Публикувано от Анонимен on Пет., 12/31/2010 - 17:11

1/2 от гараж-недвижим нежил.имот е придобита преди 5 г. от физическо лице като съсобственост със съпруга.Другата част е откупена 2009 година след развод от бившия съпруг.Същата 2009 г. е продаден целият гараж.Как би трябвало да се декларира продажбата в ГДД на физ.лице и каква част да се посочи като основа за облагане?

Публикувано от Thunder on Нед., 01/31/2010 - 17:12

Permalink

Малко странен казус. Ще си напиша моето мнение, но е хубаво да потърсите и друго мнение. Тъй като имота не е жилищен, трябва да се съобрази с разпоредбата на чл.13, ал.1, т.1 бук."б" от ЗДДФЛ за частта която я притежавате повече от 5 години.

Необлагаеми доходи
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
.
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

Върху тази половина Вие не се дължи данък, защото са изминали повече от 5 години от придобиването на 1/2 идеална част.

Относно другата половина моето мнение е, че е облагаем доход, който се определя съгласно чл.33 от ЗДДФЛ (тъй като не са изминали между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната повече от 5 години).

Доходи от прехвърляне на права или имущество
Облагаем доход
Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

(5) Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.

(6) Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 е:

1. документално доказаната цена на придобиване на имуществото;

2. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане;

3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал; Цената на придобиване по ал. 1 е нула и при последваща продажба или замяна на поземления имот по т. 8, включително на ограничени вещни права върху него;

4. документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;
.
.

Тоест ако Вие сте закупили от бившия Ви съпруг неговата 1/2 част за 5 000, а сте продали целия имот за 20 000 лв. То облагаемият доход от продажба ще е равен на 10 000 (1/2 от продажната цена)– 5 000 (цената за която сте я закупили) = 5 000. Тези 5 000 се намаляват с 10 на сто разходи, което е равно на 4 500 лв. Облагаемия Ви доход от продажбата на този имот ще е 4 500 лв., като върху тях се дължи 10 % данък.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.