ДИРЕКТИВИ

2009/132/ЕО: Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

Официален вестник n° L 292 , 10/11/2009 стр. 0005 - 0030

Директива 2009/132/ЕО на Съвета

от 19 октомври 2009 година

за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 93 и 94 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

Официален вестник n° L 175 , 04/07/2009 стр. 0012 - 0013

Директива 2009/69/ЕО на Съвета

от 25 юни 2009 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

Официален вестник n° L 014 , 20/01/2009 стр. 0007 - 0009

Директива 2008/117/ЕО на Съвета

от 16 декември 2008 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

Директива 2009/47/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

от 5 май 2009 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [2],

като има предвид, че:

Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановя

Официален вестник n° L 044 , 20/02/2008 стр. 0023 - 0028

Директива 2008/9/ЕО на Съвета

от 12 февруари 2008 година

за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

Директива 2007/75/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност

Официален вестник n° L 346 , 29/12/2007 стр. 0013 - 0014

20071220

Директива 2007/75/ЕО на Съвета

от 20 декември 2007 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

Директива 2006/138/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложим

Официален вестник n° L 384 , 29/12/2006 стр. 0092 - 0093
Официален вестник n° L 200 , 01/08/2007 стр. 0541 - 0542

20061219

Директива 2006/138/ЕО на Съвета

от 19 декември 2006 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Директива 2010/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политики

Официален вестник n° L 329 , 14/12/2010 стр. 0003 - 0035

Директива 2010/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

от 24 ноември 2010 година

за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

Официален вестник n° L 280 , 26/10/2010 стр. 0001 - 0007

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

от 20 октомври 2010 година

относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 2, втора алинея, буква б) от него,