ПИСМА

Писмо Вх.№ 9600272 от 24.06.2014 Дружество регистрирано по ЗДДС извършва дейност по организиране транспорт за превоз на стоки /спедиторски услуги/, като ще използва услугите на български транспортни фирми

Писмо Изх. № 26-К-114 Дата: 02.06.2014 год. Деклариране и заплащане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски в случаите на авансово плащане на трудово възнаграждение, което се възстановява при изплащането на последващи месечни труд

Писмо Изх. № 92-00-491 Дата: 13.06.2014 год. дружество е регистрирано в Агенцията по заетостта за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа

Писмо 3_1410/03.06.2014 г. Относно: минимален осигурителен доход за рехабилитатор, назначен по трудов договор в Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина

Писмо Вх.№ 2021122 от 30.06.2014 Правото на приспадане на данъчен кредит е налице, когато са изпълнени изискванията на чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС и не са налице ограниченията по чл. 70 от закона

Писмо Изх. № 53-00-85/05.06.2014 г. Кога изпълнителят е трябвало да отчете финансов резултат за първи етап – на 01.06.2009 г. съгласно договора или на 16.02.2010 г., когато са предадени изработените 2 бр. изделия?

Писом Изх. № 23-31-96/05.06.2014 г. Следва ли предоставената храна до 60,00 лв. под формата на ваучери за храна да се счита за социален разход по смисъла на чл. 209 от ЗКПО?

Писмо Изх. № 24-34-60 Дата: 21. 06. 2014 год. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) при договори за лизинг на автомобили

Писмо Изх. № 24-34-25 Дата: 13.06.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 24-32-8 Дата: 03.06.2014 год. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облаг

Писмо Изх. № 24-29-174 Дата: 23.06.2014 год. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях

Изх. № 94-В-243 Дата: 21.06.2014 год. Относно: данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при изплащане на възнаграждение по граждански договор на самоосигуряващи се лица.

Писмо Изх. № 92-00-369 Дата: 10.06.2014 год. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем на имущество, което не е в режим на етажна собственост, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Писмо Изх. № М-24-31-33 Дата: 03.06.2014 год. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с подаването на годишна данъчна декларация

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА