Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът, с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

Самоосигуряващи се лица са:

лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането, тези които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, лицата, регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност;
лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;
Издаване на осигурителни книжки

Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което провеждат осигуряването си. Самоосигуряващите се сами трябва да се обърнат към териториалното поделение на НОИ за издаване на осигурителна книжка, като за целта е необходимо да представят:

документ за самоличност
искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице - образец ОК-1. Искането е по образец и се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института.
За всяко самоосигуряващо се лице се извършва проверка за декларираната от него дата на започването на дейността в съответната дирекция на НАП. Когато датата на започване на дейността не е декларирана в НАП, осигурителна книжка не се издава.

Заверяване на осигурителни книжки

Заверяването на книжките се извършва по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което самоосигуряващите се провеждат осигуряването си, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоосигуряващия се за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Независимо че за заверяването на осигурителните книжки няма краен срок и не са предвидени административни наказания при заверяването им за старо време, препоръчително е те да се заверяват след изтичането на всяка календарна година.

Самоосигуряващите се сами попълват страниците на осигурителните си книжки.

За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката - лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, за които са внесени осигурителни вноски. Вписва се избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителните вноски, както и размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващия се – за фонд “Пенсии” или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”. Попълват се и датите, на които са внесени авансовите осигурителни вноски.

В осигурителната книжка самоосигуряващите се лица попълват помесечно окончателния размер на осигурителния си доход за съответната година, както и внесената окончателна осигурителна вноска. Окончателният размер на месечния осигурителен доход, попълнен в книжката, трябва да съответства на този, вписан в Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която се попълва при подаването на годишната данъчна декларация. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което самоосигуряващите се, осигурени за общо заболяване и майчниство, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от финансов ревизор. Заверяването се извършва, когато са изпълнени следните условия:

да са внесени авансовите осигурителни вноски за всеки месец от периода на дейността;
да са подадени данните с декларация-образец № 1 за внесените авансови вноски;
да са внесени окончателните осигурителни вноски, когато такива се дължат.
Проверките за наличието на необходимите условия за заверяването на осигурителните книжки се извършват в информационната система на НОИ. В случай че определени обстоятелства, свързани със заверяването на книжките не могат да се установят с данни от информационната система, самоосигуряващите се трябва да представят притежаваните от тях документи – преводни нареждания, документи за регистрация и др. в зависимост от всеки конкретен случай. Данните за окончателния размер на осигурителния доход се получават в НОИ служебно от Националната агенция за приходите. Осигурителните книжки се заверяват след наличието на тези данни.

На основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от КСО, осигурените лица могат да подават жалби пред ръководителя на ТП на НОИ срещу отказ за заверяване на осигурителна книжка. Жалбите могат да се подават независимо от това дали има, или не писмен отказ за заверяването на осигурителната книжка.

ІІ. Издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

На основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, размерите на осигурителните вноски, данни за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете.

1. Издаване на осигурителни книжки:

За издаване на осигурителна книжка на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, се подава искане за издаване на осигурителна книжка образец ОК-3. Искането се попълва и подава от работодателя в съответното ТП на НОИ по постоянния му адрес, ако той е физическо лице, или по адрес на управление на работодателя, който не е юридическо лице. Искането за издаване на осигурителна книжка се подписва от работодателя. Издаването на осигурителни книжки на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, задължително се извършва след проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

Образецът на искане за издаване на осигурителна книжка ОК-3 може да бъде получен в териториалните поделения на НОИ или да бъде изтеглен от интернет-страницата на НОИ на адрес: www.noi.bg.

2. Заверяване на осигурителни книжки:

Осигурителните книжки се заверяват от ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице – работодател, или по адрес на управление на осигурителя, който не е юридическо лице към момента на поискване на заверяването, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Книжките за заверяване се представят от осигурителите. Заверяването на осигурителните книжки се извършва при прекратяване на трудовия договор или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Осигурителите попълват всички необходими данни в осигурителната книжка, свързани с осигурителния стаж и доход на осигуреното лице. За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката – лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж. Вписва се размерът на осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски. Попълват се получени суми за социални разходи, изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи, ако осигурените лица са получили такива суми. Отбелязва се и размерът на осигурителната вноска в процент за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което работещите по трудови договори, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете.

Заверяването на осигурителните книжки се извършва след като осигурителите представят документи, с които удостоверяват размера на трудовото възнаграждение, върху което се дължат вноските за държавното обществено осигуряване за наетите по трудово правоотношение лица. Извършва се и проверка на данните, подадени за осигурените лица с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”. Когато осигурителите не са подали декларации или са допуснали грешки при попълването, те следва да ги отстранят.

Заверената осигурителна книжка се представя от осигурените лица за отпускане на пенсиите по реда на Кодекса за социално осигуряване.

ІІІ. Издаване и заверяване на осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник.

На основание чл. 19 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии, работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник.

Тези лица декларират пред съответното ведомство или пред посредника желанието си да се осигуряват и дохода, върху който ще внасят осигурителните си вноски.

За времето, през което служителите на Министерството на вътрешните работи ползват неплатен отпуск за участие в международни мисии по определен със Закона за Министерството на вътрешните работи ред, те могат по свое желание и за своя сметка допълнително да се осигуряват върху избран от тях месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващите се лица в ЗБДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез Министерството на вътрешните работи. Вноските могат да бъдат внесени и авансово.

Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБ на ДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Вноските могат да бъдат внесени и авансово.

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, ако писмено декларират пред посредника желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез посредника, който внася вноските ежемесечно или авансово.

Издаване и заверяване на осигурителните книжки

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез съответния осигурител - МВР, българска държавна организация или изпращащ посредник. За получаване и издаване на осигурителни книжки се попълва и подава Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ, или се изтегля от интернет страницата на института и се попълва от ведомството или посредника.

Осигурителните книжки се издават от съответните териториални поделения на НОИ, по адрес на седалище на ведомството или на посредника, чрез които се провежда осигуряването.

В осигурителната книжка ведомството или посредника удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. Вписват се дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии” и датата на внасяне на вноската (лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка).

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от финансов ревизор. При заверяването се проверяват вписванията, направени от ведомството или посредника за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните, се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

ІV. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат.

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Тези лица могат да се осигуряват по българското законодателство само ако не са осигурени на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на командирования служител в дипломатическа служба.

Съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка по време на задграничния им мандат, декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Декларацията е в свободен текст.

Осигуряването възниква от датата, която е посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

1. Издаване на осигурителните книжки

За издаването на осигурителните книжки, съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба попълват Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института. Искането се попълва от изпращащото ведомство и се подписва.

Осигурителните книжки се издават по искане на ведомството, от съответното териториално поделение на НОИ, по адрес на седалището му.

2. Попълване и заверяване на осигурителни книжки

В осигурителната книжка изпращащото ведомство удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. За периода до 31 декември 2010 г. се вписват дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент , в зависимост от вида на осигуряването – за фонд “Пенсии”, или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”, и датата на внасяне на вноската /лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка/.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се посочват периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете.

В осигурителната книжка за периода след 1 януари 2011 г., изпращащата организация следва да вписва дните, зачетени за осигурителен стаж, минималния осигурителен доход, определен в ЗБДОО за съответната година и размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии”. След тази дата обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка не се попълва, освен в случаите, в които временната неработоспособност е започнала преди 1 януари 2011 г. и продължава без прекъсване и след това.

Заверяването на осигурителните книжки на съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба се извършва по искане на изпращащото ведомство, чрез което се провежда осигуряването им.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от финансов ревизор. При заверяването се проверяват вписванията, направени от изпращащото ведомство за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

НОИ