Извършване на СМР на болница, дарение

Публикувано от Анонимен on Съб., 03/21/2009 - 18:55

Здравейте извършваме СМР на болница, като за тази услуга няма да получим заплащане (извършваме дарение на болницата). Имам въпрос трябвали да се начисли ДДС в този случай на извършените СМР, като ние сме ползавили ДК за ползваните материали.

Публикувано от Анонимен on Съб., 03/21/2009 - 18:55

Permalink

С данък се облага всяка възмездна доставка на стоки или услуги. За да бъдат облагаеми с ДДС доставките на стоки или услуги трябва да бъдат възмездни. Извън обхвата на ЗДДС са безвъзмездните доставки. По силата на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС за безвъзмездни доставки се считат доставките, по които няма възнаграждение, както и сделки при които стойността на даденото многократно надхвърля полученото. Съществуват обаче случаи на безвъзмездни доставки, приравнени на възмездни, които попадат в обхвата на закона и подлежат на облагане с данък върху добавената стойност, това се случаите уредени в чл.6, ал.3 от ЗДДС (за доставка на стоки) и чл.9, ал.3 от ЗДДС (за доставка на услуги). Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗДДС когато е налице доставка на услуга: за личните нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит; безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица. Тъй като за извършената от вас безвъзмездна СМР сте използвали материали на които сте приспаднали изцяло или частично данъчен кредит то тази доставка следва да се смята за възмездна. За тази доставка на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и вие следва да начислите ДДС. По силата на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3 от закона е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването й (ако освен това вие сте свързани лица то съгласно чл. 27. ал.З от ЗДДС данъчната основа в тези случаи е пазарната цена, но не по-ниска от сумата на направените преки разходи, свързани с извършването на услугата, предмет на доставката). Съгласно чл. 117, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗДДС протокол задължително се издава от регистрираното лице доставчик в случаите на доставки по чл. 9, ал. 3 от закона не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

По принцип ако извършената услуга не попада в някоя от хипотезите на чл.9, ал.3 от ЗДДС (или чл.6, ал.3 за стоки), за да бъде приравнена същата на възмездна доставка, то извършването на дарението не е обект на облагане с ДДС.

Публикувано от Анонимен on Съб., 03/21/2009 - 18:56

Permalink

Разходите за дарение за целите на данъчното облагане с корпоративен данък се признават като разходи до определен ограничителен праг в зависимост от лицата, посочени в чл.31. ал.1 - 4, в чиято полза е направено дарението и при условие, че вие сте приключили съответния данъчен период с положителен финансов резултат (счетоводна печалба). Съгласно чл.31, ал.5 общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба. Превишението над предвидения размер от закона подлежи на облагане, като се посочва в увеличение на счетоводния финансов резултат при определянето на данъчния финансов резултат на основание чл.26. т.7 от ЗКПО. Съгласно чл.31, ал.6 не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези. които се разпореждат с него. или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две