ПИСМА

Писмо 3_1532/20.06.2014 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Вх.№ 9600249 от 10.06.2014 италианските контрагенти не подписват потвърдителни писма за удостоверяване на доставките, от друга страна куриерите не считат тази практика за тяхно задължение. В тази връзка е договорено куриерската фирма да изпраща

Писмо Вх.№ 9600234 от 02.06.2014 В случай, че доставката следва да се третира като вътреобщностно придобиване, следва ли Общината да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС

Писмо Изх. № 26-О-32 Дата: 13.06.2014 год. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облаг

Писмо Изх. № 24-34-35 Дата: 03.06.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Вх.№ 9600244 от 06.06.2014 При извършване на покупко-продажба на идеални части от недвижим имот с изрично вписано в акта разпределение на реалното ползване и индивидуализиране на същите като такива с характер на прилежащ терен към собствена сграда

Писмо Изх.№ 06-00-12 Дата, 23.06.2014 год. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху държавен дял от имот - частна държавна

Писмо Вх.№ 94-00-133 от 16.06.2014 ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

Писмо Изх.№ 12-00-251 Дата 27.06.2014 год Относно: данъчно третиране на доставка на услуги по схема за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 24-34-52 Дата: 21.06.2014 год. Относно: данъчно третиране на доставка на стоки по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-31-41 Дата 30.06.2014 год. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ли

Писмо Изх. № 24-34-64 Дата: 16.06.2014 год. Относно: възстановяване на суми, внесени като осигурителни вноски след 01.01.2012 г. от лица, които са били осигурени като еднолични търговци до 31.12.2011 г., но не са пререгистрирани в срока по §4, ал. 1 от ПЗ

Писмо 3_1599/30.06.2014г. Относно: формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 26-К-114 Дата: 02.06.2014 год. Относно: Деклариране и заплащане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски в случаите на авансово плащане на трудово възнаграждение, което се възстановява при изплащането на последващи месечни труд

Писмо Изх. № 92-00-491 дружество регистрирано в Агенцията по заетостта за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа

3_1410/03.06.2014 г. Относно: минимален осигурителен доход за рехабилитатор, назначен по трудов договор в Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина

Писмо Изх № 96-00-459 от 05.01.2015 разработване на софтуер, който ще се ползва чрез персонален код, т.е. няма права върху него, но се предоставя на немски юридически лица, регистрирани по ДДС.

Писмо Изх. № 92-00-369 Дата: 10.06.2014 год. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем на имущество, което не е в режим на етажна собственост, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Писмо Изх. № М-24-31-33 Дата: 03.06.2014 год. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с подаването на годишна данъчна декларация

Писмо 2_728/10.06.2014г. плодовете и зеленчуците, които произвеждате като земеделски производител искате се продават във биомагазин, които е стопанисван от ЕООД,

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА