СЪДЕБНА

Дело C-355/06 ДДС — Независима икономическа дейност — ООД — Извършване на дейност на дружеството от едно физическо лице, което е единствен управител

РЕШЕНИЕ № 13223 София, 03.12.2008 авансово плащане по предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти съставлява ли да „наличен актив”.

РЕШЕНИЕ № 4538 София, 06.04.2009 не се касае за първо плащане по доставка, а сумата представлява задатък, който е върнат на платеца към същата дата, към която е налице изцяло

РЕШЕНИЕ № 1790 София, 10.02.2009 липсата на законов механизъм за извършване на корекция на стойността на определената цена на придобиване на активите със стойността на не

РЕШЕНИЕ № 9071 София, 02.10.2007 не са придобити активи по смисъла на ЗСч, налични към датата на регистрацията строителен надзор и СМР нямал натурално-веществена форма, а и

РЕШЕНИЕ № 2297 ОТ 19.02.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 13897/2008 Г., VІ ОТД. НА ВАС Има ли право на обезщетение при нито един ден реално отработен след сключването на трудов договор.

РЕШЕНИЕ № 6357 София, 15.05.2009 Има ли право на обезщетение когато няма реално изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение

Р Е Ш Е Н И Е гр.С., 11.01.2008 г. Неоснователен е и доводът, че уволнението е извършено в нарушение на чл. 333 КТ. Няма закрилата при прекратяване по чл. 71 КТ.

РЕШЕНИЕ № 7327 София, 09.07.2007 не може да бъде определен като задължително осигурено лице по чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО само защото е управител на търговското дружество без догово

Тълкувателно решение № 5 / 14.07.2004 г. по дело № ТР-7/2004 г. Следва ли и по какъв начин да се определят от данъчния орган видът и размерът на данъчната облага или предимство при прилагане на чл.109, ал.11

РЕШЕНИЕ № 9771 София, 29.09.2008 Непреодолима сила, респ. непредвидено и непредотвратимо обстоятелство..извършен грабеж, който жалбоподателят не е имал възможност нито да

Р Е Ш Е Н И Е Номер 102 / 03. 11.2010 година / Град Търговище относно: нарушение на чл. 40, ал.1,т.1 от ЗСч, на основание чл. 47, ал.3, от същия закон

РЕШЕНИЕ № 2297 ОТ 19.02.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 13897/2008 Г., VІ ОТД. НА ВАС При тази нормативна уредба не е необходимо осигуреното лице да "е престирало труд по трудово правоотношение" поне един ден при новия работо

не е възникнало осигуряване по смисъла на чл. 10 от КСО, тъй като началната дата на нейната неработоспособност съвпада с датата на постъпван

РЕШЕНИЕ № 8002 София, 01.07.2008 ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯТА АТАНАСКА ДИШЕВА относно определянето на прехвърлянето на предприятието на ЕТ по чл.15, ал.1 ТЗ като бизнескомбинация по смисъла на НСС 22.

РЕШЕНИЕ № 8516 София, 25.06.2009 Прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец по реда на чл. 15 от ТЗ не представлява бизнескомбинация по смисъла на НСС 22

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА