Директива 2012/6/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите текст от значение за ЕИП

Директива 2012/6/ЕC на Европейския парламент и на Съвета
от 14 март 2012 година
за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [1],
в съответствие с обикновената законодателна процедура [2],
като имат предвид, че:
(1) В заключенията на Европейския съвет от 8— 9 март 2007 г. се подчертава, че намаляването на административната тежест е важен фактор за насърчаване на европейската икономика и че са необходими сериозни общи усилия за ограничаване на административната тежест в рамките на Европейския съюз.
(2) Счетоводството бе определено като една от ключовите области, в които може да бъде намалена административната тежест за дружествата в рамките на Съюза.
(3) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията [3] дава определения за микро-, малки и средни предприятия. Консултациите с държавите-членки обаче показаха, че установените в тази препоръка критерии относно размера на микропредприятията могат да се окажат прекалено високи за целите на счетоводството. Ето защо следва да бъде въведена нова подгрупа микропредприятия, т.нар. "микросубекти", за да бъдат обхванати дружества с по-ниски критерии относно размера на общата балансова стойност и на нетния оборот спрямо тези, установени за микропредприятията.
(4) В повечето случаи стопанската дейност на микросубектите е на местно или регионално равнище, като трансграничната дейност липсва или е ограничена. Освен това те играят важна роля за създаване на нови работни места, за насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност и за създаване на нови икономически дейности.
(5) Микросубектите разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят изискващите много ресурси регулаторни условия. Въпреки това те често подлежат на същите правила за финансово отчитане като по-големите дружества. Тези правила налагат върху тях тежест, която не съответства на техния размер и следователно създава неравностойни условия за най-малките предприятия в сравнение с по-големите. Ето защо следва да е възможно освобождаването на микросубектите от някои задължения, които могат да доведат до ненужно голяма административна тежест за тях. Микросубектите обаче следва да продължат да подлежат на националните задължения за водене на счетоводство, отразяващо техните търговски операции и финансово положение.
(6) Като се има предвид, че броят на дружествата, за които ще се прилагат определените в настоящата директива критерии относно размера, ще се различава съществено в отделните държави-членки и че дейността на микросубектите не оказва никакво или ограничено въздействие върху трансграничната търговия или функционирането на вътрешния пазар, при изпълнението на настоящата директива на национално равнище държавите-членки следва да отчитат различното въздействие на тези критерии.
(7) При вземането на решения относно това как и дали да прилагат режим за микросубектите в рамките на Директива 78/660/ЕИО на Съвета [4], държавите-членки следва да отчитат специфичните условия и нужди на собствените си пазари.
(8) Микросубектите трябва да вземат предвид приходите и разходите, отнасящи се до финансовата година, независимо от датата на получаване или плащане на тези приходи или разходи. Изчисляването на предоставените аванси и натрупаните приходи, както и на натрупаните задължения и приходите за бъдещи периоди, обаче може да представлява тежест за микросубектите. Поради това държавите-членки следва да имат право да освобождават микросубектите от изчисляването и представянето на тези пера само доколкото това освобождаване се отнася до разходи, различни от разходите за суровини и консумативи, корекциите в стойността, разходите за персонал и данъци. По този начин може да се намали административната тежест, свързана с изчисляването на сравнително малки баланси.
(9) Публикуването на годишните счетоводни отчети може да представлява тежест за микросубектите. Същевременно е необходимо държавите-членки да гарантират спазването на настоящата директива. Съответно на държавите-членки следва да се разреши да освобождават микросубектите от общото изискване за публикуване, при условие че информацията от баланса бъде надлежно подадена, в съответствие с националното право, най-малко в един посочен компетентен орган и предадена за вписване в търговския регистър, така че да може да се получи копие при подаване на заявление. В такива случаи не се прилага задължението, предвидено в член 47 от Директива 78/660/ЕИО, за публикуване на всеки счетоводен документ в съответствие с член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО [5].
(10) Целта на настоящата директива е да даде възможност на държавите-членки да създадат опростена среда за финансово отчитане на микросубектите. Използването на справедливи стойности може да доведе до необходимост от подробни данни, за да се обясни въз основа на какво е била определена справедливата стойност по някои пера. Предвид това, че режимът по отношение на микросубектите предвижда много малко подробности под формата на бележки в приложението към отчетите, ползвателите на отчетите на микросубектите не биха могли да знаят дали сумите в баланса и в отчета за приходите и разходите са по справедлива стойност. Съответно, за да се осигури по-голяма сигурност за тези ползватели в това отношение, държавите-членки не следва да позволяват, нито да изискват микросубектите, които се ползват от някое от правата за освобождаване съгласно настоящата директива, да съставят счетоводните си отчети въз основа на оценка по справедлива стойност. Микросубектите, които желаят да използват или за които е необходимо да използват справедливата стойност, ще продължат да имат възможност да го направят, като изберат други режими съгласно настоящата директива, при които държавите-членки позволяват или изискват да се използва тази стойност.
(11) При вземането на решения относно това как и дали да прилагат режим за микросубектите в рамките на приложното поле на Директива 78/660/ЕИО, държавите-членки следва да гарантират, че микросубектите, които подлежат на консолидиране съгласно Директива 83/349/ЕИО на Съвета [6] относно консолидираните счетоводни отчети, разполагат с достатъчно подробни счетоводни данни за тази цел и че освобождаванията, предвидени в настоящата директива, не накърняват задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети в съответствие с Директива 83/349/ЕИО.
(12) Доколкото целта на настоящата директива, а именно намаляване на административната тежест за микросубектите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради своето въздействие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
(13) Следователно Директива 78/660/ЕИО следва да бъде съответно изменена,
ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1
Изменения на Директива 78/660/ЕИО
Директива 78/660/ЕИО се изменя, както следва:
1) Вмъква се следният член:
"Член 1а
1. Държавите-членки могат да предвидят освобождаване от някои от задълженията по настоящата директива в съответствие с параграфи 2 и 3, по отношение на дружества, които към датата на приключване на баланса не надхвърлят праговете по два от следните три критерия (микросубекти):
а) обща балансова стойност: 350000 EUR;
б) нетен оборот: 700000 EUR;
в) среден брой на наетите лица през финансовата година: 10.
2. Държавите-членки могат да освободят дружествата, посочени в параграф 1, от някои или всички от следните задължения:
а) задължението за представяне на групи "Предоставени аванси и натрупани приходи" и "Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди" в съответствие с членове 18 и 21;
б) когато държава-членка се ползва от възможността по буква а) от настоящия параграф, тя може да позволи на тези дружества, но само по отношение на други плащания, както е посочено в параграф 3, буква б), подточка vi), да се отклонят от член 31, параграф 1, буква г) по отношение на признаването на "Предоставени аванси и натрупани приходи" и на "Натрупани задължения и приходи за бъдещи периоди", при условие че това е отбелязано в бележките в приложението към счетоводните отчети или в съответствие с буква в) от настоящия параграф — в бележка под линия към баланса;
в) задължението за съставяне на приложението към годишните счетоводни отчети в съответствие с членове 43—45, при условие че изискваната информация съгласно член 14 и член 43, параграф 1, точка 13 от настоящата директива, и член 22, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО [], е посочена в бележка под линия към баланса;
г) задължението за изготвяне на годишен доклад за дейността в съответствие с член 46 от настоящата директива, при условие че изискваната информация съгласно член 22, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО е отбелязана в приложението към счетоводните отчети или — в съответствие с буква в) от настоящия параграф — в бележка под линия към баланса;
д) задължението за публикуване на годишните счетоводни отчети в съответствие с членове 47—50а, при условие че съдържащата се в тях информация от баланса бъде надлежно подадена в съответствие с националното право в най-малко един компетентен орган, посочен от съответната държавата-членка. Когато компетентният орган е различен от централния регистър, търговския регистър или регистъра на дружествата, както е посочено в член 3, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО [], компетентният орган е задължен да предостави на регистъра подадената информация.
3. Държавите-членки могат да разрешат на дружествата, посочени в параграф 1:
а) да изготвят само съкратен баланс, който да отразява поотделно най-малко онези пера, които са предшествани от букви в член 9 или член 10, когато това е приложимо. Когато се прилага параграф 2, буква а), в баланса не се вписват група Д от "Активи" и група Г от "Пасиви" по член 9 или група Д и група К по член 10;
б) да изготвят само съкратен отчет за приходите и разходите, който да отразява поотделно най-малко следните пера, когато това е приложимо:
i) нетен оборот;
ii) други приходи;
iii) разходи за суровини и консумативи;
iv) разходи за персонал;
v) корекции в стойността;
vi) други разходи;
vii) данъци;
viii) резултат за финансовата година.
4. Държавите-членки не разрешават, нито изискват раздел 7а да се прилага за микросубекти, които се ползват от освобождаванията, предвидени в параграфи 2 и 3.
5. По отношение на дружествата, посочени в параграф 1, се счита, че годишните счетоводни отчети, изготвени в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, дават вярна и точна представа, която се изисква по член 2, параграф 3, и следователно член 2, параграфи 4 и 5 не се прилагат за такива отчети.
6. Ако към датата на приключване на баланса дадено дружество е надхвърлило или вече не надхвърля праговете по два от трите показателя, предвидени в параграф 1, това обстоятелство се отразява върху прилагането на дерогацията, предвидена в параграфи 2, 3 и 4, само ако е настъпило както в текущата, така и в предходната финансова година.
7. За държавите-членки, които не са приели еврото, сумата в националната парична единица, която е еквивалентна на сумите, посочени в параграф 1, се получава чрез прилагане на обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на датата на влизане в сила на всяка директива, която определя тази сума.
8. Общата балансова стойност по параграф 1, буква а) се състои или от активите в групи от А до Д от "Активи" по член 9, или от активите в групи от А до Д по член 10. Ако се прилага параграф 2, буква а), общата балансова стойност по параграф 1, буква а) се състои или от активите в групи от А до Г от "Активи" по член 9, или от активите в групи от А до Г по член 10.
2) В член 5 параграф 1 се заменя със следното:
"1. Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2 държавите-членки могат да въведат специална структура за годишните счетоводни отчети на инвестиционните дружества и на финансовите холдингови дружества, при условие че тази особена структура дава за тези дружества представа, равностойна на предвидената в член 2, параграф 3. Държавите-членки не предоставят освобождаванията, предвидени в член 1а, по отношение на инвестиционни дружества или финансови холдингови дружества."
3) Член 53а се заменя със следното:
"Член 53а
Държавите-членки не предоставят освобождаванията, предвидени в членове 1а, 11 и 27, член 43, параграф 1, точки 7а и 7б и членове 46, 47 и 51, по отношение на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО."
Член 2
Транспониране
1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, ако и когато решат да се възползват от някоя от възможностите, предоставени в член 1а от Директива 78/660/ЕИО, като вземат предвид по-специално положението на национално равнище по отношение на броя на обхванатите дружества, които отговарят на критериите относно размера, предвидени в параграф 1 от посочения член. Те незабавно информират Комисията за текста на тези разпоредби.
Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Доклад
Не по-късно от 10 април 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за положението на микросубектите, като взема предвид по-специално положението на национално равнище по отношение на броя на дружествата, които отговарят на критериите относно размера, и намаляването на административните тежести в резултат на освобождаването от изискването за публикуване.
Член 4
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 5
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбург на 14 март 2012 година.
За Европейския парламент
Председател
M. Schulz
За Съвета
Председател
N. Wammen
[1] ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 67.
[2] Позиция на Европейския парламент от 10 март 2010 г. (ОВ C 349 Е, 22.12.2010 г., стр. 111) и позиция на Съвета на първо четене от 12 септември 2011 г. (ОВ C 337 Е, 18.11.2011 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник)] и решение на Съвета от 21 февруари 2012 г.
[3] ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
[4] ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.
[5] Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11).Бележка: Заглавието на Директива 2009/101/ЕО бе адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.
[6] ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.
[] Втора Директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1).Бележка: Заглавието на Директива 77/91/ЕИО бе адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 12 от Договора от Амстердам и с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 58, втора алинея от Договора.
[] Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11).Бележка: Заглавието на Директива 2009/101/ЕО бе адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора."