Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" за 2016 г.

Приложение № 2 към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" за 2016 г.
Код КИД Наименование на икономическа дейност КИД2008 Осигурителна вноска (%)
 
2008
2 Горско стопанство 1,1
5 Добив на въглища 1,1
7 Добив на метални руди 1,1
8 Добив на неметални материали и суровини 1,1
9 Спомагателни дейности в добива 1,1
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1,1
20 Производство на химични продукти 1,1
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
31 Производство на мебели 1,1
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
41 Строителство на сгради 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
43 Специализирани строителни дейности 1,1
49 Сухопътен транспорт 1,1
50 Воден транспорт 1,1
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,9
6 Добив на нефт и природен газ 0,9
11 Производство на напитки 0,9
12 Производство на тютюневи изделия 0,9
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,9
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,9
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
10 Производство на хранителни продукти 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
60 Радио- и телевизионна дейност 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
68 Операции с недвижими имоти 0,7
74 Други професионални дейности 0,7
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,7
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,7
80 Дейности по охрана и разследване 0,7
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,7
84 Държавно управление 0,7
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,7
90 Артистична и творческа дейност 0,7
91 Други дейности в областта на културата 0,7
92 Организиране на хазартни игри 0,7
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,5
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
51 Въздушен транспорт 0,5
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
85 Образование 0,5
86 Хуманно здравеопазване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,5
3 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,4
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
58 Издателска дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
96 Други персонални услуги 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4