ПИСМА

Писмо Изх.№ 20-00-205 от 11.06.2014 г.„X” ЕООД извършва доставка на услуги по реда на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС на получател - лице, което е установило независимата си икономическа дейност в Лондон и няма регистрация за целите на ДДС в ЕС

Писмо Изх. № 26-П-30 Дата: 04. 06. 2014 год. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при договори за лизинг на автомобили

Писмо Изх. № М-26-00-51 Дата: 17.06.2014 год. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях

Писмо Изх. № 53-04-421/27.06.2014 г. Адвокатско дружество …предоставя правни услуги на физически и юридически лица, установени в трети страни (Турция, Лихтенщайн и Швейцария)

Писмо 1_90/17.06.2014 Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Писмо Изх. № 24-30-18 Дата: 25.06.2014 год. Следва ли като физическо лице да обложите получените от Вас средства при намаляване на капитала на дружеството

Писмо Вх.№ 96-00-246 от 06.06.2014 ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

Писмо Вх.№ 96-00-273 от 24.06.2014 доставка на услуга – инсталация на машини, при която продавач на стоката е същата българска фирма, купувач е фирма с ДДС регистрация в Литва, а инсталацията се извършва във фабрика на фирма с ДДС регистрация в България.

Писмо Вх.№ 96-00-276 от 27.06.2014 Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО във връзка с чл. 189, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Писмо Изх. №.24-34-84 Дата: 21.06. 2014 год. Относно: Допълнение на становище изх. № 24-34-84#1/13 от 03.02.2014 г. относно прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия

Писмо Вх.№ 20-28-9 от 09.06.2014 Относно: определяне на годишната данъчна основа за придобити доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

Писмо Вх.№ 96-00-266 от 19.06.2014 ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ООД при сключен договор за възлагане управлението на дружеството, в който не е определено възнаграждение

Писмо 3_1576/26.06.2014г. Относно: Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА