Информация за издаване на уникални номера на болничните листове и подаване на данни за Електронния регистър

Националният осигурителен институт съобщава /НОИ/, че от 1 декември 2014 г. лечебните заведения, регистрирани по реда на Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, могат да получават уникални номера на болнични листове онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или от съответните териториални поделения на НОИ. За да могат да заявяват и получават уникални номера на болнични листове онлайн, да подават данни, както и да тестват подаването на данни и получаването на справки от електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, лекарите/лекарите по дентална медицина и лечебните заведения от 1 декември 2014 г. следва да се регистрират като потребители на уеб услугите, предоставяни от НОИ. Регистрацията се извършва чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ. За регистрацията лекарите/лекарите по дентална медицина трябва да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/ на физическо лице, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето. Лечебните заведения трябва да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър/код по БУЛСТАТ и наименование на лечебното заведение. Индивидуалните практики за първична медицинска помощ и индивидуалните практики за специализирана медицинска помощ могат да извършат регистрацията и чрез валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето.

От 1 декември 2014 г. лечебните заведения, които не са регистрирани в НОИ по реда на Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, следва да еднократно да подават заявление за правото за получаване на уникални номера на болнични листове в териториалното поделение /ТП/ на НОИ по седалището си. Заявлението е по образец съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Към заявлението се прилага удостоверение за регистрация на лечебното заведение съгласно чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения или разрешение за осъществяване на дейност на лечебното заведение съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. При подаване на заявлението по пощата удостоверението, съответно разрешението, се прилага в нотариално заверено копие.

Болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г. върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност” по чл. 3 от Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, са невалидни.

За издаване на болнични листове след 1 януари 2015 г. задължително следва да се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционални изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ, каквито вече са публикувани на интернет страницата на НОИ. Те са предназначени за разработчиците на софтуер, използван от органите на медицинската експертиза и лечебните заведения и следва да се съобразят от тях при реализирането на функционалност за издаване на болнични листове и решения на лекарските консултативни комисии /ЛКК/ по обжалването им.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза /НМЕ/ ръководителите на лечебните заведения отговарят за:

  • получаването на уникалните номера на болнични листове;
  • предоставянето на уникалните номера на болнични листове на осъществяващите дейност в лечебното заведение лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК с оглед издаване на болнични листове;
  • представянето на данните в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване;
  • изготвянето на справки за издадени/анулирани болнични листове.

Лекарите/лекарите по дентална медицина и ЛКК отговарят за въвеждането и съхраняването на данните при издаването/анулирането на болничните листове и за представянето на данните от издадените/анулираните болнични листове по реда, предвиден в Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

Подробни разяснения по започващите от 1 декември 2014 г. процеси на регистрация и получаване на уникални номера на болнични листове, както и по представянето от 1 януари 2015 г. в НОИ на данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, може да намерите в публикуваната брошура за Електронния регистър на болничните листове на интернет страницата на НОИ.