Промени в ЗДДФЛ от 01.01.2012

С допълненията и измененията на чл. 45, ал. 1 - 3, ал. 6 и новата ал. 8 от ЗДДФЛ, се прецизират правилата, свързани с документиране на придобитите облагаеми доходи по трудови правоотношения през годината и за удържания авансов данък. В тази връзка е създадена е нова разпоредба, чл. 81а от ЗДДФЛ, в която са предвидени санкции за лице - платец на доход, което не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. Като за нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

Допълнена е разпоредбата на чл.9, ал. 3 от ЗДДФЛ и се освобождават от изискването за издаване на фискална касова бележка от фискално устройство физическите лица, получаващи доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Допълнението влиза в сила от 16. 12. 2011 г.

Изменя се чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от ЗДДФЛ, с това изменение се освобождават от задължение за подаване на годишна данъчна декларация на лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година. Или през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1 данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, 2 лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23 от ЗДДФЛ. Създадена е нова алинея 2, с която се правят изключения от освободените лица и се задължават да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3, независимо от обстоятелствата по ал. 1 на чл.52.

Създадена е нова разпоредба, чл.38, ал.12 с която се регламентира, че с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тази връзка са направени изменения и в чл.46, ал. 1, чл. 65, ал.1 от ЗДДФЛ. С § 17 от ПЗР към ЗИДЗДДФЛ се регламентират, че доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени, но неизплатени до 31 декември 2011 г., се облагат по реда на чл. 38, ал. 12 при изплащането им.

Създава се нова алинея към чл. 48. Съгласно новата алинея 8 данъкът се закръглява към всеки пълен лев. С това се цели облекчаване на механизма за определяне на годишния данък върху доходите. Ако дължите данък за доходите си от 1000,99 лв., то данъкът се закръглява на 1000 лв. Сумите под 1 лев няма да се събират.

Към чл.53 се създава нова алинея 4, с която се регламентира и се въвеждане на условие за ползването на отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък, от която имат право да се възползват лицата, подали годишната си декларация до 10-ти февруари или при подаване на декларацията по електронен път. Отстъпката може да се ползва, само при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67.

Създадена е нова алинея 3, към чл. 73, с която се регламентира, че доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 се включват в справката която предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят, за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.

Към чл.81 се създава нова алинея 2, с която при повторно нарушение, лице - платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глобата или имуществената санкция в размер до 2000 лв.

Формулировката в § 1 т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, „трудови правоотношения” се изменя в буква „д” правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности и се допълва с нова буква „к” правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

С параграф § 18 от ПЗР към ЗИДЗДДФЛ се уточнява, че доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.

Допълнен е § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ с която се прецизира правото на ползване на данъчно облекчение. Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

Направени са изменения и допълнения с редакционен характер в чл. 22, ал. 1 т. 3, чл. 32, чл. 36, чл. 38, ал.1 и ал. 3 и чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ.