Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустано

Официален вестник n° L 275 , 20/10/2010 стр. 0001 - 0002

Директива 2010/66/ЕС на Съвета

от 14 октомври 2010 година

за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [2],

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) Директива 2008/9/ЕО на Съвета [3] за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност (ДДС), предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка, се прилага за заявленията за възстановяване, подадени след 31 декември 2009 г.

(2) С цел прилагането на Директива 2008/9/ЕО държавите-членки са задължени да разработят електронни портали, чрез които данъчнозадължените лица, установени в държава-членка, да подават заявления за възстановяване на ДДС, начислен в друга държава-членка, в която не са установени. Тези електронни портали трябваше да са готови за ползване от 1 януари 2010 г.

(3) Редица сериозни закъснения и някои технически проблеми оказаха въздействие върху разработването и функционирането на електронните портали в ограничен брой държави-членки, което възпрепятства навременното подаване на известен брой заявления за възстановяване. Съгласно Директива 2008/9/ЕО заявлението за възстановяване се представя на държавата-членка по установяване най-късно до 30 септември на календарната година, следваща периода на възстановяване. Предвид този краен срок и нефункционирането на някои от електронните портали за някои данъчнозадължени лица съществува риск да не могат да се възползват от правото си да приспаднат ДДС от направените през 2009 г. разходи. Поради това за заявленията относно периодите на възстановяване от 2009 г. крайният срок по изключение следва да бъде удължен до 31 март 2011 г.

(4) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество [4] държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Съюза свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране и да ги направят обществено достояние.

(5) За да се гарантира, че от данъчнозадължените лица няма да се изисква да спазват срока 30 септември 2010 г. за подаване на заявления относно периодите на възстановяване от 2009 г., настоящата директива следва да се прилага от 1 октомври 2010 г.

(6) Директива 2008/9/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 15, параграф 1 от Директива 2008/9/ЕО се добавя следната алинея:

"Заявления за възстановяване, които се отнасят до периодите на възстановяване от 2009 г., се подават до държавата-членка по установяване не по-късно от 31 март 2011 г."

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, от 1 октомври 2010 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 октомври 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 14 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

J. Schauvliege

[1] Становище от 22 септември 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[2] Становище от 15 септември 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

[3] ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23.

[4] ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.