Писмо 20-25-264 ОТНОСНО: Срокове за подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6 за лица, които полагат труд без трудово правоотношение

КСО – чл. 4, ал. 3, т 5 и т. 6, чл. 7, ал. 3 и ал. 6 и чл. 10;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 3, ал.1, т. 3 и ал. 3, т. 1

ОТНОСНО: Срокове за подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6 за лица, които полагат труд без трудово правоотношение

Изложена фактическа обстановка:
Физическо лице извършва услуги на едноличен търговец по граждански договор.
Въпроси:
До коя дата едноличният търговец в качеството му на осигурител следва да подаде декларация образец № 1 и декларация образец № 6, ако:
1. Трудът е положен през месец декември и сумата е изплатена до края на същия месец?
2. Трудът е положен през месец декември и сумата е изплатена през месец февруари на следващата година?
Предвид описаната фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по държавното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:
Сроковете за подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6 са регламентирани в Наредба № Н-8 ОТ 29.12.2005 Г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Осигурителите, клоновете и поделенията подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 1 и декларация образец № 6 за работещите без трудово правоотношение лица в следните срокове:
Декларация образец № 1 се подава в срок, не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (чл. 3, ал. 1, т. 3 от наредбата);
Декларация образец № 6 се подава в срок, не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски (чл.3, ал. 3, т. 1 от наредбата).
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване се внасят в сроковете по чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 7, ал. 6 от КСО (предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Относно момента, от който осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване стават дължими, в чл. 10 от КСО е посочено, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до нейното прекратяване. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец. Когато лицата са осигурени на друго основание, те подлежат на задължително осигуряване, независимо от размера на полученото възнаграждение (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО).
Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, точки 5 и 6 се дължат върху полученото възнаграждение, след намаляването му с нормативно признатите разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за общественно осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина).
От изложеното дотук следва, че за да възникне задължение за осигуряване при работа без трудово правоотношение, освен извършването на трудова дейност по чл. 4 от КСО лицата следва още да са получавали възнаграждение, което да е равно или по-голямо от минималната работна заплата (след намаляването му с нормативно признатите разходи), а за осигурените на друго основание независимо от неговия размер. Поради което, осигурителните вноски за тези лица стават дължими едва след като сумите по договорите за работа без трудово правоотношение им бъдат изплатени. В този смисъл разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО относно внасянето на осигурителни вноски върху начислени, но неизплатени трудови възнаграждения, не се прилага при начисляване на възнаграждения по договори без трудово правоотношение.
Предвид изложеното, дължимите осигурителни вноски в посочените от Вас примери трябва да се внесат в следните срокове:
1. Ако трудът е положен през месец декември и сумата е изплатена до края на същия месец, осигурителните вноски следва да се внесат до 10-то число на следващия месец (месец януари на следващата година);
2. Ако трудът е положен през месец декември и сумата е изплатена през месец февруари на следващата година, осигурителните вноски се дължат до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението, т.е до 10 март.
Сроковете за подаване на декларация образец № 1 и декларация образец № 6 в тези случаи са, както следва:
за декларация образец № 1: 1.
В първата хипотеза декларация образец № 1 следва да се подаде не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от КСО, т.е. до 20 януари на следващата година.
Във втората хипотеза декларация образец № 1 следва да се подаде най-късно до 20 март.
За декларация образец № 6:
По отношение декларация образец № 6 следва да се има предвид, че съгласно указанията за попълването й в същата се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията. Предвид указанията и в съответствие с изложеното по-горе относно момента, от който тези вноски стават изискуеми, ако осигурителните вноски са внесени в месеца, през който е изплатено възнаграждението, декларация образец № 6 следва да бъде подадена до края на същия месец. В случай, че осигурителните вноски са внесени през следващия месец или избщо не са внесени, декларация образец № 6 трябва да бъде подадена до края на месеца, през който изтича срокът за внасянето им.