ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ accountantbg Съб., 02/26/2011 - 10:45

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ
Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната.
Чл. 2. Законът не се прилага при:
1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 09:11

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Анонимен Нед., 12/19/2010 - 09:05

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 09:04

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 09:03

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 09:01

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 08:59

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 08:57

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 08:55

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Анонимен Нед., 12/19/2010 - 08:51

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ