Писмо № 202192 от 03.04.2012 ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено ни по компетентност от офис …. с вх.№ …./ 03.04.2012г. при Дирекция „ОУИ”-…., относно ползване на данъчно облекчение от лице с намалена работоспособност, Ви уведомяваме за следното:
В писмото си пишете, че сте пенсионер за осигурителен стаж и възраст от 19.09.2009 г. и имате експертно решение на ТЕЛК от 10.01.2008 г., което считате , че е пожизнено според Наредбата за медицинската експертиза. Продължавате да работите на срочен трудов договор, чийто срок изтича на 31.08.2012 г. Смятате, че имате право на данъчни облекчения за лице с намалена работоспособност на осн. пар. 10а, ал.1 и 2 от ПЗР на ЗДДФЛ, като прилагате еспертно решение на ТЕЛК ОТ 10.01.2008 г., Разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на ТП на НОИ-….. и трудов договор от 02.09.2010 г.
Интересувате се имате ли право да ползвате облекчения по чл.18 от ЗДДФЛ.

След разглеждане на запитването и приложенените писмени документи, изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ чл.18, ал.1 е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Ползването на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност се осъществява при наличие на следните условия: същите да притежават влязло в сила решение на компетентен орган, с което се определя 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.
За работещите по трудово правоотношение /какъвто е Вашият случай/ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3, т. 1 от ЗДДФЛ за получаваните доходи от лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението./чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ/.
Лицата работещи по трудови правоотношения, ползват данъчното облекчение, като представят пред работодателя валидно Решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК или с подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага същото Решение. За да е валидно Експертното Решение то следва да обхваща годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си или да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност.
Видно от приложеното към писмото Експертно Решение, същото е издадено на 10.01. 2008 г. и е със срок на действие до 01.01.2011 г. За да бъде определено може ли да се ползва пожизнено степента на трайно намалена работоспособност с него, следва да се разгледат нормите на Закона за здравето /ЗЗ/.
Съгласно чл. 101 ал. 4 от Закона за здравето /действащ от 2005г. до 01.07.2009 г./ "Степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнено". С изменението на нормата /обнародвано в ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г./ разпоредбата на чл. 101 ал. 4/сегашна ал. 5/ се изменя така: "Видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено".
На основание § 10а, ал.1 от ПЗР на ЗДДФЛ /ДВ, бр.41 от 02.06.2009г., в сила от 01.07.2009г./ лицата, определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон. А съгласно ал.2 на същия § 10а от закона лицата, на които до 31 декември 2009г. пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на §3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.
Предвид на изложеното, тъй като Вие сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на валидност на издаденото експертно решение към 31 декември 2009г. и неговият срок е изтекъл през 2011г. /т.е.след 01.07.2009 г./, когато са в сила цитираните по-горе изменения, може да се счита, че са налице нормативните основания за ползване на данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ.
За 2012 г. вашият случай попада и в хипотезата на новата алинея 3 от §10а на ПЗР на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.), съгласно която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок. Следователно ще можете да ползвате данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ за доходи, придобити след 01.01.2012 година и на това основание.