Днес е последния срок да се подадат в ДАНС удостоверение и годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите

Публикувано от accountantbg on Пет., 02/15/2019 - 10:52

Днес 15 февруари е последният срок, в който лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари могат да подадат удостоверение и годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си през 2019 г. и запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му. Документите се адресират до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

При извършване на проверки на място задължените лицата трябва да представят на контролните органи от ДАНС тези плановете, като и отчетите по изпълнението им.
 
Освен финансовите и кредитните институции, задължени лица са партиите, професионалните спортни клубове, фондации и сдружения с нестопанска цел, обменни бюра, застрахователни компании, нотариуси, счетоводители, всички търговци на едро, фирми, които извършват сделки с недвижими имоти, професионални съюзи, съсловни организации, търговците на оръжие и петрол, митническите агенции и др. Кметовете на общини, които извършат концесионни сделки, също са задължени да информират ДАНС за мерките, които взимат срещу прането на пари.

Примерни планове за обучения на служители, съобразени с изискванията на закона могат да се изтеглят от ТУК. На страницата на агенцията може да се види и пълният списък на задължените лица, както и указанията за прилагане на новия закон.
 
Лицата които са задължени, но не са спазили срока могат да бъдат санкционирани: за физически лица глобата е от 1000 до 10000 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци може да се наложи имуществена санкция от 2000 до 20 000. За системни нарушения, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е: глоба от 5000 до 2 000 000 лв.; имуществена санкция от 10 000 до 2 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена; и имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.