Директива 2012/9/ЕС на Комисията от 7 март 2012 година за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно произво

Директива 2012/9/ЕС на Комисията
от 7 март 2012 година
за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия [1], и по-специално член 9, параграф 2 от нея,
като има предвид, че:
(1) В член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/37/ЕО се предвижда, че всяка опаковка на тютюневи изделия, с изключение на тютюните за дъвчене и другите бездимни тютюневи изделия, както и всяка външна опаковка, с изключение на най-горната прозрачна опаковка, задължително носи допълнителен предупредителен надпис от списъка в приложение I към директивата.
(2) От септември 2003 г. тези допълнителни предупредителни надписи са задължителни за всички опаковки на тютюн за пушене, а за опаковки на други тютюневи изделия — от септември 2004 г.
(3) Според наличните данни въздействието на сегашните допълнителни предупредителни надписи, включени в приложение I към Директива 2001/37/ЕО, е намаляло с времето, тъй като ефектът на новост на предупредителните надписи е изгубил първоначалната си сила.
(4) Освен това след приемането на Директива 2001/37/ЕО се появиха нови научни доказателства за последиците от употребата на тютюн върху здравето, както и по отношение на принципите за ефективно етикетиране на тютюна. По-специално съществуват доказателства за наличието на причинно-следствена връзка между пушенето и появата на рак на устната кухина и гърлото, зрителни увреждания, както и заболявания на зъбите и венците. Съществуват също така доказателства, че пушенето на родителите е основен рисков фактор децата им да започнат да пушат.
(5) В член 9, параграф 2 от Директива 2001/37/ЕО се предвижда, че Комисията ще адаптира към научно-техническия прогрес предупредителните надписи, отнасящи се до здравето, включени в приложение I към същата директива. Освен това в Насоките за опаковане и етикетиране на тютюневи изделия [2], приети през ноември 2008 г. от Третата конференция на страните по Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна, се препоръчва правните мерки за опаковане и етикетиране на тютюневите изделия да бъдат преразглеждани периодично, както и актуализирани с оглед появата на нови доказателства и отслабването на въздействието на специалните предупредителни надписи и послания, отнасящи се за здравето.
(6) Следователно е необходимо преразглеждане на сегашните допълнителни предупредителни надписи, включени в приложение I към Директива 2001/37/ЕО, за да се запази и повиши въздействието им, както и за да бъдат взети предвид новите научни достижения.
(7) Преразглеждането следва да се извърши въз основа на резултатите от прегледа на наличната информация за етикетирането на тютюна и последиците от употребата на тютюн върху здравето, както и от изпробването на предупредителните надписи, проведено във всички държави-членки.
(8) Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета за регулиране, създаден съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2001/37/ЕО, и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1
Приложение I към Директива 2001/37/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящата директива.
Член 2
1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 28 март 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Държавите-членки могат да решат да разрешат в търговската мрежа да продължат да се пускат изделия, които не отговарят на разпоредбите на настоящата директива, до 28 март 2016 г.
Член 4
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 5
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 7 март 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel Barroso
[1] ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26.
[2] FCTC/COP3(10) Насоки за прилагане на член 11 от Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (опаковане и етикетиране на тютюневи изделия).
--------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ
"
"ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на допълнителните предупредителни надписи, отнасящи се за здравето
(посочени в член 5, параграф 2, буква б)
1) Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белия дроб
2) Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото
3) Тютюнопушенето уврежда Вашите бели дробове
4) Тютюнопушенето причинява сърдечен инфаркт
5) Тютюнопушенето причинява мозъчен инсулт и води до инвалидност
6) Тютюнопушенето води до запушване на артериите
7) Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване
8) Тютюнопушенето уврежда Вашите зъби и венци
9) Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете
10) С тютюневия дим вредите на своите деца, семейство и приятели
11) Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи
12) Откажете тютюнопушенето — останете живи заради близките си [1]
13) Тютюнопушенето намалява възможността да имате деца
14) Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност
"
[1] Да се добави телефонният номер/интернет адреса на горещата линия/службата за съдействие при спиране на тютюнопушенето, ако в съответната държава членка съществува такава."
--------------------------------------------------