.

Приложение № 2 към чл. 15 Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест" 2018 г.  

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2018 г

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2016 г.  

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" за 2016 г.  

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2015 г.  

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „ТЗПБ“ 2015 г.  

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по осигурени лица и разпределение  

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2014 г.  

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г.  

Декларация за неактивност през 2013 година  

Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. (за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица)  

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2014  

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г  

Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2013 г.  

Възражение за давност  

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2012 година (Приложение 12) НСИ.  

Номенклатура към справката по чл.73 от ЗДДФЛ  

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)  

НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци  

Декларация образец № 9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" за 2013 г.  

Декларация образец № 8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" за 2013 г.  

Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" за 2013 г.  

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013 г.  

Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013 г.  

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"  

Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" за 2013 г.  

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" за 2013 г." за 2013 г.  

Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" за 2013 г.  

Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013 г.  

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013 г.  

Пример за пощенски запис за плащане на осигурителни вноски и наказателни лихви за фонд ДЗПО от физическо лице (от 1 януари 2013 г.)  

Пример за пощенски запис за плащане на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК от физическо лице (от 1 януари 2013 г.)  

Пример за преводно нареждане за внасяне на вноски и лихви за ДЗПО.  

Пример за преводно нареждане за внасяне на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК.   

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице 2013  

Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК  

Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. (за избор за погасяване на задължения за здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по ЗЗО)  

Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.  

Заявление по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС  

С П И С Ъ К НА СМЕТКИТЕ, ОТКРИТИ В БАНКИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ И ОФИСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ 01.01.2013 г.  

З А Я В Л Е Н И Е По чл.41, ал.2 от ЗЗО и чл.2а от Наредба Н-8  

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2013 г.  

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица - версия 2012 г.  

Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012 година  

Наръчникът по данъчно – осигурителния процесуален кодекс – І част за 2012 година е съобразeн с действащия през 2012 г. ДОПК.  

Наръчникът по корпоративно подоходно облагане за 2012 година  

Наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2012   

Наръчник по определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004, версия 2012 г.  

Наръчник по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - ІІ част .  

Наръчник по ДОПК - І част (2011 г.)  

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2011 година (Приложение 12) НСИ.  

Годишна данъчна декларация, с БАРКОД, по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. (образец 2001 за доходите на физическите лица), с указание за ползване  

Заповед № РД 07-334/17.10.2011 г. относно определянето на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2012 г.  

Годишна данъчна декларация, с БАРКОД, по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. (обр. 1010), с указание за ползване  

Декларацията, с БАРКОД, по чл. 92 от ЗКПО за лицата, НЕизвършвали дейност през 2011 г (обр. 1010а), с указание за ползване  

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ 2012 г  

Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 2012 г  

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код  

Образци на документи по ЗДДФЛ 2012 г.
"Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"  
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т.1
Приложение № 2 към чл. 12
Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3

Кодовете за ДОО за 2012 г. 

Кодовете за здравноосигурителни вноски за 2012 г.

Кодовете за ДЗПО за 2012 г.

Кодовете за вноски към републикански бюджет за 2012 г.

Наръчникът за данъците върху доходите на физическите лица за 2011

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение Приложение № 15 към чл.3, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - xls вариант

ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение Приложение № 15 към чл.3, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - pdf вариант

Таблица на праговете за регистрация в държавите членки за дистанционни продажби

Минимална работна заплата в в Република България 1991-2012

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2011 г.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪК ПО ЗДДФЛ ВЪРХУ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Наръчник по корпоративно подоходно облагане, версия 2011 г.

Заявление за изплащане на средствата по §4а, ал.7 от ПЗР на КСО

Национална класификация на професиите и длъжностите списъци – НКПД 2011 актуализирана от 1 март 2011 г.,

Уведомление за неподаване на годишна декларация на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРАЦИЯ По § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси

СПРАВКА ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2008 - 2010 ГОДИНА

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)

Заповед № РД01-514 от 12.07.2010 г. на министъра на труда и социалната политика и структура на НКПД 2010

Служебна бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ

Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ

Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ нов валиден през 2011 г

Кодова таблица за преход от НКПД 2005 към НКПД 2011

Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.

Диференцирани вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.

Декларация Обр. № 7 - Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

Класификация на икономическите дейности - КИД-2008

СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА БЪЛГАРИЯ