Кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове при използването на СС 21 Ефекти от промените в обменните курсове.

Кой обменен курс да се използва и как да се представя във финансовите отчети влиянието на промените в обменните курсове. Едно предприятие може да осъществява дейности в чуждестранна валута, когато има сделки в чуждестранна валута или да развива чуждестранна дейност. За целта СС 21 Ефекти от промените в обменните курсове, е да определи как сделките с чуждестранна валута и чуждестранната дейност да бъдат включени във финансовите отчети на отчитащото се предприятие.

В кои случаи се прилага СС 21:
- осчетоводяването на сделки в чуждестранна валута;
- превръщането на финансовите отчети за дейността в чужбина в левове, които се включват във финансовите отчети на предприятието чрез консолидация, пропорционална консолидация или по метода на собствения капитал.

Определения
В СС 21 се използват определения със следното значение:
- Отчетна валута - валутата, в която се представя годишният финансов отчет.

- Чуждестранна валута - всяка друга валута, различна от отчетната валута.

- Сделка в чуждестранна валута - всяка сделка, която е деноминирана или изисква разплащане в чуждестранна валута, включително сделки, възникващи, когато предприятието:
а) купува или продава стоки или услуги, чиято цена е изразена в чуждестранна валута;
б) взема или дава в заем средства, когато платимите или дължимите суми са изразени в чуждестранна валута;
в) става страна по договор в чуждестранна валута;
г) по друг начин придобива или се освобождава от активи, поема или урежда задължения, изразени в чуждестранна валута.

- Валутен курс - съотношението, в което се обменят в даден момент две валути.

- Централен курс - обявеният от Българската народна банка обменен курс за счетоводни цели.

- Заключителен курс - централният курс за датата, към която е съставен финансовият отчет.

- Курсова разлика (разлика от валутен курс) - разликата, възникнала в резултат на превръщането на един и същ брой единици чуждестранна валута в отчетната валута при различни валутни курсове.

- Дейност в чужбина - съставна част от дейността на отчитащото се предприятие, чието функциониране се базира или осъществява в страна, различна от страната на отчитащото се предприятие. За дейност в чужбина, неразделно свързана с дейността на отчитащото се предприятие, се счита тази, при която:
а) отчитащото се предприятие осъществява контрол по отношение на дейността;
б) финансирането се извършва предимно от отчитащото се предприятие;
в) паричните потоци на отчитащото се предприятие се влияят пряко от функционирането на тази дейност.

- Предприятие в чужбина - предприятие, което не представлява неразделна част от дейността на отчитащото се предприятие. Предприятието в чужбина се характеризира със следното:
а) дейностите, осъществявани от предприятието в чужбина, се отличават със
значителна автономност спрямо дейностите на отчитащото се предприятие;
б) сделките с отчитащото се предприятие не представляват значителен дял от
дейността на предприятието в чужбина;
в) дейностите, осъществявани от предприятието в чужбина, се финансират
предимно от съответната дейност или от местните заеми, а не от отчитащото се
предприятие;
г) продажбите на предприятието в чужбина се отчитат във валута, различна от
отчетната валута;
д) паричните потоци на отчитащото се предприятие са отделени от дейността на
предприятието в чужбина;
е) разходите се отчитат и задълженията се погасяват основно в местна валута, а
не толкова в отчетна валута.

- Нетна инвестиция в предприятие в чужбина - делът на отчитащото се предприятие в нетните активи на предприятие в чужбина. Парични позиции - парични средства в наличност, както и всички останали активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в твърдо определени или определяеми парични размери.

- Нетни активи - сумата на активите на едно предприятие, намалена с неговите
задължения.

Как се отчитат сделки в чуждестранна валута. Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката.

Няколко примера как се отчитат сделки в чуждестранна валута с цел практическо онагледяване.

1. Дружество „СББ” ЕООД извършва на 03.08.2009 г. доставка на дружество от САЩ на стоки на стойност 2 000 USD. На 03.08.2009 г. централен курс - обявеният от БНБ е 1.367430 лв. за 1 USD.

Въз основа на възникналата стопанска операция в дружество „СББ” ЕООД, следва да се направят счетоводните записвания:

За начисляване на вземането и признаването на приход.

1.1
Дт с-ка Клиенти - 2 734,86 лв.
(2 000 USD х 1.367430 = 2 734,86 лв.)
Кт с-ка Приходи от продажба на стоки - 2 734,86 лв.

Как се отчитат сделки по закупена и продадена валута.
Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване, продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.

Пример

1.Същото дружество „СББ” ЕООД за нуждите на дружеството, закупува 1 200 USD на 03.08.2009 г. от банка ДСК, като сумата за закупуването е изплатена от банковата сметка на дружеството. За същия ден банка ДСК е обявила следните валутни курсове: курс купува 1,31 лв. и курс продава 1,39 лв. за 1 USD
2. На 05.08.2009 г. дружеството продава 1 000 GBP от валутната си сметка в британски лири (в сметката на дружеството има 2 100 GBP, заведени на курс 2,31, с левова равностойност 4 851 лв.). Като за същия ден централния курс - обявеният от БНБ е 2.309260 лв, а курс купува/продава на банка ДСК е: курс купува 2,29 лв. и курс продава 2,33 лв. за 1 GBR.

Въз основа на възникналите стопански операции в дружество „СББ” ЕООД, следва да се направят счетоводните записвания:

За закупената валута
1.1
Дт с-ка Каса във валута – 1 668 лв.
анал. С-ка USD (1 200 USD х 1,39 = 1 668 лв.)
Кт с-ка Разплащателна сметка в левове – 1 668 лв.

За продадената валута
2.1
Дт с-ка Разплащателна сметка в левове – 2 290 лв.
анал. С-ка GBP (1 000 GBP х 2,29 = 2 290 лв)
Кт с-ка Разплащателна сметка във валута – 2 290 лв.
анал. С-ка GBP (1 000 GBP х 2,29 = 2 290 лв)

Тъй като продажбата на валута става при курс, различен от този, по които са били заведени първоначално през периода, или са били отчетени в предходни финансови отчети, следва да признаем курсови разлики, като отчетем текущ финансов приход или текущ финансов разход за периода в зависимост от курсовата разлика (в случая отчитаме текущ финансов разход).

2.2
Дт с-ка Разходи по валутни операции – 20 лв.
Кт с-ка Разплащателна сметка във валута – 20 лв.
анал. С-ка GBP (1 000 GBP х 0,02 = 20 лв.)

Отчитане на получени заеми във валута
1. На 10.08.2009 г. дружеството взима краткосрочен заем от 500 USD от банка ДСК, който постъпва на същия ден по валутната сметка в USD на дружеството. Обявения за същия ден централен курс - обявеният от БНБ е 1.377150, а курс купува/продава на банка ДСК е: курс купува 1,36 лв. и курс продава 1,40 лв. за 1 USD

За взетия във валута заем

1.1
Дт с-ка Разплащателна сметка във валута – 688,58 лв.
анал. С-ка USD (500 USD х 1.377150 = 688,58 лв.)
Кт с-ка Получени краткосрочни заеми във валута
анал. С-ка USD (500 USD х 1.377150 = 688,58 лв.)

Периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет. В счетоводната политика на дружество „СББ” ЕООД е прието валутните позиции да се преоценяват в края на всеки месец.
Централният курс на БНБ за 31.08.2009 г. е 1.370400 лв. за 1 USD и 2.219130 лв за 1 GBP

Въз основа на приетата счетоводна политика в дружество „СББ” ЕООД, следва да се признаят курсови разлики към 31.08.2009 г на позициите в чуждестранна валута като се направят следните счетоводни записвания:

За преоценка на вземанията от клиенти на дружеството към 31.08.2009 г. (2 000 USD х 1.367430 = 2 734,86 лв.)

Дт с-ка Клиенти – 5,94 лв.
Кт с-ка Приходи от валутни операции – 5,94 лв.
(2 000 USD х 0,00297 (1.370400 - 1.367430 = 0,00297 лв.) = 5,94 лв.)

За преоценка на наличната валута в каса (1 200 USD х 1,39 = 1 668 лв.)

Дт с-ка Разходи по валутни операции – 23,52 лв.
Кт с-ка Каса във валута – 23,52 лв.
(1 200 USD х 0,0196 (1,370400 – 1,39 = 0,0196 лв.) = 23,52 лв.)

За преоценка на наличната валута във валутна сметка в британски лири (1 100 GBP х 2,31 = 2 541 лв.)

Дт с-ка Разходи по валутни операции – 99,96 лв.
Кт с-ка Разплащателна сметка във валута – 99,96 лв.
(1 200 GBP х 0,09087 (2,31 - 2.219130 = 0,09087 лв.) = 99,96 лв.)

За преоценка на наличната валута във валутна сметка в USD (500 USD х 1.377150 = 688,58 лв.)

Дт с-ка Разходи по валутни операции – 8.10 лв.
Кт с-ка Разплащателна сметка във валута – 8.10 лв.
(500 USD х 0,00675 (1.377150 - 1,3704 = 0,00675 лв.) = 8.10 лв.)

За преоценка на задължението по краткосрочния заем във валута в USD (500 USD х 1.377150 = 688,58 лв.)

Дт с-ка Получени краткосрочни заеми във валута – 8.10 лв.
Кт с-ка Приходи от валутни операции – 8.10 лв.
(500 USD х 0,00675 (1.377150 - 1,3704 = 0,00675 лв.) = 8.10 лв.)

Както е видно при намаление на валутния курс отчитаме текущ разход за активите в чуждестранна валута и текущ приход за пасивите в чуждестранна валута. Ако имаме увеличение на валутния курс ще имаме, текущ приход за активите в чуждестранна валута и текущ разход за пасивите в чуждестранна валута.

Информацията за осъществените дейности и сделки в чужбина се преобразува в левове, като се прилагат същите изисквания, така, както биха се прилагали, ако сделките на дейността в чужбина биха били сделки на отчитащото се предприятие.

Финансовите отчети на предприятие в чужбина се преобразуват в левове с цел включване в годишния финансов отчет на отчитащото се предприятие при спазване на следните процедури:
а) всички парични и непарични активи и пасиви на предприятието в чужбина се преобразуват по заключителния курс;
б) приходните и разходните позиции на предприятие в чужбина се преобразуват по валутните курсове към датите на сделките, освен когато предприятието в чужбина изготвя отчетите си във валутата на свръхинфлационна икономика; в този случай приходните и разходните позиции се преобразуват по заключителния курс към края на месеца;
в) всички получени курсови разлики се отчитат като резерви от преоценки до момента на продажбата на нетната инвестиция.

Включването на финансовия отчет на чуждестранно предприятие в отчета на отчитащото се предприятие следва нормалните процедури на консолидация.

При различие в датите за изготвяне на годишния финансов отчет на предприятие в чужбина и на отчитащото се предприятие предприятието в чужбина съставя финансов отчет към датата на съставяне на годишния финансов отчет на отчитащото се предприятие.

Годишният финансов отчет на предприятие в чужбина, което води отчетност
във валутата на икономика в свръхинфлация, преди да бъде преобразуван във валутата
на отчитащото се предприятие, се преобразува при условията на свръхинфлация.

Когато икономиката излезе от състояние на свръхинфлация, се преустановява изготвянето и представянето на финансов отчет в условия на свръхинфлация. Предприятието използва сумите, изразени в мерната единица, действаща към датата на преустановяването, като историческа цена за превръщане във валутата на отчитащото се предприятие.

При промяна на статута на дейност в чужбина процедурите по преобразуването на годишните финансови отчети към отчетите на отчитащото се предприятие, приложими към новия статут, следва да се прилагат от датата на промяната.

Оповестяване
В годишния финансов отчет на предприятието следва да се оповестят:
а) сумата на валутните курсови разлики, включени в печалбата или загубата за периода;
б) сумата на валутните курсови разлики, отчетени като резерв от преоценка;
в) причините за използване на валута, различна от валутата на страната, в която се намира чуждестранното предприятие;
г) наличие на промяна в класификацията на дейност в чужбина - естеството на промяната, причината за промяната, въздействието на промяната върху капитала и нетната печалба или загуба за всеки представен минал период, при положение че промяната би настъпила в началото на най-ранния от представените периоди.