ДИРЕКТИВИ

Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолид

Директива 94/4/ЕО на Съвета от 14 февруари 1994 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/388/ЕИО и относно увеличаване на допустимите суми за пътници от трети страни и на лимитите за освободените от данъци покупки при вътреобщностни пътувания

Директива на Съвета от 16 декември 1991 година относно допълнение на общата система на данъка върху добавената стойност и за изменение на Директива 77/388/ЕИО с оглед премахването на фискалните граници

Страници

Subscribe to RSS - ДИРЕКТИВИ