СЪДЕБНА

Р Е Ш Е Н И Е № 25 Габрово, 07.02.2011 година В ИМЕТО НА НАРОДА подадена след законоустановения срок справка- декларация по чл.125 от ЗДДС, случаят е маловажен и е необходимо прилагането на чл.28 от ЗАНН

Р Е Ш Е Н И Е № гр. Пловдив, 27 май 2010 год. нарушение разпоредбата на чл.125, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗДДС при нулева справката – декларация, налице маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН

наложените имуществени санкции са по чл.179 и чл.181, ал.1 от ЗДДС. Съдът счита, че така, както словесно е описано изпълнителното деяние в обстоятелствената част на АУАН и НП, е извършено едно нарушение, а именно – нарушена е нормата на чл.125, ал.5 от

РЕШЕНИЕ № 1369 София, 26.01.2012 за да се ползва облекчение млади семейства по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, не е нужно да имат брак преди сключване на ипотечния кредит

Недопустимо е въз основа на посочените в експертното решение общи противопоказни условия на труд работодателят да упражни правото за уволнение по чл. 325, т. 9 от КТ като по своя собствена преценка приеме, че работникът не може да изпълнява конкр. работа

РЕШЕНИЕ № 9389 София, 13.07.2009 ВАС На основание чл. 46, ал.1, т.3 от ЗДДС, сделката, включително договарянето, свързана с дългове и други подобни договорни инструменти е освободена доставка, върху която не се дължи и не се начислява ДДС

РЕШЕНИЕ № 16033 София, 06.12.2011, за да се ползва облекчение млади семейства по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, не е нужно да имат брак преди сключване на ипотечния кредит

РЕШЕНИЕ № 11020 София, 02.08.2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Фактическите констатации следва да са обосновани със съответните доказателства, а не да почиват на предположения и при анализа за определяне на основата за облагане по чл. 122, ал. 2 от ДОПК следва да

РЕШЕНИЕ № 14999 София, 08.12.2010 депозит има характера на търговско обезпечение – залог на пари в обръщение , поради което същите не следва да се облагат с ДДС.

РЕШЕНИЕ № 1478 София, 12.02.2007 В ИМЕТО НА НАРОДА С прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец по чл.15 от ТЗ води до промяна на данъчно-задълженото лице по ЗДДС, но не и до промяна на данъчния субект за задълженията по ЗОДФЛ

РЕШЕНИЕ № 4608 София, 07.04.2009 неправомерно извършени разходи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА