СЪДЕБНА

РЕШЕНИЕ № 5285 София, 22.04.2009 закупил за периода месец декември 2006 г.23 бр. апартаменти и е ползвал данъчен кредит през април 2007 е продал апартаментите без да начисли ДДС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 21 октомври 2010 година Директива 89/106/ЕИО — Строителни продукти — Директива 89/686/ЕИО — Лични предпазни средства

Р Е Ш Е Н И Е № гр.Враца,15.10.2010 г. времето през което е отбил редовната си военна служба не е зачетен, като осигурителен стаж за безработица при определяне периода за изплащане на обезщетение за безработица

Р Е Ш Е Н И Е №1859 01.12.2010 г. град Бургас НАП не са компетентни да издават наказателни постановления и да налагат санкции за нарушения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина

Решение № 3865 от 18.04.2007 г. на ВАС по адм. д. № 8684/2006 г. Според касатора предмет на доставката съгласно разпоредбата на чл. 6 ЗДДС може да бъде прехвърляне на собственост върху стока или извършва

РЕШЕНИЕ № 8788 София, 11.10.2005 Касационните доводи се свеждат до съображения, че съдът неправилно е тълкувал нормата на чл. 46, ал. 1 ЗМ и подвеждането на фактите под състав

РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД №1456/08.02.2008Г. В случая разглежданите указания представляват вътрешнослужебни актове, защото се отнасят до органи, които пряко са подчинени на органа, из

Решение № 4500 от 15.04.2008 г. на ВАС по адм. д. № 1982/2008 г., I о. С оглед гореизложеното, съдът е обосновал извода, че по спорните фактури липсва реална доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС (отм.)

РЕШЕНИЕ № 3927 София, 12.04.2006 "задатък" Твърди се, че обжалваното решение е издадено в противоречие с чл.26, ал.1, т.3 ЗДДС вр. с чл.93 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗ

РЕШЕНИЕ № 11123 София, 13.11.2007 В хода на данъчната ревизия е установено, че за м.февруари данъчният субект е декларирал ДДС за внасяне в по-малък размер от този определен

РЕШЕНИЕ № 1302 София, 30.01.2009 Мотивите на данъчния орган са, че плащането представлява задатък, който има обезпечителна функция до изпълнението на сделката, а едва при и

РЕШЕНИЕ № 3632 София, 27.03.2008 при първоначална липса на данъчно събитие по нея, не може да се издаде КИ, а следва фактурата да бъде анулирана.

РЕШЕНИЕ № 10097 ОТ 03.12.2004 Г. Незаконосъобразно съд е приел, че правоприемника на едноличният търговец поема и задълженията за осигуровки на починалото лице

РЕШЕНИЕ НА СЪДА 7 май 1985 година„Данъчни предимства за издатели на вестници” На първо място, печатарската дейност не може да бъде описана като “услуга”, тъй като се отнася директно до изработването на материална вещ

Решение № 1332 от 6.02.2006 г. на ВАС по адм. д. № 11484/2005 г. прикрити трудови договори, тези трудови договори са били оформени текстово като граждански.

РЕШЕНИЕ № 2297 ОТ 19.02.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 13897/2008 Г., VІ ОТД. НА ВАС да възстанови изплатено за сметка на ДОО парично обезщетение на три осигурени лица за отглеждане на малко дете през периода от м. юли 2004 г. д

РЕШЕНИЕ № 6935 София, 23.06.2006 Кредитно известие в което не е посочен номера на фактурата, към която се издава и основанието за изменение

РЕШЕНИЕ № 5127 София, 16.04.2009 работничката-майка, на която са изплащани обезщетенията от ДОО, не е била „осигурено лице”, поради неотработването поне на един ден на нов

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА