ПИСМА

Писмо 3_1474/20.03.2007 г. Относно: извършване на корекции в разплащателните ведомости за заплати и в Декларация обр. 1 в случаите, когато се представят болнични листи след начисляване и изплащане на работните заплати за съответния месец.

Становище Изх. № 24-34 -426 Относно отговорността за данъчните и осигурителните задължения при прехвърляне на предприятието на едноличен търговец по реда на чл.15 от ТЗ

Становище Изх. № 24-34 -426 Относно отговорността за данъчните и осигурителните задължения при прехвърляне на предприятието на едноличен търговец по реда на чл.15 от ТЗ

Становище Изх. № 24-34-69 ОТНОСНО: Данъчно третиране при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка по чл.15 от Търговския закон. Регистриране и отчитане на продажбите в търговския обект на прехвърленото предприятие.

Писмо Изх. № 91-01-163/24.06.2005 г. Относно: прилагането на чл. 10 от КСО във връзка с чл. 94, ал. 1 от КСО по отношение на управители на търговски дружества

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА