Плащане на платен годишен отпуск

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/25/2011 - 09:32

Здравейте! Имам запитване и се надявам да можете да ми помогнете.
Работя 15 дни в месеца по 12 часа. Когато започнах работа на това място, шефът ми обясни, че имам право на 20 работни дни платен годишен отпуск. Тъи като за миналата година не съм използвала платен отпуск, поисках да ми бъдат платени. Заплатата ми е 400лв. По мои изчисления трябва да ми се изплати както следва: (400лв/15дни ) x 20 = платен годишен отпуск за миналата година, което в моя случай се равнява горе долу 533лв. Шефът ми каза сега, че в моя случай отпуската не е 20 дни а 13, защото 20 дни отпуск се получава ако се работи на 8 часов работен ден и понеже ние тук работим на 12 часов работен ден ни се полагат 13 дни. Вярно ли е това? Изплати ми 200лв и каза, че сме чисти. Моля да ми обясните какво трябва да направя. Предварително Ви благодаря

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/25/2011 - 09:33

Permalink

"Шефът ми каза сега, че в моя случай отпуската не е 20 дни а 13, защото 20 дни отпуск се получава ако се работи на 8 часов работен ден и понеже ние тук работим на 12 часов работен ден ни се полагат 13 дни."

Не е вярно. Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, като размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Вярно е, че Вие работите на смени и работите 15 дни, но вие работите при 12 часов работен ден. Съгласно НРВПО, работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Но на вас ви се признава целия месец за трудов стаж и вие не работите при непълно работно време. Когато работниците и служителите, работят при сумирано изчисляване на работното време, трудовият стаж се определя, като изработените часове по графика за периода на сумирането, след превръщане на нощните часове в дневни за смените с повече от 4 нощни часа, се разделят на установената за тях нормална продължителност на дневното работно време (а не се гледа колко дни сте работили). Реално Вие на месец отработвате средно 180 часа (ако не давате нощни), а нормалния работен месец има средно 160 работни часа. Като разделите изработените часове на установените при нормална продължителност (8 часа), се получава, че вие средно на месец изработвате 22,5 дни. Съгласно чл.355, ал.3 от КТ за 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. Поради това Вие имате пълен месец трудов стаж и ви се полаган минимум 20 работни дни платен отпуск за годината. Така че освен 20 дневен отпуск Ви се полага заплащане и на извънреден труд или компенсиране с допълнителна почивка за повечето отработени часове.

За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Така, че даже и да работехте на 4 часа при пет дневна работна седмица пак щяхте да имате право на 20 дни платен отпуск (а това са 80 работни часа на месец).

Относно това, че Вашия работодател Ви е изплатил отпуската вместо да Ви пусне да я ползате е незаконно. Съгласно действащото законодателство обезщетение за неползван платен годишен отпуск може да се изплаща само при прекратяване на трудовото правоотношение, но това е друга тема.

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/25/2011 - 09:33

Permalink

Здравейте не знам дали така е редно, но сметнах да вмъкна моя въпрос в тази тема тъй като по моему тук му е мястото.
Та ситуацията е такава:
Назначен съм на работа с безсрочен трудов договор (ТД) от преди 4 години, на непълен работен ден (6ч.). През всичкото това време съм работил по 8ч., като осигуровките са ми плащани върху ТД. Последната 1/2 година обаче поради производствена необходимост (намаляване обема на работа), се налагаше да ползвам къде платена а след това и неплатена отпуска по ден два а накрая и цели седмици. По тази причина замолих р/дат да ме съкрати по чл. 328 ал.1 т.3, и той се съгласи. До този момент съм ползвал 20 дена платен годишен отпуск. За последният месец (юни), имам отработени 9дена които би трябвало да ми бъдат заплатени. Но счетоводителя на фирмата казва така:
"До края на м.05 ти смятахме 20 дни платен годишен отпуск за 2011 г. Нямах идея, че предстои промяна в ситуацията.
За периода до м.07.2011 ти се полагат платен отпуск пропорционално на отработеното време (няма да издребняваме ) – 10 дни + 2 дни за смърт на роднина. Остават надплатени 8 дни.
За м.06 имаш отработени 9 дни .
Имам да ти доплащам 1 ден."
В цитата съм спестил конкретните цифри по заплащането понеже те не са от значение за въпросът ми.
А именно:
Има ли счетоводителят законно основание да се изкаже по този начин?
Според мен чл. 271 ал.1 от КТ ясно се изказва по този въпрос.
Предварително благодаря за отделеното внимание.

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/25/2011 - 09:34

Permalink

Счетоводителят няма право. Цитираната от вас разпоредба няма общо с вашия казус, по скоро чл.33, ал.2 от НРВПО.

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

Чл. 33.
.
.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато след ползуване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължи обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не е отработил съответното време. До края на същата календарна година работникът и служителят няма право да ползува платен годишен отпуск освен ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер.

Не, не се заплаща 50% от надницата.

В чл. 177 от КТ е определен начина на изчисление на възнаграждението, полагащо се на работниците и служителите, за времето на платен годишен отпуск. Същото се изчислява на база брутното възнаграждение от предходен месец, в който работника или служителя има отработени най-малко десет работни дни. ал. 2 на чл. 177 от КТ определя начина на изчисляване на тези възнаграждения в случаите, когато лицата нямат месец, в който са отработили най-малко десет работни дни. В тези случаи същото се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения, които имат постоянен характер.

Съгласно НСОРЗ чл. 18. ал.1 Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

Най-общо би трябвало да получите надницата си която сте взимали през предходния месец (официално по договор), ако през него сте отработили поне 10 дни.

Пример, ако сте взимали официално през предходния месец брутното възнаграждение 1000 лв. а работните дни са 20, ако текущия месец в който ползвате отпуск има 20 работни дни. То ще се получи 1000 / 20 = 50 (среднодневно БТВ). Полученото среднодневно БТВ се преизчислява с коефициент, който е равен на отношението на дните от предходния и текущия месец, работните дни от предходния месец се разделят на работните дни от текущия или: 20 / 23 = 0.8695652 (коефициент). 50 х 0.8695652 = 43.47825. Ако сте ползвали 20 дни отпуск 20 х 43.47825= 869.57 (възнаграждение за платен годишен отпуск). Останалите пари ще ги получите от останалите 3 работни дни които ще трябва да отработите.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две