Становище № 20-21-189 от 25.07.2012г вх.№ … от 25.07.2012г документи Сметка за изплатена сума и служебна бележка следва да се издават поотделно на всяко лице, представляващо наемодател и получател на доход от нае

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
                      НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

                                    ДИРЕКЦИЯ”ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ПЛОВДИВ

 


ПК 4004   гр. Пловдив                                                                                                                                      факс  032 / 679-700

   ул. ”Скопие” № 106                                                                                                                       тел.   032 / 935-411

 

                                                               ОТНОСНО: Деклариране на  доходи от наем и  
                                                                                      плащане на данък  върху тях

                         
                          В отговор на направеното от Вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП гр….– офис …………, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ … от 25.07.2012г. при Дирекция „ОУИ” …………………., Ви уведомяваме за следното:
Според изложената фактическа обстановка Вие сте пенсионер и един от четиримата наемодатели, които отдавате под наем на фирма ЕООД „Н………” общия Ви имот в гр.Р…………. Предали сте на наемателя декларация от името на всички собственици за дяловото им участие в имота, отдаден под наем. 
Интересувате се от въпроси, на които нямате отговор,а именно:
Кой ще декларира получените суми от наема, кой ще плаща данъка върху тях и
кой ще декларира дохода от наема?

   Взаимоотношенията между наемодатели – собственици на недвижим имот и
наематели – платци на наем за този имот са гражданско правни и се оформят със сключен договор за наем. По отношение на правата, задълженията и основанията за възникването им, същите са извън компетентността на органите при Национална агенция за приходите.           
В данъчно отношение доходите от наем са квалифицирани като отделен източник на доход, съгласно чл.10, ал.1, т.4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/.
Съгласно чл.31, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
Следва да се има предвид, че нормата на чл.3 от ЗДДФЛ визира като данъчно задължени по този закон:
1.местните и чуждестранни физически лица, които са носители на       задължението за данъци по този закон и

  1. местните и чуждестранни лица, задължени да удържат и внасят данъци

по този закон.
                       Считано от 01.01.2011г. на основание създадената нова ал.4 на чл.44 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие /фирма, както е във Вашия случай/ или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането на наема на всеки наемодател. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 от с.з. се умножи по данъчната ставка 10 на сто.
Съгласно чл.45,ал.4 от ЗДДФЛ  предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи, в т.ч. и доходи от наем по 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето придобило дохода.
Следователно образците на документи Сметка за изплатена сума и служебна бележка следва да се издават поотделно на всяко лице, представляващо наемодател и получател на доход от наем.
Следва да се има предвид, че съгласно чл.9, ал.2 и ал.3 от ЗДДФЛ, данъчно задължени лица, придобили доходи от наем, когато платецът на доходите е издал сметка за изплатена сума и служебна бележка, могат да не издават документ за получените доходи. 
Съгласно новата ал.11/допълнение на старата ал.10/ на чл.65 от ЗДДФЛ, данъкът по чл.44, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
Нормата на чл.66 от ЗДДФЛ регламентира, че данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. В тази връзка с един платежен документ може да се внесе данъка, удържан при изплащане доходите на всички наемодатели.
Следва да се има предвид, че на основание чл.81 от административно наказателните разпоредби, лице – платец на доход, което като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
В изпълнение на чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година.
Справката по ал.1 се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на платеца на дохода /ал.4 на чл73 ЗДДФЛ/.
На основание чл.50,ал.1,т.1 от ЗДДФЛ физическите лица подават годишна данъчна
декларация за придобитите през годината доходи, в т.ч. и доходите от наем. Към годишната декларация се прилага Служебната бележка, издадена от фирмата наемател за изплатените през годината доходи от наем и удържания данък.
Предвид на гореизложеното данъчно задължени лица са всички собственици на недвижимия имот, които са получатели на дохода от наем, съобразно идеалните части, които притежават от имота.