ДДС за възстановяване и задължения към трети лица

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/21/2009 - 20:09

Нещо съм объркана и не можах да разбера какво точно ми обясниха. Имам ДДС за възстановяване и инспекторката която ми прави ревизията ми обясни, че ще ми възстановят сумата, но първо иска да подам какви задължения имам към трети лица. Ако тези лица имат задължения към НАП щели да ги удържат от сумата която трябва да ми възстановят и след това, ако остане нещо ще ми го възстановят. Имат ли право да приспадат чужди задължения от сумата за възстановяване към мен и къде мога да прочета ако имат право на това.

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/21/2009 - 20:10

Permalink

За ваше съжаление от НАП имат право да приспадат от ваши вземания, задължения на други лица към НАП, към които вие имате задължения (тоест тези лица трябва да имат вземания от вас). Съгласно чл. 168, т.2 от ДОПК, публичното вземане се погасява, чрез прихващане.
Основание за това, че тези задължения могат да се прихващат и от вас са разписани в разпоредбите на чл.202, чл.206 и чл.215, ал.1 т.2 от ДОПК. Съгласно чл.202 от ДОПК, НАП може да налага запор върху вземания на длъжника чрез връчване на запорно съобщение. Съгласно чл.206 от ДОПК, НАП може да наложи обезпечението, като предяви срещу третото задължено лице (към вас) иск за сумите или вещите, които то отказва да предаде доброволно. От датата на получаването на запорното съобщение третото задължено лице (вие) не може да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника, като спрямо тях то има задължението на пазач. Изпълнението след получаване на запорното съобщение е недействително спрямо държавата. Третото задължено лице отговаря солидарно за вземането с длъжника до размера на задължението му. Съгласно чл. 215, ал.1 от ДОПК, принудителното изпълнение на вземанията по реда на този кодекс се извършва чрез, изпълнение върху парични средства и вземания на длъжника. След като вие имате задължения към длъжника то към вас могат да се предприемат мерки по принудителното изпълнение на вземанията (и то не само със прихващане).

За да предприеме тази действия НАП трябва да спази определена процедура по отношение на вас и на другото лице което има задължения към тях.

Първо вашето задължение към трети лица трябва да е ликвидно и изискуемо (тоест лица които имат задължения към НАП, да имат ликвидно и изискуемо вземане от вас) . Вземане е ликвидно и изискуемо, в случай че е налице едно от следните условия:
- признато е пред органа по принудително изпълнение;
- установено е с влязло в сила съдебно решение;
- установено е с нотариално заверен документ;
- ценна книга, издадена от трето задължено лице.

Поради тази причина на вас ви искат декларация за задължения към трети лица, за да може вземането (вашето задължение) да стане ликвидно и изискуемо.

Запорът върху ликвидно или изискуемо вземане, което длъжникът има към трето лице, се налага чрез запорно съобщение от публичният изпълнител, което се изпраща на длъжника, на третото задължено лице и на банките, в които третото задължено лице има сметки (чл.202, ал.2 от ДОПК). Запорът се смята наложен спрямо третото задължено лице и банките от деня и часа на получаването на запорното съобщение (чл.202, ал.3 от ДОПК).

Вие носите солидарна отговорност съгласно чл. 211, ал.1 от ДОПК ако изплатите на длъжника вземания или му предаде вещи въпреки наложения по съответния ред запор. Като отговаряте солидарно с него за изплатеното или предаденото до размера на задължението с лихвата след плащането.

Налагането на запора в предвидената от закона форма и от компетентния орган поражда следните задължения спрямо банките в процедурата по принудително изпълнение съгласно чл.28 от ДОПК, прехвърлянето на дължимата от длъжника сума по сметката на публичния изпълнител, наложил запора, се извършва от банката незабавно след получаване на разпореждането.

Съгласно чл.230, ал.1 от ДОПК, принудителното изпълнение на вземанията се насочва върху вземания на длъжника от трето лице (от вас), ако вземането е ликвидно и изискуемо. Като вие сте длъжни да внесе дължимата сума по сметката на публичния изпълнител или да му предаде вещите на длъжника в тридневен срок от получаване на нареждането за изпълнение. Ако задължението на третото задължено лице е за периодично плащане, то внася сумите в тридневен срок от падежа на всяка вноска (чл.230, ал.4 от ДОПК).

Санкции

ДОПК

Чл. 273. Който не окаже съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в същия размер. При повторно нарушение наказанието е глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Чл. 277. Лице, което при образувано изпълнително производство по реда на този кодекс не изпълни в установените срокове задължението си за предоставяне на информация на публичния изпълнител, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, от 50 до 250 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 100 до 500 лв.

Най-общо ако имате ликвидни и изискуеми задължения към доставчици, клиенти, кредитори и т.н., които имат непогасени задължения към НАП. От НАП могат да предприемат действия по принудително събирането на тези вземания (задължения към НАП), като наложат запор на вземания на длъжника от вас (и то не само по отношение на ваши вземания от НАП). Ако лицата които имат задължения към НАП, към които и вие имате задължения, нямат парични средства и активи които публичният изпълнител да запорира, той може да предприеме такива действия и към ваши парични средства и активи за сумата на вашето задължение към тези лица.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете третата буква от българската азбука (главна)