СЧЕТОВОДНА

Счетоводни услуги

Счетоводна къща А. Василева предоставя пълен набор от счетоводни услуги на своите клиенти. Ние гарантираме качествено счетоводно обслужване на конкурентни цени за вас и вашият бизнес. Без значение от размера на вашия бизнес, вие винаги ще получавате всички отговори на вашите въпроси, така също и експертни съвети относно данъчното и осигурителното законодателство.

Телефон за контакт - 0885783357

Извършваме следните счетоводни услуги за своите клиенти:

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г. (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии –-2019 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)

 

Пореден номер

Икономи- чески дейности 
(ном. А31)

Често задавани въпроси

Въпрос:
Ние търгуваме с горива на едро и дребно . Също така предоставяме възможност на нашите клиенти да зареждат горива и от бензиностанции, които не са наша собственост. Тези продажби се регистрират с карти .
Доставката от бензиностанциите към крайните клиенти се документира с издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, и фактура към нас . Бензиностанцията е краен разпространител, но документално получател по доставката сме ние и ние издавехме фактура на крайния потребител.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2013 Г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. са направени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи правната уредба на пенсиите, които влязоха в сила от 1 януари 2013 г. Променени са условията за придобиване право на пенсия на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за придобиване право на срочна пенсия за ранно пенсиониране на учителите, както и за придобиване право на наследствена пенсия на преживелия съпруг.

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декла­рации по системата „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт, която се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година. Определените със заповедта прагове за деклариране поотделно за всеки търговски поток – из­пращания или пристигания съгласно чл.

Тристранни операции

Тристранни операции
Съгласно чл.15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
- регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
- стоките се транспортират директно от А до В;

При обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда,

При обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

Обезщетение по чл.224 от КТ

Работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж при прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда). Периодите на отпуск при временна неработоспособност, поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се признават за трудов стаж съгласно чл. 352, т. 2 от Кодекса на труда, поради което следва да бъдат взети предвид при прилагане разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 228, ал.