ИКОНОМИКА

200 000 търговци свързват касовите си апарати с НАП до края на септември

Близо 200 000 търговци, регистрирани по ДДС трябва да изградят дистанционна връзка на фискалните си устройства с НАП до края на септември 2011 г. Общо касовите апарати, които притежават тези фирми са около 300 000. Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекта задължава всяка компания, която има регистрация по ДДС да изгради GPRS връзка със сървърите на НАП по подобие на бензиностанциите, които направиха това през януари. До края на март 2012 г. същото изискване трябва да изпълнят всички останали търговци в страната.

НАП ще ревизира повторно футболни клубове за осигурителни вноски

Инспекторите на НАП ще извършват т.нар. ревизии по аналогия и за задължения за осигурителни вноски. Досега такива контролни действия се правеха само за данъчни задължения. Новата възможност беше въведена с последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети окончателно от Народното събрание през миналата седмица. Промяната засяга не всяка ревизия, а само случаите в които не е подадена декларация, има данни за укрити приходи или доходи, респективно имуществото на лицето не съответства на декларираните доходи или в счетоводството са използвани фалшиви документи.

Ще има ли данък върху финансовите сделки?

Настоящата икономическа ситуация, мерките за икономии, спасителните планове за банките, трудните икономически времена изискват иновативни мерки за финансиране. На 1 февруари Комисията по икономически и парични въпроси одобри доклада на гръцката депутатка от групата на Социалистите и демократите Anni Podimata за новаторското финансиране, в който се предлага въвеждане на данък върху финансовите сделки.

Според доклада основните характеристики на данъка върху финансовите сделки, който би трябвало да предотврати спекулациите, следва да са:

*

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2010 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

НАП проверява 264 души, заемащи висши държавни длъжности

264 души, заемащи висши държавни длъжности ще бъдат проверени от НАП. За всички тях Сметната палата е установила, че не са декларирали някакво имущество в декларациите, изисквани от Закона за публичност на имущуство на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Пропуските са най-разнообразни - от необявени покупки на леки автомобили на съпрузи и съпруги, до недекларирани хонорари, парцели и апартаменти.

Народното събрание прие на първо четене неизползвания отпуск за 2010 г., да се ползва до 31 декември 2012 г.

Народното събрание прие на първо четене неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., да се ползва до 31 декември 2012 г. Почти два часа се дебатира по 70-ата промяна на Кодекса на труда.

Не беше прието искането на депутатите от опозицията платеният годишен отпуск за 2010 г. да се прехвърли към натрупания до края на 2009 г. с опция за безсрочно ползване.

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на своето осигуряване

В понеделник (31 януари) изтича срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на своето осигуряване. От началото на годината до средата на януари 3566 самоосигуряващи се лица са подали декларации в НАП за промяна в осигуряването, като са заявили, че искат да се осигуряват на по-високия процент като се ползват от всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица.

Европа развива своята спътникова навигация

През 2014 г. ще бъде пусната в действие глобалната спътникова навигационна система на ЕС "Галилео". Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), която подобрява точността на глобалната позиционираща система (GPS) в Европа, вече предлага услуги на потребители като фермери и спасителни екипи.

В доклад за двете програми на ЕС за спътникова навигация се констатира задоволителен напредък в разработването им досега и се потвърждава ангажимента на Съюза за тяхното довършване.

Земеделските производители плащат данък за доходите си от 2010 година

През 2011 г. регистрираните земеделски и тютюнопроизводители ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи. Що се отнася до облекченията на регистрираните като еднолични търговци земеделски и тютюнопроизводители, все още се чака решението на Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Ако до 31 март 2010 г.

Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи

През тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи (наемодатели). Досега задължението беше на физическите лица – наемодатели.

Данъчни погнаха холандските проститутки

Данъчните в Холандия погнаха доходите на проститутките. Според статистиката, професията в страната генерира приходи за близо 900 млн. долара годишно. Данък от 19% върху тези доходи би бил от полза за покриването на дупките в бюджета.

Прочутият квартал с червените фенери в Амстердам получи закана от правителството, че ще бъде посетен от данъчни служители, но строго служебно.

Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

От 1 януари 2011 г. влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 г. прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно НКПД-2011. За целта всяка прилагаща организация трябва да съобрази разписанието на длъжностите си с НКПД-2011, като отрази настъпили промени в наименованията на длъжностите и/или в кодовете им.

Засилване на борбата с бедността и социалното изключване

Нов план излага стратегия за избавяне на 20 млн. души от бедност - цел на ЕС за 2020 г.

Повече от 80 млн. души в ЕС са застрашени от бедност, като проблемът се задълбочи в резултат на икономическата криза, която засегна най-силно най-уязвимите. Ако искаме целта на ЕС за 2020 г. да бъде постигната, работата трябва да започне още днес.

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване ще стимулира нови начини на работа и ще помогне на правителства и други заинтересовани страни да разработят по-ефективни и новаторски методи за борба с бедността.

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА