ЗАКОНИ

ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

Законът влиза в сила от 1.01.1958 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 12 Ноември 1957г., изм. ДВ. бр.52 от 2 Юли 1965г., изм. ДВ. бр.38 от 19 Май 1989г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.51 от 27 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г.