дневника за покупки за 2014г. ли следва да бъде включен?

Писмо Вх.№ 070044 от 24.02.2014 Следва ли да се изискат допълнителни доказателства за намерените парични средства и златни ценности, какви да са те, или да се изчисли наследството по така подадените данни по декларацията?

Писмо 5-20-00-18/04.02.2014 г. Приложима ли е разпоредбата на чл. 18 от ЗДДФЛ при определяне на дължимия данък за придобити доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки на местни лица с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто?

Писмо 2_263/24.02.2014г. ОТНОСНО: разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, свързани със скритото разпределение на печалбата и попълване на Приложение 4 / обр.1014/ към годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.

Писмо №126-1/10.02.2014г. Следва ли да се приложи разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС за продажба на метлено семе, което се добива при роненето на метлен клас, когато получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо 3_389/11.02.2014г. Относно: данъчно третиране на доставка на белен слънчоглед – цял и начупен по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), осъществена след 01.01.2014 г.

Писмо Вх.№ 94-00-48 от 20.02.2014 Относно: Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот

Писмо Вх.№ 96-00-58 от 05.02.2014 ЕТ има ли право на данъчен кредит по фактурите издадени от ЧСИ, след като сумите впоследствие се възстановяват от длъжника същия?

Писмо 150/10.02.2014 Как може да се анулират фактури, издадени през 2013г., след като същите са платени и вписани в дневника за покупки, без да е получена стоката?

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА

copyright © Accountantbg 2008-2012

Онлайн посетители във форума

Кой е на линия Общо на линия са 10 потребители :: 2 регистрирани, 0 скрити и 8 гости
Регистрирани потребители: Bing [Bot], Google [Bot]