От окончателен доклад за Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност)

Както Глас Индъстри, така и Болкан Глас имат кредити, който не са изплатени на КТБ, на обща стойност BGN 215.3 милиона. Резултатите от нашето проследяване показват, че КТБ са финансирали инвестициите в Сръбска фабрика за стъкло, която е докладвала загуби в своите финансови отчети за всички години поне от 2008 г. Компанията продължава да се сблъсква с финансови затруднения в следствие на скорошни доклади в пресата, че дължи 20 млн. евро в неплатени сметки за газ. Въпреки че КТБ има потенциално действителен залог върху 72.67% от акциите, компанията може да бъде неподходящ и рисков актив..

Клиентът „свързано лице” с Банката ли е според §1, т. 4 от ЗКИ. Да. Бивш директор на Глас Индъстри, Елена Славчева Инджева, е била също „Главен експерт” в кредитния отдел на КТБ. Г- жа Инджева напуснала позицията си на директор на Глас Индъстри на 7 февруари 2013 г. Глас Индъстри получила първия си кредит от КТБ на 12 септември 2012 г.

На 2 декември 2013 г. Алфа Кепитъл изтегля пълния размер на кредита от 120 млн. лева и прави трансфер от 104 млн. лева по сметка на името на Капман АД в МКБ Юнионбанк в София, България. Този трансфер е за закупуването на приблизително 47% от собствения капитал на Петрол. Кредитът на Алфа Кепитъл е непогасен и в забава. Алфа Кепитъл подава молба за обявяване в несъстоятелност на 16 февруари 2015г. Непогасена стойност на кредита валута в милиони) 101.3 лева.

Родина Пропъртис получава 49 милиона евро (95,8 милиона лева) кредит през 2013 г. за закупуване на акции в дружеството Родина Тауър, собственост на ИПК Родина, но акциите никога не са били закупени в действителност и 94 милиона лева, усвоени срещу кредит на 12 декември 2013 се използват за други цели, главно за финансиране на погасяване на заеми към КТБ, отпуснати на редица компании през декември 2013 г., включително 30,5 милиона лева за ИПК Родина. Лихвените плащания са били финансирани от допълнителни малки схеми и заемът е станал изискуем в пълен размер 95,8 милиона лева. Родина Пропъртис се оказва инвестиционна компания, отчитаща нулеви оперативни приходи и отчитаща само други краткосрочни активи, дългосрочен дълг и средствата на акционерите. Нейните активи се оказват само вземанията, генерирани от трансферите направени към свързани лица. Малко вероятно е същите да бъдат възстановени. Непогасена стойност на кредита валута в милиони) 95.8 лева.

Евробилд 2003 е обявило несъстоятелност на 12 Февруари 2015. Преди обявяването му в несъстоятелност е било търгуващо дружество. Всички кредити са в неизпълнение след несъстоятелността на Евробилд 2003 ЕООД през Февруари 2015. Стойност на непогасения кредит (Валута - милиони) BGN81.9.

Хедж Инвестмънт България изглежда е холдингово дружество. Кредитополучателят юридическо лице без оперативни дейности ли е, включително новоучредени дружества, холдинги, дружества със специална инвестиционна цел и други кредитополучатели, чиито приходи, ако има такива, са генерирани основно от трети страни, а не от оперативни дейности. Клиентът „Свързано лице“ ли е според пара.1, т.4 от ЗКИ- Следните лица са свързани с г-н Василев, както и чрез дейността на EFV и нейните дъщерни дружества: • Марио Красимиров Първанов. Директор на Транстрейдинг, Хедж Инвестмънт България и Сана Спейс Хотел Хисаря. Акционер на Транстрейдинг. Бившият директор на Партнър Лизинг. Всички са кредитополучатели на Банката. • Иван Апостолов Апостолов. Директор на Хедж Инвестмънт България. Кредитополучател на Банката. • Никола Стоянов Киров. Директор на Дунарит. Бившият директор на Fina-S, Порт Инвест Русе, Шип Инвест, Партнър Лизинг, Хедж Инвестмънт България и Афлик България; всички те кредитополучатели на Банката. • Бисер Андонов Лазов. Директор на Бромак телеком Инвест и иновации търговия. Бившият директор на Шип Инвест, Афлик България, Технотел Инвест, Порт Инвест Русе, Бромак финанси и Кемира. Бивш директор и акционер на Хедж Инвестмънт България. Всички кредитополучатели на Банката. • Силвия Георгиева Петрова. Бивши директор на Хедж Инвестмънт България и Кемира. Клиенти (или бивши клиенти) на Банката. Янчо Панайотов Ангелов. Бившият директор на Хедж Инвестмънт България и Афлик България. Бившият директор, Любомира Георгиева Масларова - Гюверджиева също беше "Експерт" в кредитния екип на КТБ. Непогасена стойност на кредита валута в милиони) EUR42.1 (BGN82.3). Кредити 1 и 2 са в неизпълнение.

Този кредит на стойност 40 милиона евро първоначално е отпуснат от КТБ на Алкианел на 22.03.2013 г. През август 2013 г., този кредит е бил прехвърлен към Велес Груп. Усвоената сума от Алкианел на тази дата е била 34.1 милиона евро. Проследихме първоначалното усвояване от Алкианел в допълнение към последващите усвоявания, извършени от Велес Груп. Нашият преглед на финансовите отчети на Велес Груп показва, че дружеството изглежда е инвестиционна компания, чийто единствен актив в края на ФГ13 е „вземания от свързани дружества”. Неговата стойност съвпада със стойността на изтегления от дружеството кредит от КТБ. Непогасена сума Милиони лева 78.2.

Финансовите отчети, публикувани в Търговския регистър показват, че във финансовите години до и включително 31 декември 2010 г., Хидроенергийни Проекти едружество, което не търгува, с незначителни активи и пасиви, както и без съобщаване на приходи от търговски операции. От 31 декември 2011 г., след усвояване на кредита на 1 август 2011 г., финансовите отчети показват т, че дружеството не е било търговска единица, а дружество от холдингов тип, с вземания от кредити / дългове, които се дължат на други дружества / и дължими кредит(и), за които ние сме наясно, че са към КТБ. Във всяка една от годините от 2011 до 2013 г., Хидроенергийни Проекти е в несъстоятелност според баланса, със стойност на активите по-малка от общата сума на дълговете му. Кредитите са в неизпълнение. Непогасена стойност на кредита валута в милиони) EUR26.1 (BGN51.1).

Част от първия кредит на Консулт АВ е прехвърлен към ТЦ-ИМЕ и се използва като Канал за финансиране. Консулт АВ е бивша собственост на Антоанета Георгиева Василева, съпруга на г-н Василев. Не сме открили никакви допълнителни доказателства, че Консулт АВ е свързано с Банката. И двата кредита са дължими и в просрочие. Непогасена стойност на кредита (валута в милиони) 40.6 лева. Посочената цел на Кредит 1 е за закупуване дълготрайни активи, но средствата не са били използвани по предназначение, тъй като средствата се прехвърлят и се разпределят на различни страни, като има малка вероятност да са били закупени активи. Както се вижда няма дълготрайни материални активи, описани във финансовите отчети. Консулт АВ отчита приблизително 3.3 милиона евро нематериални активи. В годините 2012 и 2013 г., Консулт АВ според отчетния си баланс е в несъстоятелност, със стойност на своите активи по-малка от общата сума на дълговете.

Авионамс е учредено през 2004 г. и от финансовите отчети изглежда, че е било холдинг/не-търгуващо дружество до 2012/2013 г., когато търговският бизнес на тяхното дъщерно дружество, Терем-Георги Бенковски, се абсорбира в дружеството. Колиентът „икономическо свързано лице“ ли е според §1, точка 5 от ЗКИ. Да. Авионамс е собственост на Хедж Инвестмънт България, която от своя страна е мажоритарна собственост на Банка ЕФВ Интернешънъл. EFV Internationalе основно собственост на г-н Василев. Непогасена стойност на кредита (валута в милиони) 10.0 лева. Проследяването и финансовите отчети показват, че Авионамс е едновременно действително търговско предприятие и дружество, което е било използвано за набиране на средства чрез заеми от КТБ, които са били прехвърлени на други по-широко свързани лица; за финансиране на тяхното погасяване на дългови задължения към Банката.

Глобал юниън е учредено на 15 юли 2013 г., около четири месеца преди да му е предоставен кредит от КТБ. Непогасена стойност на кредита (валута в милиони) 57.6 лева. Глобал юниън е бил задължен да впише залог върху търговското си предприятие; обаче няма никакви документи в кредитното досие, които да показват, че този залог е бил вписан. Ние бихме очаквали Банката да осигури всички необходими документи да бъдат предоставени, а залозите - вписни. Като не прави това, Банката осигурява кредит от 29,5 милиона евро за новоучреденото дружество без обезпечение. Залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, депозирани по сметки на клиента в КТБ, които не изискват Глобал юниън да поддържат определено салдо по сметките си. Като се има предвид несъстоятеността на КТБ, този залог сега може да има незначителна стойност. Финансовите отчети на Глобал юниън за 2013 не отчитат доходи, получени през периода. В действителност, единствените им разходи са 3,000 лева за счетоводни такси. Отчетените активи са дългосрочни вземания, (вероятно и балансите, дължими от ТЦ-ИМЕ и Интегрирани Пътни Системи). Дългосрочните пасиви отразяват дължимия баланс по кредита на Глобал юниън към КТБ.

Дунарит също е действала като Канал за финансиране в доставката на парични средства на редица по-широко свързани клиенти. Клиентът „Свързано лице“ ли е според пара.1, т.4 от ЗКИ. Да. EFV International е холдинг на Дунарит, чрез дъщерните холдинги на Хедж Инвестмън България и Кемира. EFV International е притежавана основно от г-н Василев. Никола Стоянов Киров. Директор на Дунарит. Бившият директор на Фина- С, Порт Инвест Русе, Шип Инвест, Партнър Лизинг, Хедж Инвестмънт България и Афлик България; които всички са клиенти на банката. Мирослав Дончев Миленов. Бившият директор на Дунарит и Кемира. Бившият собственик на МДМ Линкс, което е бивш собственик на Кемира. Кръстю Тодоров Кръстев. Директор на Дунарит и директор на Фина-С и Афлик България Анекс 5 към кредитното досие в Банката съдържа информация за дяловете на Дунарит в Кемира, Връзката с Хедж Инвестмънт България и EFV Инвестиционни Предприятия не е в списъка. Връзката между Фина-С и неговите собственици (Бромак и г-н Василев), където Кръстю Тодоров Кръстев е директор не се споменават. Всички шест кредита на Дунарит са прихванати с цесии. Дунарит е печеливш бизнес с действителни особени залози, ако цесиите са обезсилени, значителна част от дължимата главница следва да бъде възстановена.

Хелт и Уелнес е търговец. Клиентът „Свързано лице“ ли е според пара.1, т.4 от ЗКИ - КТБ е бивш акционер в дружеството (4,95%). Непогасена стойност на кредита валута в милиони) BGN22.8. Заемът изглежда е бил използван за финансиране на трансферите към собствените им сметки в друга банка, или за погасяване на текущите им задължения по заеми към КТБ.

ТЦ-ИМЕ и свързани дружества. Дружествата, идентифицирани към групата на ТЦ-ИМЕ, са свързани предимно чрез притежание на дялове/ предишно притежание на дялове. ТЦ-ИМЕ понастоящем се притежава от ЕFV Интернешънъл (44.38%), Кен Трейд (46.19%) и самата Банка (9.43%). Съветът на директорите в момента включва г-жа Танева. Разбираме, че ТЦ-ИМЕ в момента очаква започването на процедура по обявяване в несъстоятелност. Дали клиентът е "Свързано лице" с банката по смисъла на §1, т.4 от ЗКИ - ТЦ-ИМЕ е било собственост на следните дружества, които са имали връзка с г-н Василев по време на периода, през който ТЦ-ИМЕ е било клиент на КТБ: • EFV International- 44.38%; и • Кен Трейд - 46,19%. Ние също отбелязахме, че КТБ е миноритарен акционер в ТЦ-ИМЕ (9.43%), въпреки че това не ги квалифицира като свързани по т.4 от ЗКИ. ТЦ-ИМЕ изглежда е било използван като финансов посредник, който предоставял от своя страна кредит на други кредитополучатели на Банката, като това в крайна сметка е финансирано от КТБ. Българската прокуратура в момента разполага с договорите за кредит, които ТЦ-ИМЕ е сключвал с тези други дружества. И трите Кредита обезпечени с ценни книжа иса просрочени. Непогасена стойност на кредита валута в милиони) 156.5 лева.