ПИСМА

Писмо № 96-00-38 от 16.02.2015 Въпроси свързани с прилагане на счетоводно законодателство, ЗДДС и Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Писмо изх. № 20-00-98 Дата: 11.03.2009 г. ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3

Становище № 20-00-1 от 04.01.2017 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Писмо изх. № 20-00-98 Дата: 11.03.2009 г. ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3

Писмо 63/29.01.2014 регистрирано като земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице

Писмо 3_678/07.03.2013 г. Относно: подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност

Писмо Изх. № 53-00-197 28.09. 2015 г. Препродажба на услугата „стрийминг на живо“ за гледане на спортни събития. Дружеството купува тази услуга от Running ball, Швейцария.

Писмо Изх. № 20-00-15 Дата: 22.01.2016 год. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Изх. № 1029-40-1563; Дата 17.02.2016 г. ОТНОСНО: Подаване на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспос

Писмо Изх. № 20-00-223 Дата 17.11.2015 г. Относно: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са

Писмо изх. № 20-99-222 дата 16.11.2015 г Относно: приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика

Писмо изх. № 24-39-65 дата 18.12.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

Усазание изх. № 20-00-15 дата 22.01.2016 Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Писмо НОИ от коя дата трябва да се прекрати отпускът ми за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст когато е записано на ясло

Писмо НОИ Дете посещаващо частна детска ясла и прекратяване на изплащането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА