ИКОНОМИКА

Разследване за корупционни действия на ГКПП „Лесово”.

На 1 ноември 2014 г. в 23.30 ч. е започнала операция в ГКПП „Лесово”, разпоредена и координирана от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев. Разследването е за корупционни действия, осъществени от служители на агенция „Митници” в ГКПП „Лесово”. Ръководството на агенция „Митници” и директорът Ваньо Танов са оказали пълно съдействие на разследващите.

Писмото за намерения на Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман, Джемкорп капитал и ЕПИК

Поради огромния обществен интерес и факта, че по настояване на народните представители текстът на писмото за намерения на Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман, Джемкорп капитал и ЕПИК бе оповестен пред Народното събрание, БНБ публикува сканирано копие на документа.

писмото за намерения

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2014 г. са 407.0 хил., или с 9.7% над регистрираните през септември 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.7%, и със служебна цел - 24.7%.

TraderXP не e лицензиран от КФН инвестиционен посредник

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява инвеститорите за следното:

TraderXP (TraderXP LTD) не e лицензиран от КФН инвестиционен посредник или управляващо дружество и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности, по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Парични, депозитни и кредитни показатели септември 2014 г.

През септември 2014 г. годишният прираст на широките пари (паричния агрегат М3) е 7.2% при 7.2% през август 2014 година. В края на септември т. г. те са 69.921 млрд. лв. (88.3% от БВП) при 69.422 млрд. лв. към август 2014 г. (87.6% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през септември т. г. с 18.7% на годишна база (18% годишен ръст през август 2014 година).

В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики

На 21.10.2014 г. Управителният съвет на БНБ разгледа доклад за анализа и оценката на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ), извършена от одиторските фирми „Ърнст енд Янг одит“ ООД, „Делойт България“ ООД и „АФА“ ООД.

Към 30.09.2014 г. общата сума на всички активи на банката е в размер на 6662 млн. лева. Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4222 млн. лева.

Предупреждение на КФН относно „Глобал Маркетс” ООД

Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Не съм близък с Цветан Василев

Това, което се случва около КТБ и Търговска банка „Виктория” в момента е, че финансовият министър предвижда да създаде буфер, с който да може да овладее евентуална банкова криза, ще се вземат пари от данъкоплатците за спасяване на банковата система, коментира в „Здравей, България” бившият премиер Иван Костов.

Изявление на управителя на БНБ г-н Иван Искров във връзка с публикувано днес обръщение на г-н Цветан Василев до медиите, клиентите и служителите на КТБ

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с публикувано днес обръщение на г-н Цветан Василев до медиите, клиентите и служителите на КТБ (Корпоративна търговска банка) бих искал да обърна внимание, че в текста има поредица от неверни твърдения, касаещи работата на БНБ и в частност на управителя на институцията.

Лекарите ще подават по електронен път в НОИ данните от издадените от тях болнични листове от 1 януари 2015 г.

Проектът „Електронен регистър на болничните листове” е идея, възникнала в НОИ и развивана вече няколко години. Крайната й цел е да бъде реализирано подаването на данните за временната неработоспособност по електронен път.

В чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (в сила от 1 януари 2014 г.) e предвидено Националният осигурителен институт да създаде и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по тяхното обжалване.

Прессъобщение на БНБ 16 септември 2014 г.

Днес УС на БНБ взе решение за удължаване срока на специален надзор за КТБ АД и ТБ „Виктория” ЕАД с още два месеца, съответно до 20 и 22 ноември.
В периода от 28.10.2014 г. до 20.11.2014 г. ще бъде предоставена възможност на акционерите и други потенциални инвеститори, заявили желание за преструктуриране на КТБ АД, да отправят предложение, съдържащо конкретни финансови и правни ангажименти за предоставяне на капитал и ликвидност. Това ще стане на база резултата от оценката за състоянието на КТБ АД и докладваното съотношение за капиталова адекватност.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА БНБ ОТНОСНО КТБ

Днес изпълняващият длъжността подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, г-жа Нели Кордовска и главният юрист на БНБ г-жа Нина Стоянова изпратиха писмо до г-н Петер Голдшейдер, управляващ съдружник в EPIC.

В писмото се заявява, че Българската народна банка приветства усилията на EPIC, представляващ основните акционери на КТБ, за подпомагане на рекапитализирането на банката и изразява готовност да участва, в рамките на своите компетенции, в обсъждането на преструктурирането и оздравяването на групата на КТБ.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС Юли 2014 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 684.8 млн. евро за юли 2014 г. при излишък от 232.9 млн. евро за юли 2013 г. За януари – юли 2014 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 945.2 млн. евро (2.3% от БВП) при излишък от 578.5 млн. евро (1.4% от БВП) за януари – юли 2013 г.

Прессъобщение на БНБ

Днес постъпи писмо от EPIC като финансов консултант с изключителни права, избран от консорциум между Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО), други не посочени акционери и потенциални инвеститори.

Фалшив сайт на Протестна мрежа

Фалшив сайт е регистриран от активиста на БСП Стефан Димитров Бъчваров, който агитира за БСП уж от името на "Протестна мрежа". Сайта използва същото домейн име като на официалния сайт на "Протестна Мрежа", но вместо .bg окончава на .com.

Официален сайт на Протестна Мрежа

Туристически пътувания през второто тримесечие на 2014 г.

През второто тримесечие на 2014 г. 886.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 74.7%, са пътували само в страната, 19.8% - само в чужбина, а 5.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 1.2%, като броят на пътувалите в страната намалява с 13.6%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 34.7%.

Доверие в банковата система

За втори пореден месец доверието в банковата система спада, сочат данни от национално представително за населението над 18-годишна възраст изследване на „Галъп интернешънъл”, проведено между 1 и 6 август 2014 г.

Увеличават се активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове

Към края на юни 2014 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1860.5 млн. лева. Техният размер се е увеличил с 648.2 млн. лева (53.5%) в сравнение с юни 2013 г. (1212.2 млн. лева) и нараства с 98.5 млн. лева (5.6%) спрямо март 2014 г.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2014 г. е 2.3%, което представлява повишение с 0.8 процентни пункта спрямо юни 2013 г. (1.6% от БВП).

Днес Управителният съвет на БНБ прие следните решения

1. На основание чл. 116, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 16 от Закона за Българската народна банка, като взе предвид, че е в интерес на институциите, поставени под специален надзор с Решение № 73 от 20.06.2014 г. и Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ, и на техните длъжници по кредити да бъде позволено на банките да осъществяват някои банкови дейности за целите на погасяването на кредити, разреши на „Корпоративна търговска банка” АД и на „Търговска банка „Виктория” ЕАД да извършват:

Прокуратурата привлече още обвиняеми лица по КТБ АД

Съгласно заявеното в пресъобщение от 17.07.2014 г., Прокуратурата на Република България периодично предоставя информация за хода на досъдебното производство, касаещо дейността на длъжностни лица от управление „Банков надзор” на Българската народна банка, както и на длъжностни лица от „Корпоративна търговска банка” АД. Обемът на предоставяната информация се съобразява с необходимостта от опазване на следствената и банковата тайна.
І. Продължават активни процесуално-следствени действия по трите основни направления на разследване:

Доклад за текущото състояние на КТБ

В изпълнение на изискването на чл. 121 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) квесторите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) представиха Доклад за текущото състояние на банката. С доклада е представен неодитираният финансов отчет на банката към 30.06.2014 г.

За една година българите сме задлъжнели с 1,48 млрд. лв.

Нека да сравним данни за 2013-2014 г. които публикува министерството на финансите за изпълнението на бюджета и нивото на "Държавен дълг".

Към края на юни 2013 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 6 925.6 млн. евро, от който 3 209.1 млн. евро вътрешен и 3 716.6 млн. евро външен. В края на юни съотношението държавен дълг/БВП е 16.9%. Коефициентите на вътрешния и на външния държавен дълг са съответно 7.9% и 9.1%. В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 46.3%, а на външния – 53.7%.

Китайски хакери са откраднали данни за "Железен купол"

Група китайски хакери са проникнал в компютрите на три фирми, участващи в разработването на системата за противоракетна отбрана на Израел "Железен купол" и са откраднали голямо количество секретни документи, отнасящи се до израелското изобретение, това твърди блога за компютърни престъпления "KrebsOnSecurity".

Че се спасява да не го подгонят след оставката пак е ясно

Георги Кадиев

"Продължавам да се чудя защо Орешарски внесе актуализация на бюджета, след като БСП не я иска и собственият му финансов министър не я счита за необходима. Че Орешарски предаде БСП е ясно. Че се спасява да не го подгонят след оставката пак е ясно. Но не виждам никакъв смисъл от увеличение на дълга с 3 млрд лева с тази актуализация, освен ако не са намислили през задния вход да оправят КТБ. Без специален закон да направят това, което имаше за цел специалния закон..."

Страници

Subscribe to RSS - ИКОНОМИКА