Доставка на не регистриран по ДДС клиент и VIES

Публикувано от Анонимен on Ср., 02/13/2008 - 17:52

Подава ли се VIES декларация при извършване на услуги по чл.21, когато клиентът не е регистриран по ДДС в друга страна членка.

Публикувано от Анонимен on Ср., 02/13/2008 - 17:53

Permalink

За услуги по чл.21, ал.3 ако сте искали да попитате това за които трябва да се подава VIES-декларация но са към нерегистрирано за целите на ДДС лице в други държава членка, то трябва да уточните и дали лицето е данъчно задължено лице. Най-общо съгласно чл.117, ал.4 от ППЗДДС VIES-декларация не се подава когато лицето е данъчно задължено лице нерегистрирани за целите на ДДС в друга държава членка (като по тази доставка не се начислява ДДС).

.
.
.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик, доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и доставките като посредник в тристранна операция задължително се отразяват в отчетните регистри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) VIES-декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват вътреобщностните доставки на стоки и доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.

Но следва да имате предвид, че в случай, че получателят по доставката е физическо лице, установено в държава-членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и не са налице данни същото да е данъчно-задължено лице, разпоредбата на чл. 21, ал. З от ЗДДС е неприложима, тъй като липсва елемент от фактическия състав - лицето да е данъчно задължено, и място на изпълнение е България и вие сте длъжна да начислите ДДС по нашия закон.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете третата буква от българската азбука (главна)