ПИСМА

Писмо изх. № 20-00-98 Дата: 11.03.2009 г. ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3

1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52  Телефон: (02) 98591  Факс: (02) 9870827

 

 

      изх. №  20-00-98                                       ДО

      Дата:  11.03.2009 г.                                       ДИРЕКЦИЯ “ОУИ”  ГР. ……………..

                                                                      

 

                                                         КОПИЕ:     ТД НА НАП …………………………….

 

 

Писмо 63/29.01.2014 регистрирано като земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице

Чл.163а от ЗДДС;

Чл.128 ЗДДС

 

 

            В писмено запитване, заведено в деловодството на  Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… с вх. № ………г. сте посочили, че дружеството Ви е регистрирано като земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице. Във връзка с влезлите в сила от 01.01.2014г. промени в ЗДДС сте описали следните хипотези:

Писмо 3_678/07.03.2013 г. Относно: подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност

КСО - чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 6

НООСЛБГРЧМЛ - чл. 1, ал. 2

                                

 

Относно: подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност

 

Писмо Изх. № 24-31-401…………….. Дата: .…………… .2008 г. относно: прилагане на чл. 64 от ЗДДС

1000 -  София, бул. “Княз Дондуков” № 52                  Телефон: (02) 98591, Факс: (02) 9870827

 

Изх. № 24-31-401……………..  

Дата: .…………… .2008 г.                                             

 

 

относно: прилагане на чл. 64 от ЗДДС                                                                                                       Уважаема госпожо,

Писмо Изх. № 20-00-15 Дата: 22.01.2016 год. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

- датата на възникване на данъчното събитие по доставката;

- данъчната основа;

- ставката на данъка;

- основанието за начисляване на данъка от лицето –  чл. 82, ал. 1 от ЗДДС;

- размерът на данъка.

В чл. 80 от ППЗДДС се поставят допълнителни изисквания по отношение на протоколите, като трайно вписани реквизити, номерация и анулиране и съхранение.

Протоколът се включва в дневник продажби с код на документ (09), като размерът на начисления данък се отразява в колона 16 – Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди.

получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827

Изх. № 24-34-114
Дата: 27.07.2009 год.

ЗДДС, чл. 21, ал. 3;
ЗДДС, чл. 25, ал. 5;
ЗДДС, чл. 46;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 2.

Относно: получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице