ПИСМА

Писмо № 20-21-135 от 08.09.2016 ОТНОСНО: Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на Великобритания

ЗКПО, чл.13
НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1
ЗКПО, чл.92, aл. 6
ЗДДС, чл.96, aл. 2
ЗКПО, чл.3, aл. 2

ОТНОСНО: Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на Великобритания

 

Писмо № 96-00-38 от 16.02.2015 Въпроси свързани с прилагане на счетоводно законодателство, ЗДДС и Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ЗДДС, чл.96
ЗКПО, чл.2, aл. 1, т. 1
ЗДДС, чл.97а
ЗКПО, чл.3, aл. 1, т. 1
ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3
ЗДДС, чл.21, aл. 2

Относно: Въпроси свързани с прилагане на счетоводно законодателство, ЗДДС и Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с постъпило запитване вх. № ……/02.02.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:

Изх. № 53-04-98/06.04.2015 г. търговия с акции и опции на Американската, Австралийската и Германската борси

ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 3
ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 2
ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 7
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 4
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 5
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6, т. 1
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2, буква "б"
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 4, буква „а“
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 2
ЗДДФЛ, чл. 75
ЗДДФЛ, § 1, т. 11 от ДР
ЗДДФЛ, § 1, т. 47 от ДР

Писмо изх. № 20-00-98 Дата: 11.03.2009 г. ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827

изх. № 20-00-98 ДО
Дата: 11.03.2009 г. ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” ГР. ……………..

КОПИЕ: ТД НА НАП …………………………….

ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3 от ЗДДС

Писмо 96-00-290/11.07.2014 Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd

В Дирекция ”ОДОП” – ……………. постъпи писмено запитване с вх. № ………………/11.07.2014 г., относно прилагане на ЗДДС и счетоводно отчитане на получена фактура.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd. Фактурата е една с дата 30.06.2014 г.
В запитването са зададени следните въпроси:
1. Коректен ли е текста на фактурата?
2. Следва ли фактурата да се опише в дневниците?
3. Фактурата следва ли да бъде осчетоводена, как и по кои сметки?

Писмо 2_505/ 23.03.2010г ОТНОСНО: осигуряване на прокурист на едноличен търговец

КСО- чл.4, ал.1, т.7

           чл.4, ал.3, т.2                     

ЗЗО-чл.40, ал.1, т.5

 

                   

ОТНОСНО: осигуряване на прокурист на едноличен търговец