Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декла­рации по системата „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт, която се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година. Определените със заповедта прагове за деклариране поотделно за всеки търговски поток – из­пращания или пристигания съгласно чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004и видо­ве допълнителни данни са валидни за цялата следваща година.

Праговете за деклариране по потоци пристигане и изпращане за 2013г., са 240 000лв. и за двата потока, съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2013 г. са за поток изпращане е 11 000 000 и за поток пристигания - 5 000 000 лв., съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

Прага за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2013 г. е 390 лв., съгласно Заповед РД 07-342/15.10.2012г.

В зависимост от възникването, Интрастат операторът може да има годишно или текущо задължение за деклариране

Интрастат операторите са задължени да подават Интрастат декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Интрастат оператори с възникнало теку­що задължение са задължени да подават Интрастат декларация до 20-то число на месеца, следващ първия ре­ферентен период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число.

Важно! За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации.

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това става чрез Интернет страницата на НАП.

При техническа невъзможност, Интрастат–декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени с Писмо за възникнала техническа невъзможност.