Към месец април 2015 г. се очаква излишък в размер на около 1 006 млн. лв

На база на предварителни данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2015 г. се очаква излишък в размер на около 1 006 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП). Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам. За сравнение салдото към април 2014 г. бе дефицит в размер на 864,5 млн. лв. (1,1% от БВП), което означава, че съпоставено с първите четири месеца на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 1 870,5 млн. лв. или 2,3% от БВП.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 април 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2015 година.