ПИСМА

Писмо Изх. № 20-21-75 от 07.05.2013 Фирмата осъществява ВОП от Гърция и в редки случаи от други страни-членки на ЕС. Казусът възниква при получаване на фактура от гръцки доставчик в края на месеца за по-голямо количество стока, извозването на която продъл

Писмо Изх. № 24-33-320 Дата: .…………… .2007 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите, свързани с ползването на отдадена под наем вещ, заплатени от наемодателя

Писмо Вх.№ 0700168 от 25.06.2014 1. Как следва документално да се оформи плащането на членовете на комисиите, чрез граждански договор, със заповед на кмета или по друг начин ?

Писмо 2_737/13.06.2014г. Следва ли да се начисли ДДС при продажба на имотите, собственост на физическото лице В.Я. с ЕГН=====, като се има предвид, че физическото лице е регистрирано по ЗДДС в качеството му на ЕТ

Писмо 3_1576/26.06.2014г. Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 94-00-133 от 16.06.2014 Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

Писмо Вх.№ 9600249 от 10.06.2014 фирмата има договор със спедиторска фирма, която превозва велосипедите до логистичен склад на територията на страна-членка, в случая Италия, след което куриерите разпределят доставките до различните търговци

Писмо Вх.№ 9600234 от 02.06.2014 Община К сключва договор с чешка фирма, регистрирана по ДДС в Чехия, с предмет на договора - доставка на кофи за битови отпадъци за общинско предприятие, чиято основна дейност е сметосъбиране и сметоизвозване

Писмо Изх. № 26-О-32 Дата: 13.06.2014 год. данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО

Писмо Изх. № 24-34-52 Дата: 21.06.2014 год.данъчно третиране на доставка на стоки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Вх.№ 96-00-244 от 06.06.2014 При извършване на покупко-продажба на идеални части от недвижим имот с изрично вписано в акта разпределение на реалното ползване и индивидуализиране на същите като такива с характер на прилежащ терен към собствена сграда

Писмо Изх.№ 06-00-12 Дата, 23.06.2014 год. данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху държавен дял от имот - частна държавна

Писмо Изх.№ 12-00-251 Дата 27.06.2014 год. данъчно третиране на доставка на услуги по схема за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-31-41 Дата 30.06.2014 год. Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица

Писмо Изх. № 24-34-64 Дата: 16.06.2014 год. възстановяване на суми, внесени като осигурителни вноски след 01.01.2012 г. от лица, които са били осигурени като еднолични търговци до 31.12.2011 г., но не са пререгистрирани в срока по §4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР

Писмо 3_1599/30.06.2014г. формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА