Публикувано от Анонимен on Вт., 05/12/2011 - 09:15

Здравейте, не съм счетоводител и не съм сигурна дали ще формулирам правилно питането си, за което моля да ме извините.

Интересува ме, дали дохода от СБКО, би следвало да влиза в брутния доход на семейството при подаване на молба за детски надбавки:?
В учреждението където работя, не ин се изплаща еднократно, а с РЕШЕНИЕ на ръководството се дава като добавки около Велик ден и Нова година, но това са от фонд СБКО.

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/12/2011 - 09:15

Permalink

Зависи как и за какво са раздавани.

ЗАКОН за семейни помощи за деца

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
.
.
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.

КТ
Глава четиринадесета.
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 294. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп., бр. 25 от 2001 г.) Работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите:
1. организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд;
2. търговско и битово обслужване, като изгражда и поддържа търговски обекти и бази за услуги;
3. транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно;
4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) бази за културни занимания, клубове, библиотеки и други;
6. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) подпомагане на младите и на новопостъпилите работници и служители;
7. задоволяване на други социално-битови и културни потребности.

ЗДДФЛ
Чл.24
.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
.
.
9. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане;
10. еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи - до стойността на лечението;
11. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв.;
12. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка "Живот", отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;

ЗКПО

Чл. 204. С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
1. представителните разходи, свързани с дейността;
2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и:
а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";
б) разходите за ваучери за храна;
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:

34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Тоест, ако социалните разходи (СБКО) не са предоставени в натура, представляват доход за физическото лице и се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху приходите на физическите лица. Ако не попада сред някое от изброените хипотези изброени в т.10-12 от чл.24 от ЗДДФЛ, то тогава попада в определението „"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица”, и влиза в брутния доход на семейството.
Погледнете във фиша ви дали тази сума е обложена с данък, ако е обложена значи ще ви включат тази сума в брутния доход.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три