Декларацияята по чл. 38, ал. 9, т. 2 трябва да се подаде до 31 март на 2018 г.

Публикувано от accountantbg on Съб., 03/03/2018 - 14:45

Предприятия, които не са осъществявали дейност през 2017 г. нямат задължение да публикуват в Търговския регистър. Това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на 2018 г.

Декларацияята по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството може да се представи за обявяване със заявление по образец съгласно приложение Г2 или Г1 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч в свободен текст;
- Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);
- Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

Поради липсата на представяне на ГФО, заявител не може да бъде съставител на финансов отчет (защото такъв няма). Заявител може да бъде представляващият или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата.

За обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи държавна такса.

При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса.