РЕШЕНИЕ № 16908 София, 20.12.2011 трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и парично обезщетение за безработица

РЕШЕНИЕ

№ 16908
София, 20.12.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Динка Коларска
изслуша докладваното
от председателя МИЛКА ПАНЧЕВА
по адм. дело № 10384/2011.

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
С решение № 29 от 27.06.2011 г., постановено по адм.д. № 241/2011 г. Административен съд гр.Русе е отменил решение № ПОБГВ-77/ 11.05.2011 г., издадено от директора на РУ"СО" гр.Русе и потвърденото с него разпореждане № 171-00-1111-1/ 05.04.2011 г. на ръководителя на осигуряването за безработица и е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление вх.№ 171-00-1111/ 07.03.2011 г. на Юрий Христов Йорданов за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.54а от КСО, съобразно дадените в мотивите на решението указания.
Срещу това решение е подадена касационна жалба от директора на ТП на НОИ гр.Русе с оплакване, че е неправилно поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствени правила и необоснованост. Моли обжалваното решение до бъде отменено.
В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се представлява.
Ответникът по делото - Юрий Христов Йорданов се представлява от пълномощник, който оспорва касационната жалба и моли да бъде отхвърлена.
Представителят на Върховна административна прокуратура счита жалбата за допустима и неоснователна, а решението за правилно.
Върховния административен съд прецени събраните по делото писмени доказателства, обсъди правилността на обжалваното решение и намира касационната жалба за процесуално допустима, подадена в законоустановения интерес от страна с правен интерес, а по същество за основателна.
Първоинстанционният съд е изложил подробно установената фактическа обстановка по делото, по която страните не спорят. Жалбоподателят пред АС-Русе Юрий Йорданов е оспорил решение № ПОБГВ-77/ 11.05.2011 г., издадено от директора на РУ"СО" гр.Русе и потвърденото с него разпореждане № 171-00-1111-1/ 05.04.2011 г. на ръководителя на осигуряването за безработица, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО. При подаване на заявление вх. № 171-00-1111/07.03.2011 г., Йорданов е декларирал, че: 1. не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО, както и трудова дейност в друга държава; 2. няма отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в България или в друга държава; 3. не получава парично обезщетение за временна неработоспособност; 4. получил е обезщетение за оставане без работа за периода 01.02.2011 г. – 01.03.2011 г. и 5. не получава парично обезщетение за безработица в друга държава.
Административният орган е извършил служебна проверка във връзка с осигуряване на лицето и след справка в Търговския регистър е установил, че Юрий Йорданов е вписан като управител на търговско дружество “Атика 86” ООД. Ръководителят на осигуряването за безработица е приел това обстоятелство като основание за задължително осигуряване на лицето по чл. 4 от КСО и с тези мотиви е отказал отпускане на парично обезщетение за безработица с Разпореждане № 171-00-1111-1/05.04.2011 г.
Йорданов е осъществил процесуалното си право за оспорване на разпореждането по реда на чл. 117 от КСО пред директора на РУ”СО” гр. Русе, който с процесното решение № ПОБГВ-77/11.05.2011 г. е отхвърлил жалбата и потвърдил разпореждането. Изложени са мотивите на органа, че е налице основание за осигуряване въз основа на извършеното вписване в Търговския регистър на жалбоподателя като управител на “Атика 86” ООД гр. Русе, което от своя страна е пречка за отпускане на парично обезщетение за безработица.
Правото на парично обезщетение за безработица е регламентирано в чл. 54а, ал. 1 от КСО. Нормата предвижда, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.
В производството по делото е установено, че лицето отговаря на първите две предпоставки, като се спори по наличието на третата предпоставка за получаване на парично обезщетение за безработица - да не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.
За изясняване на релевантни за спора факти, съдът е изискал информация от ТД на НАП – Варна, офис Русе относно общественото осигуряване на Йорданов за периода от 01.02.2011 г. (датата на прекратяване на осигуряването му по трудов договор с друг работодател) до 05.04.2011 г. (датата на постановяване на отказ да се отпусне ПОБ). От предоставената от органите на приходната агенция информация е установено, че за жалбоподателя не е подавана информация за обществено осигуряване от м. март 2011 г. Освен това, същият не е подавал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице по реда на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) за започване и прекратяване на дейност като самоосигуряващо се лице.
Съдът въз основа на тези доказателства е приел, че административният орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствени правила като не е установил надлежно по смисъла на чл.35 от АПК обстоятелствата по чл.54а, ал.1, т.3 от КСО. По делото нямало данни за упражняване на такава дейност, тъй като сама по себе си регистрацията на ООД в търговския регистър не е упражняване на трудова дейност.
Тези правни доводи на съда са необосновани и противоречат на разпоредбите на чл.54а, ал.1, т.3 и на чл.4 от КСО. Регистрация на едно дружество се извършва с цел бъдещо осъществяване на дейност, от която работещите в дружеството да получават доходи. Обратното предполага заличаването на неработещо и безперспективно регистрирано дружество. Поради това съгласно чл.4, ал.3 от КСО - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: т.1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; т.2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) - лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. В цитираната разпоредба законодателят е въвел като задължително условие за регистрираните съдружници в търговски дружества да внасят съответните осигурителни вноски, без значение дали осъществяват някаква дейност.
С оглед на така изложеното становище, Върховният административен съд намира, че обжалваното решение е постановено в противоречие с материалния закон и на основание чл.209, т.3 от АПК следва да бъде отменено, а делото решено по същество, като жалбата на Юрий Христов Йорданов бъде отхвърлена като неоснователна. Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган при спазване на процесуалните правила и в съответствие с материалния закон.
Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 29 от 27.06.2011 г., постановено по адм.д. № 241/2011 г. по описа на Административен съд гр.Русе и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Юрий Христов Йорданов от гр.Русе против решение № ПОБГВ-77/ 11.05.2011 г., издадено от директора на РУ"СО" гр.Русе и потвърденото с него разпореждане № 171-00-1111-1/ 05.04.2011 г. на ръководителя на осигуряването за безработица.
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Милка Панчева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Румяна Папазова
/п/ Николай Гунчев
М.П.