СЧЕТОВОДНА

Променен е редът за корекция на данни, подадени от осигурителите в НОИ 2009

От Румяна Станчева, експерт в НОИ

В бр. 3 на Държавен вестник от 13 януари 2009 г. е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица. Наредба №Н-8 се издава на основание чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване.

Кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове при използването на СС 21 Ефекти от промените в обменните курсове.

Кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове. Едно предприятие може да осъществява дейности в чуждестранна валута, когато има сделки в чуждестранна валута или да развива чуждестранна дейност. За целта СС 21 Ефекти от промените в обменните курсове, е да определи как сделките с чуждестранна валута и чуждестранната дейност да бъдат включени във финансовите отчети на отчитащото се предприятие.