Заповед № РД 07-334/17.10.2011 г. относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД

На основание чл.12, ал. 1. т. 1, чл. 18 и чл.19 от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

НАРЕЖДАМ:

I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 година, както следва:

1. За поток „Изпращания" - 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева

2. За поток „ Пристигания" - 200 000 (двеста хиляди) лева

II. Определям праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2012 година, както следва:

1. За поток „Изпращания'' - 9 500 000 (девет милиона и петстотин хиляди) лева

2. За погок „Пристигания" - 4 000 000 (четири милиона) лева

III. Определям праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2012 година - 390 (триста и деветдесет) лева.

IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за 2012 година, както следва:

1. Код на стоката

2. Страна партньор от ЕС:

а) изпращания - страна на получаване

б) пристигания - страна на изпращане и страна на произход

3. Вид на сделката

4. Условия на доставка

5. Вид транспорт

6. Националност на транспортното средство

7. Регион на:

а) произход (при изпращания)

б) потребление (при пристигания)

8. Нето тегло - килограми

9. Количество по допълнителна мярка

10. Фактурна стойност

11. Статист ическа стойност

Настоящата заповед да се обнародва в Държавен вестник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ..............................
                    (доц. д.р. М.Коцева)